Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Strefa zagraniczna

W przypadku dokumentów w językach obcych wnioskodawca przedkłada tłumaczenie przysięgłe na język polski. Wyjątek stanowi postępowanie o stypendium rektora. W wypadku tego postępowania dopuszcza się złożenie dokumentów w językach obcych, z tym że właściwy organ stypendialny może wezwać wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie tłumaczenia dokumentu sporządzonego w innym języku niż język angielski.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora i zapomogę może otrzymać student cudzoziemiec, o ile spełnia warunki niezbędne do przyznania świadczeń określone w Ustawie i Regulaminie.

Stypendium socjalne może otrzymać student cudzoziemiec na zasadach określonych w Ustawie i Regulaminie, o ile spełnia co najmniej jeden z warunków:

1) udzielono mu zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; 
2) udzielono mu zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 z późn. zm.);
3) posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) posiada certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 z późn. zm.), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
5) posiada Kartę Polaka;
6) wydano mu decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
7) jest małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) udzielono mu zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiada wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Osoby objęte obowiązkiem kwarantanny winny zgłosić ten fakt do akademika, do którego uzyskały skierowanie na 7 dni przed planowanym kwaterunkiem. 

W sprawie wydania zaświadczenia potwierdzającego przyznanie miejsca w Domu Studenta Uniwersytetu Warszawskiego proszę wysłać wiadomość za pomocą poczty elektronicznej z prośbą o wystawienie wyżej wskazanego dokumentu na potrzeby procedury ubiegania się o wizę na adres bpm@uw.edu.pl.