Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne to forma pomocy materialnej dedykowana osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z uwagi na uzyskiwanie niskiego dochodu. Wypłacane jest co miesiąc w stałej wysokości (wyjątkiem są wyrównania za miesiące kiedy stypendium nie było wypłacane, a powinno, np. za okres od momentu złożenia wniosku, aż do jego rozpatrzenia). Jego wysokość zależy od dochodów na osobę w Twojej rodzinie.

Niezależnie od tego ile kierunków studiujesz, możesz pobierać stypendium tylko na jednym z nich!

Pamiętaj!

Pobieranie jednego ze świadczeń nie oznacza, że nie możesz skorzystać z innych form pomocy materialnej.

Zanim złożysz wniosek i oświadczenie o dochodach przeczytaj Regulamin świadczeń dla studentów UW! 

Środki na stypendium socjalne, tak jak na zapomogę, stypendium rektora i stypendium dla osób niepełnosprawnych pochodzą z Funduszu Stypendialnego, czyli środków przyznawanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w formie dotacji. Oznacza to, że środki które nie zostaną wykorzystane (o ile wydanych zostanie więcej niż 70% środków z dotacji) przechodzą na kolejny rok kalendarzowy.

Ustawodawca nałożył na uczelnie szereg ograniczeń dot. wydatkowania środków z Funduszu Stypendialnego. Wpływają one na wysokość oferowanych na Uniwersytecie świadczeń, np. jeżeli mało osób pobiera stypendium socjalne, to uczelnia nie może zwiększyć wysokości stypendium rektora.

60/40 – maksymalne proporcje podziału Funduszu Stypendialnego. Przy czym środki przyznane na stypendium rektora nie mogą stanowić więcej niż 60% stypendium rektora, socjalne i zapomogi.

70% dotacji  – tyle środków Uniwersytet musi wydać z uzyskanej dotacji, aby pozostałe środki mogły przejść na kolejny rok rozliczeniowy.

38% wynagrodzenia profesora – maksymalna suma wysokości pobieranego stypendium socjalnego i stypendium rektora.

Możesz uzyskać stypendium socjalne jeśli:

 • jesteś studentem/studentką Uniwersytetu Warszawskiego;

oraz

 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, tj. dochód na osobę w Twojej rodzinie nie przekracza 1294 zł.

oraz

 • nie studiujesz dłużej niż 12 semestrów, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na:
  • studiach pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez dziewięć semestrów;
  • studiach drugiego stopnia – nie dłużej niż przez siedem semestrów.
 • Do limitu wliczają się studia rozpoczęte również na innej uczelni niż Uniwersytet Warszawski.

Skąd się bierze próg dochodowy? Wynika on z ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która ściśle określa minimalną i maksymalną wysokość progu dochodowego. Kwota ta ustalana jest przez Rektora w porozumieniu z Zarząd Samorządu Studentów oraz Zarządem Samorządu Doktorantów.

Wniosek o stypendium socjalne można składać przez cały rok, jednak uzyskuje się je na semestr. Co to oznacza? Jeżeli chcesz uzyskiwać stypendium przez cały rok akademicki musisz złożyć wniosek zarówno na semestr letni, jak i semestr zimowy.

Terminy graniczne w poszczególnych miesiącach, których zachowanie zapewnia prawo do pobierania stypendium z wyrównaniem (o ile zostanie ono przyznane) na rok 2023/24:
Wniosek należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w listopadzie 2023 r., w lutym, maju, sierpniu 2024 r. do 20. dnia miesiąca).
Zachowanie terminu umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

Przykład:

Rektor wskazał 10. dzień każdego miesiąca jako termin do którego należy złożyć wniosek, aby mieć prawo do wyrównania. Jan Kowalski złożył wniosek 9 października, wniosek został rozpatrzony pod koniec listopada. Oznacza to, że Jan w grudniu otrzyma stypendium w potrójnej wysokości.

Wniosek składamy przez USOSweb. Po zalogowaniu na stronie USOSweb na swoje indywidualne konto, wchodzimy do zakładki DLA WSZYSTKICH, a następnie WNIOSKI. Wypełniamy wniosek o stypendium socjalne na rok 2023/2024 oraz oświadczenie o dochodach za rok 2022.

Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego. Składanie wniosków drogą elektroniczną w USOSweb odbywa się z wykorzystaniem akcji “DALEJ: PODPISZ I ZŁÓŻ ELEKTRONICZNIE“. Po kliknięciu w ten przycisk USOSweb otworzy kolejny ekran, na którym będzie trzeba wprowadzić kod autoryzacyjny, który zostanie wysłany na Twój adres mailowy. Dopiero po wprowadzeniu kodu autoryzacyjnego nastąpi złożenie wniosku drogą elektroniczną przez USOSweb. Nie należy dostarczać wniosków w formie papierowej.

Czasami osoba, która składa wniosek nie musi podawać dochodów innych osób ze swojej rodziny (może samodzielnie się rozliczać). Taka opcja jest możliwa jeśli:

 • ukończyłeś 26. rok życia,

lub

 • pozostajesz w związku małżeńskim,

lub

 • masz na utrzymaniu dzieci

lub

 • osiągnąłeś pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,

lub

 • posiadasz stałe źródło dochodów, a Twój przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia o dochodach jest wyższy lub równy 930,35 zł.

W roku akademickim 2023/2024:

 • stypendium socjalne wynosi od 864 zł do 1728 zł,
 • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości wynosi od 1404 zł do 2268 zł,
 • kwota bazowa wynosi 1728 zł,
 • próg dochodowy wynosi 1294,40 zł.

Jak obliczana jest wysokość stypendium socjalnego?

Kwota bazowa – dochód na osobę w rodzinie = wysokość stypendium

Wypełniany – wniosek jest w trakcie wypełniania, możesz swobodnie dokonywać zmian w dokumencie. Uwaga! Wnioski i oświadczenia o tym statusie nie będą weryfikowane.

Złożony – na tym etapie nie możesz już dokonywać zmian we wniosku/oświadczeniu. Od tego momentu dokumenty podlegają weryfikacji. Aby uniknąć problemów związanych ze złożeniem wniosku/oświadczenia upewnij się, że w USOSweb widnieje Twój mail w domenie UW. Nie odkładaj złożenia wniosku na ostatni moment!

Cofnięty do poprawy/Cofnięty do uzupełnienia – w trakcie weryfikacji wniosku koordynator stwierdził błędy lub braki w dokumentach. Najczęściej szczegółowe informacje o sposobie poprawy wniosku znajdziesz w komentarzu widocznym w USOSweb lub na swojej skrzynce mailowej.

Gotowy do rozpatrzenia – weryfikacja dokumentów została zakończona. Wniosek jest gotowy do rozpatrzenia.

Rozpatrzony – status wniosku informuje, że wkrótce udostępniona zostanie decyzja.

Rozpatrzony (decyzja do doręczenia) – decyzja zostanie/została udostępniona w USOSweb. Prosimy o cierpliwość, ponieważ decyzja zostanie udostępniona po jej podpisaniu, dlatego pojawienie się jej w USOSweb może potrwać kilka dni. Decyzję będzie można znaleźć w zakładce “lista pism administracyjnych” (należy zalogować się do USOSWeb -> Dla wszystkich, a następnie po lewej w kolumnie znaleźć zakładkę “lista pism administracyjnych“). 

Stypendia socjalne będą wypłacane przez Kwesturę Uniwersytetu Warszawskiego w następujących terminach:

 • 19 października 2023 r.
 • 17 listopada 2023 r.
 • 18 grudnia 2023 r.
 • 18 stycznia 2024 r.
 • 19 lutego 2024 r.
 • 18 marca 2024 r.
 • 19 kwietnia 2024 r.
 • 17 maja 2024 r.
 • 19 czerwca 2024 r.
 • 19 lipca 2024 r.
 • 19 sierpnia 2024 r.
 • 19 września 2024 r.

Terminy dot. jedynie rozpatrzonych wniosków. Stypendium socjalne przyznawane jest na maksymalnie 5 miesięcy semestru zimowego i/lub na maksymalnie 5 miesięcy semestru letniego.

W sprawie wniosku o stypendium socjalne kieruj się do Biura ds. Pomocy Materialnej jeśli jesteś studentem:  W sprawie wniosków o stypendium socjalne kieruj się do koordynatora w swojej jednostce, jeśli jesteś studentem: 
 • Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych,
 • Wydziału Biologii,
 • Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, 
 • Instytutu Ameryki i Europy,
 • Wydziału Artes Liberales,
 • Centrum Nauk Sądowych,
 • Wydziału Chemii,
 • Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych,
 • Wydziału Fizyki,
 • Wydziału Filozofii,
 • Wydziału Neofilologii,
 • Wydziału Pedagogiczny,
 • Wydziału Socjologii,
 • Wydziału Prawa i Administracji,
 • Wydziału Nauk Ekonomicznych,
 • Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,
 • Wydziału Orientalistyczny,
 • Wydział Zarządzania,
 • Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki,
 • Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem,
 • Wydziału Lingwistyki Stosowanej,
 • Wydziału Geologii,
 • Wydział Archeologii,
 • Wydziału Psychologii,
 • Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,
 • Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych,
 • Centrum Europejskiego,
 • Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej,
 • Wydział Historii.
 

 • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego,
 • Wydziału Polonistyki, 
 • Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce.

 

Dane kontaktowe do koordynatorów:

mgr Hanna Szymanowska h.szymanowska@icm.edu.pl; Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Katarzyna Śniecińska k.sniecinska@uw.edu.pl; Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
mgr Jolanta Przygocka j.d.przygocka@uw.edu.pl; Wydział Polonistyki

Jak często składa się wniosek o stypendium socjalne?

Wniosek o stypendium socjalne składa się raz na semestr zimowy (październik – luty) i raz na semestr letni (marzec – wrzesień).

Jeżeli złożyłeś/łaś wniosek o stypendium na semestr zimowy lub na semestr letni, oczekuj na jego rozstrzygnięcie. NIE składaj kolejnego wniosku w tym samym semestrze.

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji, masz prawo do złożenia odwołania, ale nie składaj kolejnego wniosku w tym samym semestrze.

Jeżeli otrzymałeś/łaś decyzję negatywną, jednak w trakcie trwania semestru (i po okresie, w którym mogłeś/łaś złożyć odwołanie) Twoja sytuacja materialna lub rodzinna uległa zmianie skontaktuj się z Biurem ds. Pomocy Materialnej przed złożeniem nowego wniosku.
Złożenie w systemie więcej niż jednego wniosku może wywołać błąd systemu wpływający na płynność wypłat lub utrudniający sprawne rozpatrzenie wniosku. 

Za który rok należy przedstawić zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego w przypadku wnioskowania o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2023/2024?

W tym przypadku należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za rok 2022. Składając wniosek o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 (tak samo jak w semestrze zimowym) rokiem bazowym jest rok 2022.

Czy mogę przedstawić deklarację PIT zamiast zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok bazowy?

NIE. Podstawowym dokumentem potwierdzającym wysokość dochodu na osobę w rodzinie jest zaświadczenia z Urzędu Skarbowego. Nie możesz go zastąpić żadnym innym dokumentem, jest to jeden z obligatoryjnych dokumentów.

Zwracając się do US poproś o zaświadczenie o osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium socjalne ma być przyznane, (tzw. „rokiem bazowym”), dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387), zawierające informacje o roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie, danych podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL. Pamiętaj powiedzieć urzędnikowi/urzędniczce w jakim celu potrzebujesz zaświadczenie.

Podstawa prawna: ust. 2 pkt 1) załącznika nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów UW

Czy świadczenie 500+ wlicza się do miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie?

NIE. Świadczenie wychowawcze podobnie jak zasiłek rodzinny, zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy nie wliczają się do miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie.

Podstawa prawna: §10 ust. 3 załącznika nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów UW

Czy stypendium socjalne przysługuje mi przez cały rok akademicki?

NIE. Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr zimowy oraz na semestr letni, stąd niezbędne jest złożenie wniosku dwukrotnie: w semestrze zimowym oraz semestrze letnim. Terminy, do których należy złożyć wniosek, aby otrzymać wyrównanie za cały semestr określane są w komunikacie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Podstawa prawna: §15 ust. 5 Regulaminu świadczeń dla studentów UW

Ukończyłem/łam studia pierwszego stopnia i uzyskałem/łam tytuł licencjata/inżyniera. Czy mogę ubiegać się o stypendium socjalne?

TAK, ALE… Po uzyskaniu tytułu licencjata stypendium socjalne przysługuje Ci jedynie gdy podejmujesz studia na wyższym stopniu.

Podstawa prawna: §5 ust. 4 Regulaminu świadczeń dla studentów UW

Czy od przyznanego stypendium socjalnego muszę zapłacić podatek?

NIE, stypendium socjalne jest wolne od podatku.

Czy przysługuje mi stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, gdy stale pobieram zasiłek rodzinny?

NIE, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje wyłącznie w wypadku, gdy wnioskodawca pozostaje na utrzymaniu rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych regularnie i aktualnie korzystających ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej lub sam regularnie i aktualnie z nich korzysta.

Podstawa prawna: §17 Regulaminu świadczeń dla studentów UW

Nie żyje jedno z moich rodziców. Czy z tego powodu mogę ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości?

NIE. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z powodu bycia sierotą mogą uzyskać wyłącznie osoby, które nie ukończyły 25 roku życia oraz nie posiadają obojga rodziców.

Podstawa prawna: §17 Regulaminu świadczeń dla studentów UW

Czy dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski?

TAK, ALE… W przypadku dokumentów w języku obcym należy przedłożyć poświadczone tłumaczenie przysięgłe na język polski. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy organ stypendialny może odstąpić od żądania tłumaczenia dokumentu sporządzonego w języku angielskim.

Podstawa prawna: §12 ust. 3 Regulaminu świadczeń dla studentów UW

Otrzymałem decyzję o przyznaniu stypendium. Kiedy otrzymam stypendium?

Terminy wypłat stypendiów w poszczególnych miesiącach podane są na stronie internetowej Biura.

Kto na moim Wydziale odpowiedzialny jest za rozpoznawanie wniosków o stypendium socjalne?

Decyzję w sprawie stypendium socjalnego wydawane są przez komisje stypendialne ds. stypendium socjalnego lub przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Na każdym Wydziale wyznaczony jest również  koordynator ds. stypendialnych, z którym można się kontaktować w sprawie etapu postępowania, na którym znajduje się dany wniosek.

[Czym jest wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy?]

Odwołanie lub inaczej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest środkiem zaskarżenia przysługującym na decyzję administracyjną organów pierwszej instancji. W przypadku, gdy organem wydającym decyzję administracyjną jest Rektor, stronie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

[Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenia sprawy]

Organem właściwym do rozpatrzenia Twojego wniosku jest Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

[Termin na wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenia sprawy]

Zgodnie z art. 129 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Przy obliczaniu tego terminu, stosownie do art. 57 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.), nie uwzględnia się dnia, w którym doszło do doręczenia decyzji. Oznacza to, że jeśli decyzję doręczono np. 1 października, to termin na wniesienie odwołania upływa 15 października. Pamiętaj tylko, żeby złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zgodnie z procedurami i w określonym czasie!

[Obowiązkowe elementy wniosku o ponowne rozpatrzenia sprawy]

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinno zawierać obowiązkowo następujące elementy:

 • wskazanie osoby, od której pochodzi wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
 • adres korespondencyjny tej osoby
 • wskazanie, od którego rozstrzygnięcia jest wnoszony wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
 • własnoręczny podpis

Zgodnie z artykułem 128 Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.), odwołanie nie musi być bardzo szczegółowo uzasadnione. Wystarczy, że wynika z niego, iż strona nie zgadza się z podjętą decyzją. W związku z tym, nie musisz przedstawiać wielu szczegółów czy argumentów – wystarczy wyrazić swoje niezadowolenie z podjętej decyzji.

[Sposób wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy]

Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie można wnieść:

 • osobiście do Biura ds. Pomocy Materialnej, które mieści się przy ul. Dobrej 55.
 • pocztą tradycyjną na adres BPM (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa) z dopiskiem “dla BPM” ;
 • poprzez Kancelarię UW z dopiskiem “dla BPM”;
 • przez ePUAP.

BPM Biuro ds. Pomocy Materialnej;

Dochód definicja dochodu znajduje się w §2 załącznika nr 1 do Regulaminu Świadczeń;

Dochód uzyskany – informacje dotyczące dochodu uzyskanego znajdują się w §5 załącznika nr 1 do Regulaminu Świadczeń;

Gospodarstwo rolne – obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki,  nieposiadającej osobowości prawnej;

KJD – Kierownik Jednostki Dydaktycznej;

Komisja stypendialna ds. stypendium socjalnego – organ powołany przez Rektora spośród studentów delegowanych przez właściwy organ samorządu studentów oraz pracowników Uniwersytetu. Zadaniem komisji jest przyznawanie stypendium socjalnego studentom wszystkich kierunków studiów, na których jednostka dydaktyczna organizuje kształcenie. Komisja odpowiada również za weryfikację spełniania przez studentów warunków branych pod uwagę przy przyznawaniu miejsca w domu studenta (dochód i odległość) i kryteriów wpływających na otrzymanie miejsca w domu studenta (np. zamieszkanie w akademiku w poprzednim roku akademickim, sieroctwo wnioskodawcy).

Koordynator ds. stypendialnych- pracownik wyznaczony przez KJD do prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem stypendium socjalnego studentom danego kierunku lub kierunków studiów;

Opiekun faktyczny – za opiekuna faktycznego wnioskodawcy uznaje się w szczególności osobę, na której utrzymaniu – częściowym lub całkowitym – on pozostaje, a która nie jest jego rodzicem ani opiekunem prawnym. W szczególności opiekę faktyczną może sprawować małżonek rodzica wnioskodawcy lub osoba, z którą wnioskodawca lub jego rodzic pozostaje w nieformalnym związku. (§1 ust. 10 załącznika nr 1 Regulaminu świadczeń);

Opiekun prawny – za opiekuna prawnego wnioskodawcy uznaje się osobę, która dla udowodnienia tego faktu może przedłożyć wyrok sądu rodzinnego (§1 ust. 9 załącznika nr 1 Regulaminu świadczeń);

Oświadczenia – oświadczenia o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętych w roku bazowym oraz oświadczenia o aktualnej w sytuacji dochodowej, w szczególności zawierające informacje o uzyskaniu lub utracie dochodów.

Utrata dochodu – informacje dotyczące utraty dochodu znajdują się w §4 załącznika nr 1 do Regulaminu Świadczeń;

Wnioskodawca – Student/Studentka lub Doktorant/Doktorantka;

Zaświadczenia o podatku zryczałtowanym – zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku bazowym, zawierające dane podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, oraz formie opłacanego podatku, oraz w przypadku opłacania podatku w formie karty podatkowej – informację o wysokości należnego podatku, a w przypadku opłacania podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego – informacje o wysokości przychodu i stawce podatku;

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego – zaświadczenia z urzędu skarbowego o osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium socjalne ma być przyznane, zwanym dalej „rokiem bazowym”, dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387), zawierające informacje o roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie, danych podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL; 

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – zaświadczenia o wysokości zapłaconych w każdym z miesięcy roku bazowego składek na ubezpieczenie zdrowotne wraz z kodami tytułów ubezpieczeń lub o braku tytułu do ubezpieczeń w roku bazowym, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 4 Załącznika nr 2 do Regulaminu Świadczeń.