Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Akademik

Uniwersytet Warszawski oferuje zakwaterowanie w jednym z sześciu Domów Studenta – znajdują się one w różnych częściach Warszawy – 3 na Ochocie, po jednym w Śródmieściu, Mokotowie i Pradze Południe.

 • Każdy student/studentka UW, doktorant/doktorantka UW;
 • w drugiej kolejności, w szczególnych przypadkach, osoby niestudiujące na UW – jednakże ta opcja nie jest aktualnie dostępna.

Ze względu na specyficzne wymogi, wynikające ze stanu zdrowia, istnieje możliwość otrzymania miejsca w domu studenta przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Istnieje także możliwość wnioskowania o miejsce z puli Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Dokładne terminy wnioskowania o miejsca w Domu Studenta, przyznawania miejsc, kwaterowania mogą się rok do roku, mniej lub bardziej, różnić – są one określane i ogłaszane przez Rektora po zasięgnięciu opinii Zarządu Samorządu Studentów i Zarządu Samorządu Doktorantów. Jednak warto pamiętać:

 • jeśli już studiujesz na UW i planujesz ubiegać się o miejsce w DS na kolejny rok akademicki – o śledzeniu informacji i terminów w trakcie wakacji, tak by nie przegapić terminu wnioskowania dla obecnych studentów/ek;
 • jeśli dopiero rozpoczynasz studia na UW i planujesz ubiegać się o miejsce w DS, że niezmiennie wniosek na dany rok akademicki musisz złożyć na 14 dni przed planowaną turą. Daty poszczególnych tur na dany rok akademicki są publikowane w aktualnościach (terminy 2022/23).
 • Lista rezerwowa (2022/23): bpm.uw.edu.pl/akademiki-lista-rezerwowa

Wniosek składamy przez USOSweb. Po zalogowaniu na stronie USOSweb na swoje indywidualne konto, wchodzimy do zakładki DLA WSZYSTKICH, a następnie WNIOSKI. Wypełniamy Wniosek o akademik w roku akademickim 2022/2023 oraz oświadczenie o dochodach za 2021 rok.

Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego. Składanie wniosków drogą elektroniczną w USOSweb odbywa się z wykorzystaniem akcji “DALEJ: PODPISZ I ZŁÓŻ ELEKTRONICZNIE“. Po kliknięciu w ten przycisk USOSweb otworzy kolejny ekran, na którym będzie trzeba wprowadzić kod autoryzacyjny, który zostanie wysłany na Twój adres mailowy. Dopiero po wprowadzeniu kodu autoryzacyjnego nastąpi złożenie wniosku drogą elektroniczną przez USOSweb. Nie należy dostarczać wniosków w formie papierowej.

Studenci cudzoziemcy nie wypełniają oświadczenia o dochodach!

Właściwy koordynator na Wydziale weryfikuje wniosek, w razie potrzeby prosi o korektę. W odpowiednim terminie Biuro ds. Pomocy Materialnej rozpatruje wnioski, przy użyciu algorytmu w USOSweb.

Algorytm przyznawania miejsc działa dwuetapowo. Po pierwsze, weryfikowane jest spełnienie warunków, czyli dochód i odległość od miejsca stałego zamieszkania. Jeśli te warunki są spełnione (liczba punktów jest wystarczająca, by znaleźć się dość wysoko w rankingu), wnioskodawca jest weryfikowany w drugim etapie. W II etapie są sprawdzane określone kryteria (patrz tabela poniżej) – im więcej punktów przyznanych za te kryteria, tym większe szanse na otrzymanie przydziału miejsca zgodnego z preferencjami.

Warunki brane pod uwagę w procesie ubiegania się o miejsce w akademiku:

 • dochód na osobę w rodzinie, obliczony zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu – za to kryterium można otrzymać 0-75 pkt. – proporcjonalnie do dochodu – za miesięczny dochód 0 zł na osobę w rodzinie otrzymuje się 75 punktów, a za 1500 zł 0 punktów;
 • odległość od miejsca zamieszkania do Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa), z uwzględnieniem rzeczywistych szlaków komunikacyjnych – za to kryterium można otrzymać 0-25 punktów – proporcjonalnie do odległości – za 250 km i więcej otrzymuje się 25 punktów, za 0 km 0 punktów.

Dodatkowo Rektor po zasięgnięciu opinii Zarządu Samorządu Studentów i Zarządu Samorządu doktorantów może ustalić próg dochodu, czyli wartość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, powyżej której otrzymanie miejsca w domu studenta nie będzie możliwe, oraz minimalną odległość, czyli wartość poniżej której wnioskodawca nie będzie miał możliwości otrzymania zakwaterowania w domu studenta.

Powyższych warunków, progu dochodu oraz minimalnej odległości nie stosuje się w przypadku studentów/ek przyjętych na Uniwersytet Warszawski w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy są laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie, o ile to osiągnięcie uzyskał w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole ponadpodstawowej do ostatniego dnia wnioskowania o miejsca w domu studenta.

Kryteria wpływające na otrzymanie miejsca w domu studenta zgodnie z preferencjami:

Kryterium Liczba punktów
 1. Nieprzerwane zamieszkanie w domu studenta wskazanym we wniosku na pierwszym miejscu preferencji przez co najmniej trzy miesiące (ok. 90 dni) w okresie od dnia 1 października do dnia 30 czerwca roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który miejsce w domu studenta ma być przyznane
2
 1. Sieroctwo wnioskodawcy
2
 1. Półsieroctwo wnioskodawcy
1
 1. Samotne wychowywanie dziecka przez wnioskodawcę
1
 1. Studiowanie na więcej niż jednym kierunku (dot. także doktorantów)
1
 1. Otrzymanie stypendium rektora w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który miejsce w domu studenta jest przyznawane
1
 1. Otrzymanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który miejsce w domu studenta jest przyznawane
2
 1. Posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego laureata lub finalisty konkursu ogólnopolskiego i międzynarodowego wymienionego w uchwale Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych – w przypadku studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy rozpoczną te studia w kolejnym roku akademickim.
2

Studenci/tki zagraniczni ubiegają się o miejsce w domu studenta na tych samych zasadach co obywatele Polskie, z tym że za kryterium dochodu otrzymują 75 punktów.

529 – 950 zł – tyle wynoszą opłaty miesięczne za zamieszkanie w domu studenta w roku akademickim 2022/23, ceny różnią się w zależności od Domu Studenta i standardu pokoju. Szczegółowe opłaty za dane miejsce, w danym Domu studenta zawarte są w załączniku do postanowieniu nr 8 Rektora UW z 29 czerwca 2022.

Kaucja jest równa miesięcznej opłacie za miejsce, w przypadku studentów, doktorantów UW, uczestników studiów podyplomowych „Szkoła edukacji PAFW – UW” oraz stypendystów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w pozostałych przypadkach kaucja to równowartość opłaty za dwa miesiące. Kaucję wpłaca się gotówką przy zakwaterowaniu, zwracana jest ona gotówką lub na rachunek bankowy, w ciągu 10 dni od wykwaterowania, w przypadku wywiązania się ze wszystkich zobowiązań finansowych związanych z zamieszkiwaniem w akademiku.

2 osobowe pokoje. W roku akademickim 2022/23 studenci/tki są kwaterowani/ne w pokojach po dwie osoby.

9 miesięcy – na taki okres, maksymalnie, przyznawane jest miejsce w domu studenta – licząc od dnia rozpoczęcia roku akademickiego do pierwszego dnia wakacji, zgodnie z obowiązującą organizacją roku akademickiego. Istnieje możliwość zakwaterowania na okres wakacji i sesji poprawkowej – w takich wypadkach należy złożyć wniosek do właściwego Kierownika domu studenta.

Ponad 2000 – tyle miejsc łącznie, w swoich domach studenta oferuje Uniwersytet Warszawski w roku akademickim 2022/23.

Otrzymałem miejsce w Domu Studenta, czy mogę się zamienić miejscem z innym studentem/tką?

Tak, zamiany można dokonać w giełdzie w USOSweb w określonym terminie. W roku akademickim 2022/23 są to: 25 lipca – 14 września 2022 roku.

Kiedy można się zakwaterować w domu studenta? 

Osoby, które otrzymają miejsce w domu studenta w roku akademickim 2022/23, będą mogły zakwaterować się w okresie od 15 września do 7 października 2022 roku.

Co, gdy nie zakwateruję się we wskazanym terminie?

Niezakwaterowanie się w określonym terminie oznacza utratę miejsca w akademiku. Na uzasadniony wniosek (złożony osobiście lub elektronicznie) Kierownik DS może wyrazić zgodę na przedłużenie okresu na zakwaterowanie.

Jak powinienem się zakwaterować?

 • W określonym terminie należy się udać do odpowiedniego domu studenta.
 • Na miejscu należy wypełnić formularz osobowy, dołączając dwa zdjęcia oraz na piśmie potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem Domów Studenta UW.
 • Wnieść kaucję w odpowiedniej wysokości (w gotówce).
 • Kierownik lub pracownik domu studenta wskazuje odpowiedni pokój. W miarę możliwości spełniane są preferencje co do współlokatorów.

Czy mogę mieszkać w akademiku także w okresie wakacji?

Tak, należy złożyć wniosek do kierownika swojego domu studenta. Szczegółowych informacji udzielą pracownicy administracji akademika.

Nie jestem studentem/tką UW – czy mogę skorzystać z akademika w okresie wakacji?

Tak, jest taka możliwość, na zasadzie usługi hotelowej. W tej sprawie należy się skontaktować z administracją danego domu studenta.

Czy mogę przedłużyć okres zamieszkania w domu studenta?

Sprawy związane z przedłużeniem zakwaterowania dla studentów/ek UW są rozpatrywane indywidualnie.

Czy mogę mieszkać w domu studenta z małżonkiem/małżonką lub dzieckiem? 

Tak, jest to możliwe w szczególnie uzasadnionych przypadkach, o ile małżonek/małżonka/dziecko zostaną zakwaterowane w domu studenta wraz z wnioskodawcą. Możliwość taka jest w DS nr 1, 2, 3 i 4.

Czy mogę przedstawić deklarację PIT zamiast zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok bazowy?

Nie, podstawowym dokumentem potwierdzającym wysokość dochodu na osobę w rodzinie jest zaświadczenia z urzędu skarbowego o osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student wnioskuje o dom studenta, zwanym dalej „rokiem bazowym”, dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387), zawierające informacje o roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie, danych podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL.

Czy muszę składać dokumenty osobiście?

Nie, wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb (www.usosweb.uw.edu.pl) – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

Dopiero zostałem/zostałam przyjęty/przyjęta na studia, jak mogę zdobyć dostęp do systemu USOSweb, żeby złożyć wniosek o miejsce w domu studenta?

Żeby otrzymać szybszy dostęp do systemu USOSweb należy skontaktować się z Pana/Pani jednostką dydaktyczną z prośbą o dodanie do systemu USOSweb.

Czy student/studentka obcej uczelni może brać udział w rekrutacji do Domów Studenckich Uniwersytetu Warszawskiego?

Nie ma możliwości ubiegania się o miejsce w Domach Studenta przez osoby spoza Uniwersytetu Warszawskiego.

W jakich przypadkach rodzica nie wlicza się do składu rodziny?

Stosownie do § 1 ust. 5 Załącznika nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego Rodzica lub rodziców wnioskodawcy nie wlicza się do składu rodziny w przypadku, gdy:

 • rodzic lub rodzice nie żyją;
 • rodzic lub rodzice wyrokiem sądu są zobowiązani do płacenia alimentów na rzecz wnioskodawcy;
 • powództwo o ustalenie alimentów od rodzica lub rodziców na rzecz wnioskodawcy zostało oddalone;
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania wnioskodawcy i nie zobowiązał drugiego rodzica do płacenia alimentów – w takim przypadku nie wlicza się rodzica niezobowiązanego do płacenia alimentów na rzecz wnioskodawcy;
 • ojciec wnioskodawcy jest nieznany;
 • rodzic lub rodzice zaginęli;
 • wnioskodawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 5:
  • posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.).

Czy muszę uwzględniać rodzeństwo przy wypełnianiu oświadczeń o dochodach?

Zgodnie z  § 1 ust. 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego:
Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

 • Wnioskodawcę;
 • małżonka wnioskodawcy;
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych wnioskodawcy; będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 1-3 dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Czy cudzoziemcy muszą wypełniać oświadczenie o dochodach podczas składania wniosku o miejsce w Domu Studenta

Nie, cudzoziemcy nie muszą wypełniać oświadczenia o dochodach podczas aplikowania o miejsce w Domu Studenta.

Od kiedy Studenci/Studentki mogą zacząć mieszkać w Domach Studenckich?

Osoby, którym zostaną przyznane miejsca w domach studenta, będą mogły kwaterować się w okresie od 15 września 2022 r. do 7 października 2022 r.

Jakie dokumenty są konieczne do składania wniosku o miejsce w Domu Studenta?

Najważniejszymi dokumentami są zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2021, wszystkich pełnoletnich członków rodziny oraz zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o składkach na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku 2021. Pozostałe dokumenty, które należy przedstawić zależą od indywidualnej sytuacji aplikującego Studenta

Ukończyłem/Ukończyłam studia I stopnia, uzyskałem/uzyskałam dyplom, jestem w trakcie rekrutacji na studia II stopnia, mam dostęp do systemu USOSweb ale nie mam możliwości złożenia wniosku o miejsce w akademiku, co mogę zrobić?

Po przyjęciu na studia i wpisaniu do systemu USOSweb, będzie istniała możliwość złożenia wniosku o akademik.

Dlaczego w podglądzie wniosku o akademik nie widzę uzasadnienia?

Uzasadnienie jest widoczne tylko dla komisji.

 • oświadczenie o dochodach (dostępne w USOSweb)
 • wniosek o akademik (dostępne w USOSweb)

DS – dom studenta.

Kierownik DS – osoba zarządzająca domem studenta.

Karta mieszkańca – karta potwierdzająca zamieszkiwanie w Domu Studenta.

Rada mieszkańców – ciało kolegialne reprezentujące mieszkańców domu studenta.

Regulamin Domów Studenta – Regulamin określający m.in. prawa i obowiązki mieszkańca, pracownika i kierownika DS.