Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Stypendium ministra

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

 • art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619)
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021 r. poz. 725).
 • rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021 r. poz. 1637).Wnioskodawcą stypendium ministra jest wyłącznie rektor uczelni, który do 25 października 2021 powinien zgłosić wnioski studentów do ministerstwa wyłącznie przez system Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF). Po tej dacie system ZSUN/OSF automatycznie zakończy nabór wniosków.

szczegóły o stypendium [więcej]

Moduł składania wniosków o stypendium zostanie udostępniony w systemie ZSUN/OSF w dniu 1 października 2021 r. Wcześniej nie będzie możliwości zapoznania się z działaniem systemu

Wnioski, które zostaną przesłane inną drogą niż przez system ZSUN/OSF (np. w postaci papierowej pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP), nie będą rozpatrywane.

Studenci będą mogli wypełnić wnioski do 13 października. Po tym terminie wnioski zostaną zablokowane i udostępnione pracownikom wydziałów w celu sprawdzenia wniosku w systemie OSF pod kontem merytorycznym oraz ewentualnego zgłoszenia uwag do Biura ds. Pomocy Materialnej.

W związku z przygotowaniem wniosków przez Biuro ds. Pomocy Materialnej do podpisu elektronicznego przez rektora, ostateczny termin poprawy wniosków o stypendium to 19 października 2021 r. Po tym terminie wnioski nie będą zgłoszone do rektora

Wnioski są składane za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF). Każdy student, który planuje złożyć wniosek o stypendium ministra (nie mylić ze stypendium rektora) samodzielnie wypełnia i składa taki wniosek w systemie OSF, po uprzednim zgłoszeniu się do Biura ds. Pomocy Materialnej w celu otrzymania dostępu do tego sytemu (login i hasło). Studenci, którzy posiadają już konta w systemie ZSUN/OSF również muszą zgłosić się o nowe konto.

Aby założyć konto, student powinien zgłosić takie zapotrzebowanie wysyłając maila z domeny UW na adres stypendiumministra@uw.edu.pl do dnia 7 października 2021 roku,  podając w zgłoszeniu imię, nazwisko, numer albumu (indeksu) oraz pełną nazwę jednostki, z której stara się o stypendium ministra. Zgodnie z § 3 ust. 3 zarządzenia nr 279 Rektora UW z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie poczty elektronicznej Uniwersytetu Warszawskiego wiadomość może zostać pozostawiona bez odpowiedzi i rozpoznania, o ile wiadomość nie zostanie wysłana z adresu poczty powiązanej z Uniwersytetem Warszawskim. [więcej]

Biuro ds. Pomocy Materialnej wyśle dane do logowania każdemu studentowi zgodnie z chronologią przysłania maila.

Po zakończeniu wypełniania wniosku student powinien poinformować o tym BPM wysyłając maila na adres stypendiumministra@uw.edu.pl (zachowując ciągłość korespondencji)

  Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

 • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami

lub

 • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
Stypendium nie przysługuje studentowi:

 • jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,
 • posiadającemu tytuł zawodowy:
  a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 

We wniosku można przedstawić wyłącznie osiągnięcia uzyskane do dnia 30 września 2021 r. Muszą to być osiągnięcia uzyskane w okresie studiów, a więc:

 1. w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – od dnia rozpoczęcia tych studiów
 2. w przypadku studenta studiów drugiego stopnia – od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia

W przypadku dotychczasowych stypendystów ministra, we wniosku można podać jedynie osiągnięcia uzyskane od 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium ministra.
We wniosku nie wolno wykazywać osiągnięć, które zostały uzyskane w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

Minister może przyznać maksymalnie 840 stypendiów.

Wysokość stypendium wynosi 17.000 zł.