Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Zwiększenie stypendium doktoranckiego

Zwiększenie stypendium doktoranckiego jest przyznawane w trybie postępowania konkursowego, w którym ocenie podlegają udokumentowane osiągnięcia wskazane przez doktoranta we wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego, złożonym w formie i w terminie określonym przez Rektora. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej przysługuje doktorantom wyróżniającym się w pracy naukowej i dydaktycznej.

Środki na zwiększenie stypendium doktoranckiego pochodzą z budżetu państwa. Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego wynosi 800 zł. Doktorant biorący udział w programie „Doktorat wdrożeniowy”, który otrzymuje w jego ramach stypendium doktoranckie, nie może otrzymywać stypendium.

O zwiększenie stypendium doktoranckiego mogą ubiegać się:

 • uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich,
 • doktoranci przedłużający okres odbywania studiów doktoranckich, przebywający na urlopie lub po powrocie z urlopu,
 • doktoranci, którzy spełnią jednocześnie kryteria wyróżniania się w pracy naukowej i dydaktycznej.

Rektor określa na dany rok akademicki, formę i terminy składania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz ich oceny przez komisje doktoranckie obowiązujące dla danej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu prowadzącej studia doktoranckie. O przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego zwyczajowo można ubiegać się w okresie wrzesień-październik danego roku akademickiego.

Aby uzyskać świadczenie należy:

 • wypełnić i złożyć wniosek o przyznanie stypendium w formie elektronicznej, zamieszczony w serwisie USOSweb.uw.edu.pl w zakładce Dla wszystkich > Wnioski;
 • wgrać do serwisu załączniki potwierdzające osiągnięcia naukowe i dydaktyczne;
 • dopuszcza się udokumentowanie osiągnięć wskazanych we wniosku za pomocą kserokopii albo dokumentów elektronicznych lub skanów, również w językach obcych (komisja doktorancka może wezwać doktoranta do przedłożenia w wyznaczonym terminie tłumaczenia dokumentu sporządzonego w innym języku niż język angielski),
 • należy pamiętać, że ocenie podlegają wyłącznie osiągnięcia uzyskane w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który zwiększenie stypendium doktoranckiego ma być przyznane (w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek kierownika studiów doktoranckich Rektor może wyrazić zgodę na ocenę osiągnięć doktorantów, którzy znajdują się na danej liście rankingowej, z innego okresu, z tym że musi on być równy 12 miesiącom),
 • sfinalizować procedurę składania wniosku z zachowaniem terminu wyznaczonego przez Rektora.

Wartości graniczne:

stypendium może uzyskać do 30% doktorantów na danym Wydziale i roku studiów. Liczbę doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich ustala się na końcowy termin składania wniosków ustalony przez Rektora dla danej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego.

Zwiększenie stypendium doktoranckiego jest przyznawane na okres 12 miesięcy i wypłacane jest co miesiąc.

 • 10 listopada 2021 r.
 • 10 grudnia 2021 r.
 • 10 stycznia 2022 r.
 • 10 lutego 2022 r.
 • 10 marca 2022 r.
 • 11 kwietnia 2022 r.
 • 10 maja 2022 r
 • 10 czerwca 2022 r.
 • 11 lipca 2022 r.
 • 10 sierpnia 2022 r.
 • 9 września 2022 r.

Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego – zbiór zasad określający osiągnięcia, które są uznawane w ramach poszczególnych kryteriów. Dokument przygotowywany jest przez komisję doktorancką danej jednostki organizacyjnej UW w porozumieniu z właściwym organem samorządu doktorantów.

Wyróżnianie się w pracy naukowej – katalog uznawanych przez komisję doktorancką osiągnięć, zawarty w Szczegółowych zasadach oceny wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego.

Wyróżnianie się w pracy dydaktycznej – katalog uznawanych przez komisję doktorancką osiągnięć, zawarty w Szczegółowych zasadach oceny wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego.

Komisja doktorancka – organ działający w ramach danej jednostki organizacyjnej UW, który dokonuje oceny wniosków o przyznanie stypendium. W skład komisji wchodzi co najmniej trzech członków powoływanych spośród nauczycieli akademickich, wykonujących pracę w jednostce organizacyjnej Uniwersytetu, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, w tym kierownik studiów doktoranckich, który pełni funkcję przewodniczącego komisji oraz doktoranci w liczbie nie większej niż pięciu delegowani przez właściwy organ samorządu doktorantów. Komisja doktorancka powoływana jest przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.