Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne to forma pomocy materialnej dla  osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z uwagi na uzyskiwanie niskiego dochodu. Wypłacane jest co miesiąc w stałej wysokości (wyjątkiem są wyrównania za miesiące kiedy stypendium nie było wypłacane, a powinno, np. za okres od momentu złożenia wniosku, aż do jego rozpatrzenia). Jego wysokość zależy od dochodów na osobę w Twojej rodzinie.

Doktorant odbywający równocześnie więcej niż jedne studia doktoranckie może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednych studiach doktoranckich.

Pamiętaj!

Pobieranie jednego ze świadczeń nie oznacza, że nie możesz skorzystać z innych form pomocy materialnej.

Zanim złożysz wniosek i oświadczenie o dochodach przeczytaj Regulamin świadczeń dla studentów UW!

Środki na stypendium socjalne, tak jak na zapomogę, stypendium rektora i stypendium dla niepełnosprawnych pochodzą z Funduszu Stypendialnego, czyli środków przyznawanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w formie dotacji. Oznacza to, że środki które nie zostaną wykorzystane (o ile wydanych zostanie więcej niż 70% środków z dotacji) przechodzą na kolejny rok rozliczeniowy (tj. kolejny rok kalendarzowy).

70% dotacji  – tyle środków Uniwersytet musi wydać z uzyskanej dotacji, aby pozostałe środki mogły przejść na kolejny rok rozliczeniowy.

38% wynagrodzenia profesora – maksymalna suma wysokości pobieranego stypendium socjalnego i stypendium rektora.

Możesz uzyskać stypendium socjalne jeśli:

 • jesteś doktorantem/doktorantką Uniwersytetu Warszawskiego;

oraz

 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, tj. dochód na osobę w Twojej rodzinie nie przekracza 1050 zł.

Skąd się bierze próg dochodowy? Wynika on z ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która ściśle określa minimalną i maksymalną wysokość progu dochodowego. Kwota ta ustalana jest przez Rektora w porozumieniu z Zarząd Samorządu Studentów oraz Zarządem Samorządu Doktorantów.

Wniosek o stypendium socjalne można składać przez cały rok, jednak uzyskuje się je na semestr. Co to oznacza? Jeżeli chcesz uzyskiwać stypendium przez cały rok akademicki musisz złożyć wniosek zarówno na semestr letni, jak i semestr zimowy.

Terminy graniczne w poszczególnych miesiącach, których zachowanie zapewnia prawo do pobierania stypendium z wyrównaniem (o ile zostanie ono przyznane) na rok 2022/23:
Wniosek należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w grudniu 2022 r., w lutym, marcu, czerwcu 2023 r. do 20. dnia miesiąca).
Zachowanie terminu umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

Przykład:

Rektor wskazał 10. dzień każdego miesiąca jako termin do którego należy złożyć wniosek, aby mieć prawo do wyrównania. Jan Kowalski złożył wniosek 9 października, wniosek został rozpatrzony pod koniec listopada. Oznacza to, że Jan w grudniu otrzyma stypendium w potrójnej wysokości.

Wnioskowanie odbywa się całkowicie elektronicznie, oznacza to, że nie należy drukować wniosku, a całość procedur odbywa się za pośrednictwem USOSweb.

Po zalogowaniu się należy wybrać zakładkę dla wszystkich, następnie wnioski, z listy, która się pojawi wybierz wniosek o stypendium socjalne na rok 2022/2023 oraz oświadczenie o dochodach za rok 2021.

Wniosek nie koniecznie musi być rozpatrzony zgodnie z Twoją wolą. Co wtedy? Masz 14 dni od dnia doręczenia decyzji na to, żeby złożyć odwołanie. Aktualnie odwołania należy kierować do Rektora.

Jeżeli masz szczegółowe pytania dotyczące Twojej sytuacji lub wniosku skontaktuj się z Biurem ds. Pomocy Materialnej.

Czy mogę przedstawić deklarację PIT zamiast zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
o dochodach za rok bazowy?

NIE. Podstawowym dokumentem potwierdzającym wysokość dochodu na osobę w rodzinie jest zaświadczenia z Urzędu Skarbowego. Nie możesz go zastąpić żadnym innym dokumentem, jest to jeden z obligatoryjnych dokumentów.

Zwracając się do US poproś o zaświadczenie o osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium socjalne ma być przyznane, (tzw. „rokiem bazowym”), dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387), zawierające informacje o roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie, danych podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL. Pamiętaj powiedzieć urzędnikowi/urzędniczce w jakim celu potrzebujesz zaświadczenie.

Podstawa prawna: ust. 2 pkt 1) załącznika nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów UW

Czy świadczenie 500+ wlicza się do miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie?

NIE. Świadczenie wychowawcze podobnie jak zasiłek rodzinny, zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy nie wliczają się do miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie.

Podstawa prawna: § 10 ust. 3 załącznika nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów UW

Czy stypendium socjalne przysługuje mi przez cały rok akademicki?

NIE. Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr zimowy oraz na semestr letni, stąd niezbędne jest złożenie wniosku dwukrotnie: w semestrze zimowym oraz semestrze letnim. Terminy, do których należy złożyć wniosek, aby otrzymać wyrównanie za cały semestr określane są w komunikacie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Podstawa prawna:§ 15 ust. 5 Regulaminu świadczeń dla studentów UW

Czy od przyznanego stypendium socjalnego muszę zapłacić podatek?

NIE, stypendium socjalne jest wolne od podatku.

Czy przysługuje mi stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, gdy stale pobieram zasiłek rodzinny?

NIE, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje wyłącznie w wypadku, gdy wnioskodawca pozostaje na utrzymaniu rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych regularnie i aktualnie korzystających ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej lub sam regularnie i aktualnie z nich korzysta.

Podstawa prawna: § 17 Regulaminu świadczeń dla studentów UW

Czy dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski?

TAK, ALE… W przypadku dokumentów w języku obcym należy przedłożyć poświadczone tłumaczenie przysięgłe na język polski. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy organ stypendialny może odstąpić od żądania tłumaczenia dokumentu sporządzonego w języku angielskim.

Podstawa prawna:§ 12 ust. 3 Regulaminu świadczeń dla studentów UW

Otrzymałem decyzję o przyznaniu stypendium. Kiedy otrzymam stypendium?

Terminy wypłat stypendiów w poszczególnych miesiącach podane są na stronie internetowej Biura.

Stypendia socjalne będą wpłacane przez Kwesturę Uniwersytetu Warszawskiego w następujących terminach:

 • 18 października 2022 r.
 • 18 listopada 2022 r.
 • 16 grudnia 2022 r.
 • 18 stycznia 2023 r.
 • 17 lutego 2023 r.
 • 17 marca 2023 r.
 • 19 kwietnia 2023 r.
 • 19 maja 2023 r.
 • 19 czerwca 2023 r.
 • 18 lipca 2023 r.
 • 18 sierpnia 2023 r.
 • 18 września 2023 r.

Terminy dot. jedynie rozpatrzonych wniosków. Stypendium socjalne przyznawane jest na maksymalnie 5 miesięcy semestru zimowego i/lub na maksymalnie 5 miesięcy semestru letniego.

BPM Biuro ds. Pomocy Materialnej;

Dochód definicja dochodu znajduje się w §2 załącznika nr 1 do Regulaminu Świadczeń;

Dochód uzyskany – informacje dotyczące dochodu uzyskanego znajdują się w §5 załącznika nr 1 do Regulaminu Świadczeń;

Gospodarstwo rolne – obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej;

KJD – Kierownik Jednostki Dydaktycznej;

Opiekun faktyczny – za opiekuna faktycznego wnioskodawcy uznaje się w szczególności osobę, na której utrzymaniu – częściowym lub całkowitym – on pozostaje, a która nie jest jego rodzicem ani opiekunem prawnym. W szczególności opiekę faktyczną może sprawować małżonek rodzica wnioskodawcy lub osoba, z którą wnioskodawca lub jego rodzic pozostaje w nieformalnym związku. (§1 ust. 10 załącznika nr 2 Regulaminu świadczeń);

Opiekun prawny – za opiekuna prawnego wnioskodawcy uznaje się osobę, która dla udowodnienia tego faktu może przedłożyć wyrok sądu rodzinnego (§1 ust. 9 załącznika nr 1 Regulaminu świadczeń);

Oświadczenia – oświadczenia o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętych w roku bazowym oraz oświadczenia o aktualnej w sytuacji dochodowej, w szczególności zawierające informacje o uzyskaniu lub utracie dochodów.

Utrata dochodu – informacje dotyczące utraty dochodu znajdują się w §4 załącznika nr 1 do Regulaminu Świadczeń;

Wnioskodawca – Student/Studentka lub Doktorant/Doktorantka;

Zaświadczenia o podatku zryczałtowanym – zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku bazowym, zawierające dane podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, oraz formie opłacanego podatku, oraz w przypadku opłacania podatku w formie karty podatkowej – informację o wysokości należnego podatku, a w przypadku opłacania podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego – informacje o wysokości przychodu i stawce podatku;

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego – zaświadczenia z urzędu skarbowego o osiągniętym
w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium socjalne ma być przyznane, zwanym dalej „rokiem bazowym”, dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387), zawierające informacje o roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie, danych podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL; 

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – zaświadczenia o wysokości zapłaconych w każdym z miesięcy roku bazowego składek na ubezpieczenie zdrowotne wraz z kodami tytułów ubezpieczeń lub o braku tytułu do ubezpieczeń w roku bazowym,
z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 4 Załącznika nr 2 do Regulaminu Świadczeń.