Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Jesteś obcokrajowcem? Sprawdź do jakich świadczeń masz prawo!

Kategoria: Bez kategorii, Komunikat Rektora

Przepisy powszechnie obowiązujące nakładają na Uniwersytet wiele ograniczeń. Jednym z nich są zasady dot. przyznawania świadczeń dla cudzoziemców. Można wyróżnić dwa kryteria, które determinują Twoją sytuację:

  • rok rozpoczęcie studiów,
  • dokumenty będący podstawą legalnego pobytu.

Poniżej znajdziesz podsumowanie najważniejszych informacji na ten temat:

Studenci i doktoranci, którzy rozpoczęli studia po 1 października 2018 roku Studenci i doktoranci cudzoziemcy, którzy w dniu 1 października 2018 r. odbywali studia na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1693)
Zapomoga
Student cudzoziemiec może ubiegać się o zapomogę, o ile spełnia warunki niezbędne do przyznania świadczeń określone w Ustawie[1] i Regulaminie[2].

[1] Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.).

[2] Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (t.j. Monitor UW z 2021 r., poz. 215).

Studenci i doktoranci cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka mogą otrzymywać świadczenia, o ile odbywają studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Studenci i doktoranci cudzoziemcy odbywający studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą ubiegać się o świadczenie, gdy spełniają co najmniej jeden z warunków:

1) udzielono im zezwolenia na pobyt stały

2) posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkami ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) udzielono im zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) udzielono im zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

7) udzielono im ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

Stypendium socjalne
Student cudzoziemiec może się ubiegać o stypendium socjalne na zasadach określonych w Ustawie i Regulaminie, o ile spełnia co najmniej jeden z warunków:

1) udzielono mu zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

2) udzielono mu zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 z późn. zm.);

3) posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) posiada certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 z późn. zm.), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

5) posiada Kartę Polaka;

6) wydano mu decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

7) jest małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) udzielono mu zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiada wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

  • Studenci i doktoranci cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka mogą otrzymywać świadczenie, o ile odbywają studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
  • Studenci i doktoranci cudzoziemcy odbywający studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą otrzymać świadczenie, jeśli spełniają co najmniej jeden z warunków:

1) udzielono im zezwolenia na pobyt stały

2) posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkami ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) udzielono im zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) udzielono im zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

7) udzielono im ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

Foreign students and doctoral students who began their studies after October 1, 2018 Foreign students and doctoral candidates, who on 1 October 2018 pursued studies in accordance with principles set forth in the Act of 27 July 2005 – Law on Higher Education (consolidated text: Journal of Laws of 2017, item 2183, as amended)
Allowance aid
Allowance aid can be awarded to a foreign student, provided that they satisfy conditions for awarding the benefits set out in the Act and the Rules. ●      Foreign students and doctoral candidates, holders of the Pole’s Card (Karta Polaka), may receive benefits, provided that they study on equal terms with citizens of Poland.

●      Foreign students and doctoral candidates pursuing studies in accordance with binding principles can apply for benefits, subject to satisfying at least one of the following conditions:

1) have been granted a permanent residence permit;

2) have refugee status granted in the Republic of Poland;

3) enjoy temporary protection in the territory of the Republic of Poland;

4) are migrant workers with citizenship of EU member state, Swiss Confederation, European Free Trade Association (EFTA) member state – a party to the European Economic Area Agreement, or their family members if they live in the territory of the Republic of Poland;

5) have been granted the permit as a long-term resident of the European Union in the territory of the Republic of Poland;

6) have been granted a temporary residence permit to stay in the territory of the Republic of Poland on account of circumstances referred to in Article 127, Article 159 section 1 or Article 186 section 1 point 3 or 4 of the Act of 12 December 2013 on foreigners;

7) enjoy supplementary protection in the territory of the Republic of Poland;

8) are citizens of EU member states, members states of the European Free Trade Association (EFTA) – parties to the European Economic Area Agreement, or Swiss Confederation, and their family members, having a right of permanent residence

Social scholarship
Social scholarship can be awarded to a foreign student in accordance with principles set forth in the Act and the Rules, provided that they satisfy at least one of the following conditions:

1) have been granted a permanent residence permit or the status of a long-term resident of the European Union;

2) have been granted a temporary residence permit on account of circumstances referred to in Article 159 section 1 or Article 186 section 1 point 3 or 4 of the Act of 12 December 2013 on foreigners (consolidated text: Journal of Laws of 2018, item 2094, as amended);

3) have refugee status granted in the Republic of Poland or enjoy temporary protection or supplementary protection in the territory of the Republic of Poland;

4) have the certificate confirming the knowledge of Polish language as a foreign language referred to in Article 11a section 2 of the Act of 7 October 1999 on Polish language (consolidated text: Journal of Laws of 2019, item 1480, as amended), at least at C1 language proficiency level;

5) hold the Pole’s Card (Karta Polaka);

6) received a decision confirming Polish origin;

7) they are a spouse, ascendant or descendant of a Polish citizen living in the territory of the Republic of Poland;

8) have been granted a temporary residence permit on account of circumstances referred to in Article 151 section 1 or Article 151b section 1 of the Act of 12 December 2013 on foreigners, or stay in the territory of the Republic of Poland in relation to scientist’s short-term mobility on terms set out in Article 156 section 1 of this Act or have national visa for the purposes of carrying out scientific research or development works.

 

  • Foreign students and doctoral candidates, holders of the Pole’s Card (Karta Polaka), may receive benefits, provided that they study on equal terms with citizens of Poland.
  • Foreign students and doctoral candidates pursuing studies in accordance with binding principles can apply for benefits, subject to satisfying at least one of the following conditions:

1) have been granted a permanent residence permit;

2) have refugee status granted in the Republic of Poland;

3) enjoy temporary protection in the territory of the Republic of Poland;

4) are migrant workers with citizenship of EU member state, Swiss Confederation, European Free Trade Association (EFTA) member state – a party to the European Economic Area Agreement, or their family members if they live in the territory of the Republic of Poland;

5) have been granted the permit as a long-term resident of the European Union in the territory of the Republic of Poland;

6) have been granted a temporary residence permit to stay in the territory of the Republic of Poland on account of circumstances referred to in Article 127, Article 159 section 1 or Article 186 section 1 point 3 or 4 of the Act of 12 December 2013 on foreigners;

7) enjoy supplementary protection in the territory of the Republic of Poland;

8) are citizens of EU member states, members states of the European Free Trade Association (EFTA) – parties to the European Economic Area Agreement, or Swiss Confederation, and their family members, having a right of permanent residence

студенти та аспіранти, які розпочали навчання після 1 жовтня 2018 року Іноземні студенти та аспіранти, які 1 жовтня 2018 р. закінчили навчання на умовах, визначених Законом про вищу освіту від 27 липня 2005 р. – (зведений текст, Законодавчий вісник 2018 р., ст. 1693) (пол. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1693)
Допомога
Іноземний студент може подати заявку на отримання допомоги за умови, що він відповідає умовам, необхідним для надання пільг, визначених Законом[1] та Положенням[2].

[1] Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.).

[2] Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (t.j. Monitor UW z 2021 r., poz. 215).

 

Іноземні студенти та аспіранти, які мають дійсну карту поляка, можуть отримувати пільги, якщо вони продовжують навчання відповідно до правил, що діють для громадян Польщі.

  • Іноземні студенти та аспіранти, які навчаються на умовах, що застосовуються до громадян Польщі, можуть подати заявку на отримання пільги, якщо вони відповідають хоча б одній із наступних умов:

1) їм надано посвідку на постійне проживання;

2) мають статус біженця, наданий у Республіці Польща;

3) користуються тимчасовою охороною на території Республіки Польща;

4) є трудовими мігрантами, які є громадянами держави-члена Європейського Союзу, Швейцарської Конфедерації або держави-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) – сторони угоди про Європейський економічний простір, а також члени їх сімей, якщо вони проживають на території Республіки Польща;

5) їм надано дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу на території Республіки Польща;

6) їм надано дозвіл на тимчасове проживання на території Республіки Польща у зв’язку з обставинами, зазначеними у ст. 127, ст. 159 абзац 1 або ст. 186 абзац 1 пункт 3 або 4 Закону про іноземців від 12 грудня 2013 року;

7) їм надано додатковий захист на території Республіки Польща;

8) є громадянами держав-членів Європейського Союзу, держав-членів Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) – учасниць Угоди про Європейський економічний простір або Швейцарської Конфедерації, та членів їх сімей, які мають право постійного проживання.

Соціальна стипендія

Іноземний студент може претендувати на соціальну стипендію на умовах, визначених Законом та Положенням, за умови виконання хоча б однієї з умов:

1) йому надано дозвіл на постійне проживання або довгострокове проживання в Європейському Союзі;

2) йому надано посвідку на тимчасове проживання у зв’язку з обставинами, зазначеними у ст. 159 абзац 1 або ст. 186 абзац 1 п. 3 або 4 Закону про іноземців від 12 грудня 2013 р. (зведений текст, Законодавчий вісник 2018 р., ст. 2094 із змінами);

3) має статус біженця, наданий у Республіці Польща, або користується тимчасовим захистом чи додатковим захистом на території Республіки Польща;

4) має сертифікат про знання польської мови як іноземної (щонайменше на рівні володіння мовою С1), зазначений у ст. 11а абзац. 2 Закону про польську мову від 7 жовтня 1999 р. (зведений текст, Законодавчий вісник 2019 р., ст. 1480 зі змінами);

5) має карту поляка;

6) йому видано рішення, що підтверджує його польське походження;

7) є родичами по прямій висхідній або низсхідній лінії громадянина Республіки Польща, що проживає на території Республіки Польща;

8) йому надано посвідку на тимчасове проживання у зв’язку з обставинами, зазначеними у ст. 151 абзац 1 або ст. 151б абзац. 1 Закону про іноземців від 12 грудня 2013 р., або перебуває на території Республіки Польща у зв’язку з використанням короткострокової мобільності дослідника на умовах, визначених ст. 156б абзац. 1 цього Закону або має національну візу, надану з метою проведення науково-дослідних робіт або розробок.

  • Іноземні студенти та аспіранти, які мають дійсну картку поляка, можуть отримати пільгу за умови, що вони продовжують навчання відповідно до правил, що діють для громадян Польщі.
  • Іноземні студенти та аспіранти, які навчаються на умовах, що застосовуються до громадян Польщі, можуть отримати пільгу, якщо вони відповідають хоча б одній із наступних умов:

1) їм надано посвідку на постійне проживання;

2) мають статус біженця, наданий у Республіці Польща;

3) користуються тимчасовою охороною на території Республіки Польща;

4) є трудовими мігрантами, які є громадянами держави-члена Європейського Союзу, Швейцарської Конфедерації або держави-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) – сторони угоди про Європейський економічний простір, а також члени їх сім’ї, якщо вони проживають на території Республіки Польща;

5) їм надано дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу на території Республіки Польща;

6) їм надано дозвіл на тимчасове проживання на території Республіки Польща у зв’язку з обставинами, зазначеними у ст. 127, ст. 159 абзац 1 або ст. 186 абзац 1 пункт 3 або 4 Закону про іноземців від 12 грудня 2013 року;

7) їм надано додатковий захист на території Республіки Польща;

8) є громадянами держав-членів Європейського Союзу, держав-членів Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) – учасниць Угоди про Європейський економічний простір або Швейцарської Конфедерації, та членів їх сімей, які мають право постійного проживання.