Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Stypendium rektora

Stypendium rektora jest świadczeniem, które ma na celu nagradzanie najlepszych studentów danego roku danego kierunku. Studenci konkurują o przyznanie stypendium na podstawie wyróżniających się wyników w nauce (tj. średniej ocen), osiągnięć naukowych, sportowych oraz artystycznych.

Środki na stypendium rektora, tak jak na stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę pochodzą z Funduszu Stypendialnego, czyli środków przyznawanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w formie dotacji. Oznacza to, że środki które nie zostaną wykorzystane (o ile wydanych zostanie więcej niż 70% środków z dotacji) przechodzą na kolejny rok kalendarzowy).

Ustawodawca nałożył na uczelnie szereg ograniczeń dot. wydatkowania środków z Funduszu Stypendialnego. Wpływają one na wysokość oferowanych na Uniwersytecie świadczeń, np. jeżeli mało osób pobiera stypendium socjalne, to uczelnia nie może zwiększyć wysokości stypendium rektora.

Liczba osób uprawnionych do świadczenia jest corocznie ustalana przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, przy czym liczba ta nie może być większa niż 10 % studentów danego kierunku (przy ustalaniu tej liczby nie uwzględnia się studentów otrzymujących stypendium na I roku studiów I stopnia oraz I roku jednolitych studiów magisterskich).

Studenci I roku I stopnia oraz I roku jednolitych studiów magisterskich, którzy:

 • złożyli egzamin maturalny w roku przyjęcia na pierwszy rok studiów, na których student chce się ubiegać o stypendium
 • posiadają  tytułu
  • laureata olimpiady międzynarodowej lub
  • laureata olimpiady stopnia centralnego, o której mowa w przepisach o systemie oświaty lub
  • finalisty olimpiady stopnia centralnego, o której mowa w przepisach o systemie oświaty lub
 • są  medalistami co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Studenci starszych lat, którzy:

 • nie posiadają tytułu magistra lub równorzędnego (niezależnie od czasu oraz miejsca jego uzyskania);
 • nie ubiegają się o stypendium na studiach I stopnia, po ukończeniu wcześniej innych studiów I stopnia;
 • nie studiują dłużej niż 12 semestrów, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na:
  • studiach pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez dziewięć semestrów;
  • studiach drugiego stopnia – nie dłużej niż przez siedem semestrów.
 • nie powtarzają roku studiów w roku akademickim, na którym chcą otrzymać stypendium;
 • nie wznowili studiów po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia w roku akademickim, na którym chcą otrzymać stypendium;
 • w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki na który chcą otrzymać stypendium nie przebywali na urlopie;
 • w roku akademickim, na które ma zostać przyznane stypendium nie znajdują w okresie przedłużenia studiów w celu obrony pracy dyplomowej;
 • za ostatni rok studiów uzyskali wyróżniające wyniki w nauce lub;
 • w cyklu dydaktycznym poprzedzającym cykl dydaktyczny, na który stypendium ma być przyznane uzyskali:
  • osiągnięcia naukowe lub
  • osiągnięcia sportowe lub
  • osiągnięcia artystyczne.

O stypendium rektora można ubiegać się na początku roku akademickiego. Termin składania wniosków zostanie ogłoszony w drodze Komunikatu Rektora i umieszczony w aktualnościach na stronie głównej naszej strony.

Wniosek powinien zawierać wszystkie osiągnięcia na podstawie, których student chce ubiegać się o świadczenie. Wniosek musi również zostać wiarygodnie udokumentowany stosownie do §10 Załącznika nr 3 do Regulaminu.

Wniosek składamy przez USOSweb. Po zalogowaniu na stronie USOSweb na swoje indywidualne konto, wchodzimy do zakładki DLA WSZYSTKICH, a następnie WNIOSKI. Wypełniamy wniosek o stypendium rektora.

Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego. Składanie wniosków drogą elektroniczną w USOSweb odbywa się z wykorzystaniem akcji “DALEJ: PODPISZ I ZŁÓŻ ELEKTRONICZNIE“. Po kliknięciu w ten przycisk USOSweb otworzy kolejny ekran, na którym będzie trzeba wprowadzić kod autoryzacyjny, który zostanie wysłany na Twój adres mailowy. Dopiero po wprowadzeniu kodu autoryzacyjnego nastąpi złożenie wniosku drogą elektroniczną przez USOSweb.

915 zł – wysokość stypendium
9 miesięcy – liczba razy/miesięcy

Wypełniany – wniosek jest w trakcie wypełniania, możesz swobodnie dokonywać zmian w dokumencie. Uwaga! Wnioski i oświadczenia o tym statusie nie będą weryfikowane.

Złożony – na tym etapie nie możesz już dokonywać zmian we wniosku/oświadczeniu. Od tego momentu dokumenty podlegają weryfikacji. Aby uniknąć problemów związanych ze złożeniem wniosku/oświadczenia upewnij się, że w USOSweb widnieje Twój mail w domenie UW. Nie odkładaj złożenia wniosku na ostatni moment!

Cofnięty do poprawy/cofnięty do uzupełnienia – w trakcie weryfikacji wniosku koordynator stwierdził błędy lub braki w dokumentach. Najczęściej szczegółowe informacje o sposobie poprawy wniosku znajdziesz w komentarzu widocznym w USOSweb lub na swojej skrzynce mailowej.

Gotowy do rozpatrzenia – weryfikacja dokumentów została zakończona. Oznacza to, że decyzja jest w trakcie przygotowania.

Rozpatrzony (decyzja do doręczenia) – status wniosku informuje, że wkrótce udostępniona zostanie decyzja.

Rozpatrzony – decyzja została udostępniona w USOSweb. Decyzję można znaleźć w zakładce “lista pism administracyjnych(należy zalogować się do USOSWeb -> Dla wszystkich, a następnie po lewej w kolumnie znaleźć zakładkę “lista pism administracyjnych“).

Stypendia rektora będą wypłacane przez Kwesturę Uniwersytetu Warszawskiego w następujących terminach:

 • 19 października 2023 r.
 • 17 listopada 2023 r.
 • 18 grudnia 2023 r.
 • 18 stycznia 2024 r.
 • 19 lutego 2024 r.
 • 18 marca 2024 r.
 • 19 kwietnia 2024 r.
 • 17 maja 2024 r.
 • 19 czerwca 2024 r.

Ukończyłem/am studia I stopnia – studia II stopnia będę podejmował/a na zupełnie innym kierunku – czy mogę wnioskować o stypendium rektora?

Tak, kierunek studiów II stopnia nie musi być taki sam jak studia I stopnia. Należy jednak pamiętać, że pomiędzy zakończeniem studiów I stopnia a podjęciem studiów II stopnia nie może nastąpić przerwa dłuższa niż 12 miesięcy.

Czy w trakcie przebywania na urlopie mogę pobierać stypendium rektora?

Tak, osobie przebywającej aktualnie na urlopie może być przyznane stypendium rektora. Nie może być natomiast przyznane osobie, która powróciła z urlopu – np. osoba przebywająca na urlopie od zajęć w roku akademickim 2019/20 nie będzie mogła otrzymać stypendium rektora w roku akademickim 2020/21. Podstawa: par. 1 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu świadczeń dla studentów UW.

Czy muszę zapłacić podatek w związku z otrzymaniem stypendium rektora?

Nie, stypendium rektora jest wolne od podatku – Uniwersytet Warszawski nie wystawia PIT-u w związku z otrzymaniem tego stypendium. Podstawa: art. 21 pkt 39 ustawy od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy mogę otrzymywać stypendium rektora na 2 kierunkach?

Nie, stypendium rektora można otrzymać wyłącznie na jednym kierunku studiów. W przypadku przyznania stypendium na więcej niż jednym kierunku konieczne jest złożenie oświadczenia o wyborze kierunku studiów (lub studiów doktoranckich), na którym chcesz otrzymywać świadczenie. Podstawa: par. 5 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów UW.

Uzyskałem/Uzyskałam tytuł magistra czy mogę otrzymywać stypendium rektora?

Nie, studentowi, który posiada już tytuł magistra nie może zostać przyznane stypendium rektora. Podstawa: par. 5 ust. 4 pkt. 1 Regulaminu Świadczeń dla studentów UW.

Na jaki okres przyznawane jest stypendium rektora?

Stypendium rektora jest przyznawane na cykl dydaktyczny trwający rok akademicki i wypłacane jest przez dziewięć miesięcy – od października do czerwca.

Stypendium jest przyznawane na cykl dydaktyczny trwający semestr i wypłacane w semestrze zimowym do pięciu miesięcy (październik-luty), w semestrze letnim do czterech miesięcy (marzec-czerwiec) – w przypadku studiów, na które przeprowadza się rekrutację dwa razy w roku akademickim lub takich, które rozpoczęły się od semestru letniego, lub gdy rok studiów trwa semestr. Podstawa: par. 24 ust. 2 Regulaminu świadczeń dla studentów UW.

Ukończyłem/am studia I stopnia i ponownie zostałem zrekrutowany/zostałam zrekrutowana na studia I stopnia, jednak na innym kierunku, czy w takim przypadku mogę otrzymywać stypendium rektora?

Nie, w przypadku gdy osoba posiadająca już tytuł zawodowy licencjata ponownie podejmuje studia I stopnia, stypendium rektora nie może być przyznane. Podstawa: par. 5 ust. 4 pkt. 1.

Studenci I roku I stopnia oraz I roku jednolitych studiów magisterskich

 • zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu laureata olimpiady międzynarodowej albo laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty
 • zaświadczenie potwierdzające bycie medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Studenci starszych lat

Wyróżniające wyniki w nauce

 • zaświadczenie o średniej za ostatni rok studiów – w przypadku studentów którzy zmienili kierunek na Uniwersytecie Warszawskim
 • zaświadczenie o średniej za ostatni rok studiów, rodzaju średniej (arytmetyczna lub ważona) oraz skali ocen – w przypadku studentów, którzy poprzedni etap studiów zaliczyli na inne uczelni niż Uniwersytet Warszawski

Osiągnięcia naukowe

 • zaświadczenie z wydawnictwa lub redakcji czasopisma o przyjęciu publikacji do druku, potwierdzające: 1) jej tytuł, 2) datę przyjęcia publikacji do druku i planowaną datę wydania, a także 3) w przypadku publikacji naukowej – jej zrecenzowanie, z podaniem nazwiska i stopnia naukowego recenzenta, o ile nie obowiązuje tzw. blind review i przyjęcie do druku.
 • Potwierdzenie wydania publikacji, zawierające: 1) jej tytuł, 2) datę (co najmniej miesięczną) jej wydania, 3) numer ISBN lub ISSN, a także 4) w przypadku publikacji naukowej – informacje o jej zrecenzowaniu, z podaniem nazwiska i stopnia naukowego recenzenta, o ile nie obowiązuje tzw. blind review – w szczególności dane te mogą zostać poświadczone kserokopiami lub skanami stron tytułowej i redakcyjnej, a w przypadku rozdziału lub artykułu – również spisu treści książki lub czasopisma, lub zaświadczeniem z wydawnictwa.
 • Program konferencji zawierający afiliacje uczestników czynnych oraz zaświadczenie od organizatora konferencji, potwierdzające wygłoszenie referatu lub prezentację posteru, zawierające datę i tytuł wystąpienia. W przypadku, gdy program konferencji nie zawiera afiliacji, należy przedstawić zaświadczenie od organizatora konferencji o afiliacjach czynnych uczestników.
 • Potwierdzenie zajęcia punktowanego miejsca na konkursach lub festiwalach o zasięgu międzynarodowym lub krajowym, w szczególności: 1) dyplom potwierdzający uzyskanie miejsca punktowanego, oraz 2) dowody potwierdzające zasięg wydarzenia, np. odesłania do stron internetowych, na których zamieszczono listę uczestników wydarzenia wraz z informacją o reprezentowanych ośrodkach, albo 3) zaświadczenie od organizatora, zawierające powyższe informacje.

Osiągnięcia artystyczne

 • zaświadczenie z wydawnictwa lub redakcji czasopisma o przyjęciu publikacji do druku, potwierdzające: 1) jej tytuł, 2) datę przyjęcia publikacji do druku i planowaną datę wydania
 • Potwierdzenie wydania publikacji, zawierające: 1) jej tytuł, 2) datę (co najmniej miesięczną) jej wydania, 3) numer ISBN lub ISSN
 • Potwierdzenie zajęcia punktowanego miejsca na konkursach lub festiwalach o zasięgu międzynarodowym lub krajowym, w szczególności: 1) dyplom potwierdzający uzyskanie miejsca punktowanego, oraz 2) dowody potwierdzające zasięg wydarzenia, np. odesłania do stron internetowych, na których zamieszczono listę uczestników wydarzenia wraz z informacją o reprezentowanych ośrodkach, albo 3) zaświadczenie od organizatora, zawierające powyższe informacje.
 • Zaświadczenie od organizatora wystawy o jej tytule, tytułach wystawionych dzieł oraz czasie i miejscu, w którym się odbyła.

Osiągnięcia sportowe

 • Zaświadczenia właściwego akademickiego związku sportowego lub dyplomy potwierdzające zajęcie punktowanych miejsc na zawodach sportowych

Odwołanie

Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym na decyzję administracyjną organów pierwszej instancji. W przypadku, gdy organem wydającym decyzję administracyjną jest Rektor, stronie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.  Do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Organ właściwy do rozpatrzenia odwołania

Organem właściwym do rozpatrzenia odwołania jest Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Termin na wniesienie odwołania

Zgodnie z art. 129 §2 k.p.a. odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Przy obliczaniu tego terminu, stosownie do art. 57 §1 k.p.a., nie uwzględnia się dnia, w którym doszło do doręczenia decyzji. Oznacza to, że jeśli decyzję doręczono np. 1 października, to termin na wniesienie odwołania upływa 15 października.

Obowiązkowe elementy odwołania

Odwołanie powinno zawierać przynajmniej następujące elementy:

 • wskazanie osoby, od której pochodzi
 • adres tej osoby
 • wskazanie, od którego rozstrzygnięcia jest wnoszone odwołanie
 • podpis

Stosownie do art. 128 k.p.a. odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji.

Sposób wniesienia odwołania

Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie można wnieść na piśmie lub na adres do doręczeń elektronicznych (adresem do doręczeń elektronicznych nie jest adres e-mail organu).

Wyróżniające wyniki w nauce – średnia ocen za ostatni rok studiów. Średnia jest obliczana zgodnie z §42 ust. 3 Regulaminu studiów (średnia uzyskana na UW) lub zgodnie z zasadami określonymi na innej uczelni (średnia uzyskana na innej uczelni niż UW)

Osiągnięcia naukowe – publikacje naukowe, przekłady naukowe, konferencje naukowe oraz konkursy naukowe

Publikacje naukowe – autorstwo lub współautorstwo książki naukowej, rozdziału w książce naukowej lub artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym

Przekłady naukowe – autorstwo lub współautorstwo przekładu książki naukowej, rozdziału w książce naukowej lub artykułu w czasopiśmie naukowym

Osiągnięcia artystyczne – publikacje artystyczne, konkursy lub festiwale artystyczne oraz wystawy

Publikacje artystyczne – książka artystyczna lub zamieszczenie dzieł w publikacji zbiorowej

Osiągnięcia sportowe – osiągnięcia w sportach olimpijskich lub paraolimpijskich, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w przepisach o sporcie lub osiągnięcia w sportach, w których organizowane są Akademickie Mistrzostwa Polski organizowane przez lub pod patronatem Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego