Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Stypendium doktoranckie

Stypendium doktoranckiego jest przyznawane w trybie postępowania konkursowego, w którym ocenie podlegają udokumentowane osiągnięcia wskazane przez doktoranta we wniosku o przyznanie stypendium, złożonym w formie i w terminie określonym przez Rektora.

Stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantom, którzy spełnią łącznie następujące kryteria:

 • terminowa realizacja programu studiów doktoranckich;
 • wykazanie się zaangażowaniem w:
  • prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych lub
  • realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu;
 • wykazanie się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

Rektor określa na dany rok akademicki formę i terminy składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz ich oceny przez komisje doktoranckie obowiązujące dla danej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu prowadzącej studia doktoranckie.

O stypendium doktoranckie można ubiegać się w okresie wrzesień-październik danego roku akademickiego, o ile kierownik studiów doktoranckich po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów nie przedstawi Rektorowi propozycji innego terminu składania wniosków i ich oceny przez komisję doktorancką.

O stypendium doktoranckie mogą ubiegać się:

 • uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich,
 • doktoranci przedłużający okres odbywania studiów doktoranckich, przebywający na urlopie lub po powrocie z urlopu,
 • doktoranci, którzy spełnią jednocześnie kryteria: terminowej realizacji programu studiów doktoranckich,  wykazania się zaangażowaniem w:
  • prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych
   lub
  • realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu, wykazania się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

Doktorant biorący udział w programie „Doktorat wdrożeniowy”, który otrzymuje w jego ramach stypendium doktoranckie, nie może otrzymywać stypendium, którego dotyczą niniejsze zasady. Tryb przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” regulują odrębne przepisy.

 • wypełnić i złożyć wniosek o przyznanie stypendium w formie elektronicznej, zamieszczony w serwisie USOSweb.uw.edu.pl w zakładce Dla wszystkich -> Wnioski; wgrać do serwisu załączniki potwierdzające osiągnięcia, które są uznawane w ramach kryteriów (terminowej realizacji programu studiów doktoranckich, zaangażowania w:
  • prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych lub
  • realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu, wykazania się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej);
 • wgrać do serwisu opinię opiekuna naukowego albo promotora;
 • dopuszcza się udokumentowanie osiągnięć wskazanych we wniosku za pomocą kserokopii albo dokumentów elektronicznych lub skanów, również w językach obcych (komisja doktorancka może wezwać doktoranta do przedłożenia w wyznaczonym terminie tłumaczenia dokumentu sporządzonego w innym języku niż język angielski),
 • należy pamiętać, że ocenie podlegają wyłącznie osiągnięcia uzyskane w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium doktoranckie ma być przyznane (w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek kierownika studiów doktoranckich Rektor może wyrazić zgodę na ocenę osiągnięć doktorantów, którzy znajdują się na danej liście rankingowej, z innego okresu, z tym że musi on być równy 12 miesiącom),
 • sfinalizować procedurę składania wniosku z zachowaniem terminu wyznaczonego przez Rektora.
 • Wysokość stypendium: nie może być niższa niż 1 923 zł.
 • Wartości graniczne:
  • w jednostce organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego prowadzącej studia doktoranckie liczba doktorantów, którym przyznano stypendium nie może być mniejsza niż 50% liczby doktorantów ogółem. Nie dotyczy to sytuacji, gdy liczba doktorantów ubiegających się o przyznanie stypendium jest mniejsza niż 50% liczby doktorantów ogółem. Do obliczenia proporcji, o której uwzględnia się liczbę doktorantów rozpoczynających te studia, począwszy od roku akademickiego 2017/2018;
  • procentowy udział liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2017/2018 i którym przyznano stypendium, w liczbie doktorantów w jednostce organizacyjnej Uniwersytetu, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed tym rokiem akademickim, nie może być mniejszy niż procentowy udział liczby doktorantów, którym przyznano stypendium w roku akademickim 2015/2016, w liczbie doktorantów w jednostce organizacyjnej Uniwersytetu w tym roku akademickim. Liczbę doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich ustala się na końcowy termin składania wniosków ustalony przez Rektora dla danej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu prowadzącej studia doktoranckie, a w uzasadnionych przypadkach – na inny dzień wyznaczony przez Rektora.
 • Stypendium jest przyznawane na okres 12 miesięcy i wypłacane co miesiąc.

Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego – zbiór zasad określający osiągnięcia, które są uznawane w ramach poszczególnych kryteriów. Dokument przygotowywany jest przez komisję doktorancką danej jednostki organizacyjnej UW w porozumieniu z właściwym organem samorządu doktorantów.

Terminowa realizacja programu studiów doktoranckich – katalog uznawanych przez komisję doktorancką osiągnięć, zawarty w Szczegółowych zasadach oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego.

Zaangażowanie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych – katalog uznawanych przez komisję doktorancką osiągnięć, zawarty w Szczegółowych zasadach oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego.

Zaangażowanie w realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu – katalog uznawanych przez komisję doktorancką osiągnięć, zawarty w Szczegółowych zasadach oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego.

Komisja doktorancka – organ działający w ramach danej jednostki organizacyjnej UW, który dokonuje oceny wniosków o przyznanie stypendium. W skład komisji wchodzi co najmniej trzech członków powoływanych spośród nauczycieli akademickich, wykonujących pracę w jednostce organizacyjnej Uniwersytetu, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, w tym kierownik studiów doktoranckich, który pełni funkcję przewodniczącego komisji oraz doktoranci w liczbie nie większej niż pięciu delegowani przez właściwy organ samorządu doktorantów. Komisja doktorancka powoływana jest przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

 • wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego,
 • opinia opiekuna naukowego albo promotora,
 • załączniki stanowiące informacje o osiągnięciach zawartych we wniosku, potwierdzające spełnienie kryteriów, zgodne z wytycznymi zawartymi w Szczegółowych zasadach oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, obowiązujących w danej jednostce organizacyjnej UW.