Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Stypendium na Start dla Doktorantów

Stypendium na Start dla Doktorantów jest świadczeniem nagradzającym doktorantów I roku kształcenia w Szkołach Doktorskich, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły doktorskiej uzyskali wynik plasujący ich wśród 20%. najlepszych.

Stypendium na Start powstało w 2023 roku, na podstawie przepisów Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, umożliwiającym uczelniom tworzenie własnego funduszu stypendialnego. W przeciwieństwie do np. stypendium socjalnego czy stypendium rektora, finansowanych z dedykowanego na ten cel Funduszu Stypendialnego, Stypendium na Start jest finansowane ze środków własnych Uniwersytetu.

Doktoranci I roku kształcenia w szkołach doktorskich, którzy osiągnęli w postępowaniu rekrutacyjnym wynik punktowy znajdujący się w 20% najwyższych wyników spośród osób przyjętych według stanu na 1 października roku akademickiego, w którym doktorant ubiega się o przyznanie stypendium, osobno dla:

  • Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej,
  • Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Matematyki i Informatyki,
  • a w pozostałych przypadkach: osobno dla każdej szkoły doktorskiej w podziale na dyscypliny kształcenia.

Wnioskowanie odbywa się zwyczajowo na początku roku kalendarzowego, w styczniu i trwa około miesiąca. 

Dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia wnioskowania będzie ogłaszany w aktualnościach na stronie BPM.

Przede wszystkim, należy złożyć wniosek (LINK DO WNIOSKU). 

W przeciwieństwie do innych świadczeń, o Stypendium na Start nie można wnioskować za pośrednictwem USOS.

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do BPM: 

  • osobiście, w godzinach pracy (zakładka: Kontakt)

lub

lub 

  • mailem, na adres bpm@uw.edu.pl, jednakże wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

lub

  • przez EPUAP/e-Doręczenia. 

18 000 zł – tyle wynosi stypendium, wypłacane jest jednorazowo

Jakie są kryteria uzyskania Stypendium na Start dla Doktorantów?

Kryterium jest jedno – dotyczące wyniku rekrutacyjnego, który musi się znajdować wśród 20 %najlepszych wyników rekrutacyjnych w danej dyscyplinie. Nie są zatem brane pod uwagę dodatkowe osiągnięcia, np. publikacje, udział w konferencjach, realizacja programu kształcenia itp. 

W jaki sposób wyliczane jest 20%, które uprawnia do otrzymania Stypendium?

Brane pod uwagę jest 20 proc. z liczby przyjętych według stanu na 1 października danego roku akademickiego. Osobno wylicza się go dla każdej dyscypliny w każdej szkole oraz osobno dla: Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej, Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Matematyki i Informatyki.

W przypadku, gdy 20% stanowi liczba niecałkowita, stosuje się zaokrąglenie w dół, jednakże liczba stypendiów nie może być mniejsza niż 1. 

Zostałem przyjęty w rekrutacji pozalimitowej, czy mogę otrzymać Stypendium na Start? 

Niestety nie, stypendium jest oferowane tylko przyjętym w ramach limitu określonego w Załączniku nr 1 Uchwały (więcej informacji: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/6424/M.2023.43.Obw.8.pdf)

Czy muszę dołączyć, do wniosku, zaświadczenie ze Szkoły Doktorskiej o moim wyniku rekrutacyjnym?

Nie ma takiej konieczności, wystarczy sam wniosek. Uprawnienia potwierdzamy na podstawie wykazów sporządzonych przez szkoły doktorskie. 

Czy istnieje możliwość złożenia wniosku po terminie? 

Niestety nie, nawet gdyby taki wniosek został złożony, pozostanie bez rozpoznania. 

Czy, w sprawie Stypendium na Start są wydawane decyzje?

Nie, wydawanie decyzji nie jest przewidziane – wnioskowanie o Stypendium na Start nie jest postępowaniem administracyjnym w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Laureaci stypendium otrzymują okolicznościowe dyplomy, a przypadku złożenia wniosku przez osoby nieuprawnione pozostaje się je bez rozpoznania. 

Nie jest przewidziana procedura odwołania od informacji o nieprzyznaniu stypendium. 

W jaki sposób dowiem się o wynikach postępowania w sprawie Stypendium na Start? Informacja w tej sprawie będzie przekazana mailowo, na adres powiązany z Uniwersytetem Warszawskim. Rozpatrzenie wniosku może potrwać ok. miesiąca. 

Czy stypendium na Start dla Doktorantów jest opodatkowane?

Nie, w związku z tym Uniwersytet nie wystawia PIT-11 na tę okoliczność. 

Czy w przypadku utraty statusu doktoranta, tracę prawo do Stypendium na Start? 

Tak, w przypadku utraty statusu doktoranta w roku akademickim, na który zostało przyznane stypendium, podlega ono zwrotowi. 

W jaki sposób Stypendium na Start jest wypłacane? 

Stypendium na Start jest wypłacane na rachunek bankowy wskazany w USOSweb. Ważne jest aby znajdował się tam aktualny numer konta – zmiany i weryfikacji można dokonać samodzielnie w zakładce Dla Wszystkich, następnie należy wybrać  Konto bankowe i urząd skarbowy