Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Stypendium ministra

Kwestie przyznawania Stypendiów Ministra dla studentów regulują przepisy:

 • art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619)
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021 r. poz. 725).
 • rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021 r. poz. 1637). Wnioskodawcą stypendium ministra jest wyłącznie rektor uczelni, który składa wnioski studentów do ministerstwa wyłącznie przez system Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF).

Więcej o Stypendium Ministra na stronie MEiN.

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

 • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami

lub

 • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Stypendium nie przysługuje studentowi:

 • jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,
 • posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

W roku akademickim 2023/2024 studenci i studentki Uniwersytetu Warszawskiego mogą zgłaszać się do naszego biura z prośbą o wnioskowanie do 16 października 2023 r., a wniosek mogą uzupełnić najpóźniej do 18 października 2023 r. Po tym terminie wnioski zostaną zablokowane w celu sprawdzenia ich pod kątem technicznym oraz ewentualnego zgłoszenia uwag.

Wnioski, które zostaną przesłane inną drogą niż przez system ZSUN/OSF (np. w postaci papierowej pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP), nie będą rozpatrywane.

[Harmonogram wnioskowania o Stypendium Ministra w roku akademickim 2023/2024]

 • 1 października: Rozpoczęcie wnioskowania o Stypendium Ministra. Dzień później (poniedziałek) rozpocznie się tworzenie kont i wniosków w portalu OSF.
 • 16 października: Zakończenie tworzenia nowych kont/wniosków w portalu OSF (do godziny 16:00 można zgłaszać się z chęcią wnioskowania o Stypendium Ministra).
 • 18 października: Koniec edycji wniosków (do tego dnia należy uzupełnić swój wniosek). 
 • 18-19 października: W tych dniach wnioski będą zablokowane celem sprawdzenia ich pod względem technicznym. Jeśli będą istniały jakieś błędy, to na tym etapie zostaniesz o nich poinformowany/a i będziesz mógł/mogła wprowadzić korektę do swojego wniosku.
 • 22 października: Ostateczne zatwierdzenie wniosków i przygotowanie ich do podpisu przez JM Rektora.
 • Wnioski o przyznanie Stypendium Ministra zostaną niezwłocznie podpisane i przekazane za pośrednictwem systemu OSF do Ministerstwa Edukacji i Nauki do dnia 25 października.

Wnioski są składane za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF). Każdy student, który planuje złożyć wniosek o Stypendium Ministra (nie mylić ze stypendium rektora) samodzielnie wypełnia i składa taki wniosek w systemie OSF, po uprzednim zgłoszeniu się do Biura ds. Pomocy Materialnej w celu otrzymania dostępu do tego systemu (login i hasło). Studenci, którzy posiadają już konta w systemie ZSUN/OSF również muszą zgłosić się do nas z chęcią udziału, w celu podpięcia ich konta pod nowe wnioskowanie.

Aby założyć konto, student powinien zgłosić takie zapotrzebowanie wysyłając maila z domeny UW na adres bpm@uw.edu.pl do dnia 16 października 2023 roku,  podając w zgłoszeniu imię i nazwisko, numer albumu (indeksu) oraz pełną nazwę jednostki, z której stara się o stypendium ministra. Jeśli posiadasz login w systemie OSF, to koniecznie podaj go w powyższym zgłoszeniu.

Zgodnie z § 3 ust. 3 zarządzenia nr 279 Rektora UW z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie poczty elektronicznej Uniwersytetu Warszawskiego wiadomość może zostać pozostawiona bez odpowiedzi i rozpoznania, o ile wiadomość nie zostanie wysłana z adresu poczty powiązanej z Uniwersytetem Warszawskim. [więcej]

Biuro ds. Pomocy Materialnej wyśle dane do logowania każdemu studentowi zgodnie z chronologią przysłania maila.

Po zakończeniu wypełniania wniosku poinformuj nas o tym (w tym samym wątku, w którym wcześniej pisałeś w sprawie danych do logowania).

We wniosku można przedstawić wyłącznie osiągnięcia uzyskane do dnia 30 września 2023 r. Muszą to być osiągnięcia uzyskane w okresie studiów, a więc:

 • w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – od dnia rozpoczęcia tych studiów
 • w przypadku studenta studiów drugiego stopnia – od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia

W przypadku dotychczasowych stypendystów ministra, we wniosku można podać jedynie osiągnięcia uzyskane od 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium ministra.

We wniosku nie można wykazywać osiągnięć, które zostały uzyskane w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

Minister może przyznać maksymalnie 840 stypendiów.

Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17.000 zł.