Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Akademik

Uniwersytet Warszawski oferuje zakwaterowanie w jednym z siedmiu Domów Studenta – znajdują się one w różnych częściach Warszawy – trzy na Ochocie, dwa na Mokotowie, po jednym w Śródmieściu i Pradze Południe.

 • Każdy student/studentka UW, doktorant/doktorantka UW;
 • w drugiej kolejności, w szczególnych przypadkach, osoby niestudiujące na UW – jednakże ta opcja nie jest aktualnie dostępna (rok akademicki 2024/2025).

Ze względu na specyficzne wymogi, wynikające ze stanu zdrowia, istnieje możliwość otrzymania miejsca w domu studenta przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Istnieje także możliwość wnioskowania o miejsce z puli Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Dokładne terminy wnioskowania o miejsca w Domu Studenta, przyznawania miejsc, kwaterowania mogą się rok do roku, mniej lub bardziej, różnić – są one określane i ogłaszane przez Rektora po zasięgnięciu opinii Zarządu Samorządu Studentów i Zarządu Samorządu Doktorantów. Jednak warto pamiętać o śledzeniu informacji i terminów przed/w trakcie wakacji, tak by nie przegapić terminu tury dedykowanej dla Ciebie.

Daty poszczególnych tur na dany rok akademicki są publikowane w aktualnościach (terminy 2024/25).

Wniosek składamy przez USOSweb. Po zalogowaniu na stronie USOSweb na swoje indywidualne konto, wchodzimy do zakładki DLA WSZYSTKICH, a następnie WNIOSKI. Wypełniamy Wniosek o akademik w roku akademickim 2024/2025.

Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego. Składanie wniosków drogą elektroniczną w USOSweb odbywa się z wykorzystaniem akcji “DALEJ: PODPISZ I ZŁÓŻ ELEKTRONICZNIE“. Po kliknięciu w ten przycisk USOSweb otworzy kolejny ekran, na którym będzie trzeba wprowadzić kod autoryzacyjny, który zostanie wysłany na Twój adres mailowy. Dopiero po wprowadzeniu kodu autoryzacyjnego nastąpi złożenie wniosku drogą elektroniczną przez USOSweb. Nie należy dostarczać wniosków w formie papierowej.

Właściwy koordynator weryfikuje wniosek, w razie potrzeby prosi o korektę. W odpowiednim terminie Biuro ds. Pomocy Materialnej rozpatruje wnioski, przy użyciu algorytmu w USOSweb.

Algorytm przyznawania miejsc działa dwuetapowo. Po pierwsze, weryfikowane jest spełnienie warunków, czyli dochód i odległość od miejsca stałego zamieszkania. Jeśli te warunki są spełnione (liczba punktów jest wystarczająca, by znaleźć się dość wysoko w rankingu), wnioskodawca jest weryfikowany w drugim etapie. W II etapie są sprawdzane określone kryteria (patrz tabela poniżej) – im więcej punktów przyznanych za te kryteria, tym większe szanse na otrzymanie przydziału miejsca zgodnego z preferencjami.

Warunki brane pod uwagę w procesie ubiegania się o miejsce w akademiku:

 • dochód na osobę w rodzinie, obliczony zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu – za to kryterium można otrzymać 0-75 pkt. – proporcjonalnie do dochodu – za miesięczny dochód 0 zł na osobę w rodzinie otrzymuje się 75 punktów, a za 1500 zł 0 punktów;
 • odległość od miejsca zamieszkania do Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa), z uwzględnieniem rzeczywistych szlaków komunikacyjnych – za to kryterium można otrzymać 0-25 punktów – proporcjonalnie do odległości – za 250 km i więcej otrzymuje się 25 punktów, za 0 km 0 punktów.

Dodatkowo Rektor po zasięgnięciu opinii Zarządu Samorządu Studentów i Zarządu Samorządu doktorantów może ustalić próg dochodu, czyli wartość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, powyżej której otrzymanie miejsca w domu studenta nie będzie możliwe, oraz minimalną odległość, czyli wartość poniżej której wnioskodawca nie będzie miał możliwości otrzymania zakwaterowania w domu studenta.

Powyższych warunków, progu dochodu oraz minimalnej odległości nie stosuje się w przypadku studentów/ek przyjętych na Uniwersytet Warszawski w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy są laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie, o ile to osiągnięcie uzyskał w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole ponadpodstawowej do ostatniego dnia wnioskowania o miejsca w domu studenta.

Kryteria wpływające na otrzymanie miejsca w domu studenta zgodnie z preferencjami:

Kryterium Liczba punktów
 1. Nieprzerwane zamieszkanie w domu studenta wskazanym we wniosku na pierwszym miejscu preferencji przez co najmniej trzy miesiące (ok. 90 dni) w okresie od dnia 1 października do dnia 30 czerwca roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który miejsce w domu studenta ma być przyznane
2
 1. Sieroctwo wnioskodawcy
2
 1. Półsieroctwo wnioskodawcy
1
 1. Samotne wychowywanie dziecka przez wnioskodawcę
1
 1. Studiowanie na więcej niż jednym kierunku (dot. także doktorantów)
1
 1. Otrzymanie stypendium rektora w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który miejsce w domu studenta jest przyznawane
1
 1. Otrzymanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który miejsce w domu studenta jest przyznawane
2
 1. Posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego laureata lub finalisty konkursu ogólnopolskiego i międzynarodowego wymienionego w uchwale Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych – w przypadku studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy rozpoczną te studia w kolejnym roku akademickim.
2

Studenci/tki zagraniczni ubiegają się o miejsce w domu studenta na tych samych zasadach co obywatele Polskie, z tym że za kryterium dochodu otrzymują 75 punktów.

480 – 950 zł – tyle wynoszą opłaty miesięczne za zamieszkanie w domu studenta w roku akademickim 2023/24, ceny różnią się w zależności od Domu Studenta i standardu pokoju. Szczegółowe opłaty za dane miejsce, w danym Domu studenta zawarte są w załączniku do postanowieniu nr 11 Rektora UW z 19 lipca 2023 r.

Kaucja jest równa miesięcznej opłacie za miejsce, w przypadku studentów, doktorantów UW, uczestników studiów podyplomowych „Szkoła edukacji PAFW – UW” oraz stypendystów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w pozostałych przypadkach kaucja to równowartość opłaty za dwa miesiące. Kaucję wpłaca się gotówką przy zakwaterowaniu, zwracana jest ona gotówką lub na rachunek bankowy, w ciągu 10 dni od wykwaterowania, w przypadku wywiązania się ze wszystkich zobowiązań finansowych związanych z zamieszkiwaniem w akademiku.

2 osobowe pokoje. W roku akademickim 2023/24 studenci/tki są kwaterowani/ne w pokojach po dwie osoby.

9 miesięcy – na taki okres, maksymalnie, przyznawane jest miejsce w domu studenta – licząc od dnia rozpoczęcia roku akademickiego do pierwszego dnia wakacji, zgodnie z obowiązującą organizacją roku akademickiego. Istnieje możliwość zakwaterowania na okres wakacji i sesji poprawkowej – w takich wypadkach należy złożyć wniosek do właściwego Kierownika domu studenta.

2352 – tyle miejsc łącznie, w swoich domach studenta oferuje Uniwersytet Warszawski w roku akademickim 2023/24.

Status wniosku możesz na bieżąco śledzić w USOSweb, wnioski mogą mieć następujące statusy:

Wypełniany – wniosek jest w trakcie wypełniania, możesz swobodnie dokonywać zmian w dokumencie. Uwaga! Wnioski i oświadczenia o tym statusie nie będą weryfikowane.

Złożony – na tym etapie nie możesz już dokonywać zmian we wniosku/oświadczeniu. Od tego momentu dokumenty podlegają weryfikacji przez koordynatorów.

Cofnięty do poprawy/cofnięty do uzupełnienia – w trakcie weryfikacji wniosku koordynator stwierdził błędy lub braki w dokumentach. Najczęściej szczegółowe informacje o sposobie poprawy wniosku znajdziesz w komentarzu widocznym w USOSweb lub na swojej skrzynce mailowej.

Gotowy do rozpatrzenia – weryfikacja dokumentów została zakończona. Twój wniosek weźmie udział w nadchodzącej turze.

Rozpatrzony – wniosek został rozpatrzony, rozstrzygnięcie możesz sprawdzić w USOSweb.

Czy muszę składać dokumenty osobiście?

Nie, wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

Dostałem się na UW, ale nie mam nadal dostępu do USOSweb, co robić?

Prosimy o kontakt z jednostką, w której składałeś dokumenty przy rekrutacji na studia z prośbą o dodanie do systemu USOSweb.

Jestem studentem – mieszkam obecnie w akademiku, czy muszę składać wniosek o akademik na kolejny rok?

Tak, jeżeli chcesz zamieszkać w akademiku w roku akademickim 2024/2025. 

Kończę w tym roku studia I stopnia na UW i chcę od października studiować na studiach II stopnia na UW, w której turze powinnam złożyć wniosek? 

Możesz złożyć wniosek już w I turze, dla obecnych studentów – ważne by stało się to przed obroną, czyli zanim, chwilowo, stracisz uprawnienia studenta w USOS.

Wyjeżdżam na Erasmus w semestrze zimowym 2024/25, będę chciał mieszkać w akademiku, po powrocie (od semestru letniego 2024/25). Czy powinienem składać wniosek o miejsce? 

Nie, w takim wypadku prosimy o kontakt mailowy w grudniu, w celu rezerwacji miejsca od semestru letniego.

Czy student/studentka obcej uczelni może brać udział w rekrutacji do Domów Studenckich Uniwersytetu Warszawskiego?

Nie ma możliwości ubiegania się o miejsce w Domach Studenta przez osoby spoza Uniwersytetu Warszawskiego.

Czy we wniosku wybiera się typ pokoju (np. jednoosobowy), o który się wnioskuje? 

Nie, na etapie wniosku wskazuje się jedynie preferencje akademików – tzn. kolejność, od tego w którym chciałbym mieszkać najbardziej do najmniej pożądanego. Pokój będzie przydzielony przez Administrację akademika, w dniu Twojego przyjazdu. 

Należy także pamiętać, że większość pokoi jest dwuosobowa i co do zasady tak kwaterowani są studenci. 

Czy mogę jednocześnie wnioskować o miejsce z puli BON i ogólnej? 

Niestety nie, prosimy o wybranie jednej puli. W przypadku nieotrzymania miejsca z puli BON, będzie możliwość wnioskowania o miejsce z puli ogólnej.

Czy cudzoziemcy muszą wypełniać oświadczenie o dochodach podczas składania wniosku o miejsce w Domu Studenta?

Nie, cudzoziemcy nie muszą wypełniać oświadczenia o dochodach podczas aplikowania o miejsce w Domu Studenta.

Skąd się mogę dowiedzieć na jakim etapie jest mój wniosek? 

Aktualny status wniosku widnieje cały czas w USOSweb, gdy jego status będzie się zmieniał – USOSweb poinformuje o tym mailowo, także gdy wniosek zostanie już rozpatrzony.

Czy mogę uzyskać telefonicznie informacje o moim wniosku? 

Tak, jednak należy pamiętać że w przypadku pełnoletnich studentów/kandydatów to oni sami powinni się kontaktować z Biurem. Zgodnie z przepisami, nie możemy żadnych informacji udzielać rodzicom. 

Otrzymałem miejsce w Domu Studenta, czy mogę się zamienić miejscem z innym studentem/tką?

Tak, zamiany można dokonać w giełdzie w USOSweb w określonym terminie. W roku akademickim 2023/24 są to: 25 lipca – 17 września 2023 roku.

Kiedy można się zakwaterować w domu studenta? 

Osoby, które otrzymają miejsce w domu studenta w roku akademickim 2023/24, będą mogły zakwaterować się w okresie od 18 września do 2 października 2023 roku.

Jak powinienem się zakwaterować?

 • W określonym terminie należy się udać do odpowiedniego domu studenta.
 • Na miejscu należy wypełnić formularz osobowy, dołączając dwa zdjęcia oraz na piśmie potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem Domów Studenta UW.
 • Wnieść kaucję w odpowiedniej wysokości (w gotówce).
 • Kierownik lub pracownik domu studenta wskazuje odpowiedni pokój. W miarę możliwości spełniane są preferencje co do współlokatorów.

Co, gdy nie zakwateruję się we wskazanym terminie?

Niezakwaterowanie się w określonym terminie oznacza utratę miejsca w akademiku. Na uzasadniony wniosek (złożony osobiście lub elektronicznie) Kierownik DS może wyrazić zgodę na przedłużenie okresu na zakwaterowanie.

Co gdy nie załapałem się na żadną z tur?

W takim wypadku będzie możliwość z korzystania z listy rezerwowej, na początku października 2023.

Czy mogę mieszkać w akademiku także w okresie wakacji?

Tak, należy złożyć wniosek do kierownika swojego domu studenta. Szczegółowych informacji udzielą pracownicy administracji akademika.

Nie jestem studentem/tką UW – czy mogę skorzystać z akademika w okresie wakacji?

Tak, jest taka możliwość, na zasadzie usługi hotelowej. W tej sprawie należy się skontaktować z administracją danego domu studenta.

Czy mogę przedłużyć okres zamieszkania w domu studenta?

Sprawy związane z przedłużeniem zakwaterowania dla studentów/ek UW są rozpatrywane indywidualnie.

Czy mogę mieszkać w domu studenta z małżonkiem/małżonką lub dzieckiem? 

Tak, jest to możliwe w szczególnie uzasadnionych przypadkach, o ile małżonek/małżonka/dziecko zostaną zakwaterowane w domu studenta wraz z wnioskodawcą. Możliwość taka jest w DS nr 1, 2, 3 i 4.

Dlaczego w podglądzie wniosku o akademik nie widzę uzasadnienia?

Uzasadnienie jest widoczne tylko dla komisji.

Czy będzie rejestracja żetonowa do akademików? 

Nie, ale na początku października będzie szansa na otrzymanie miejsca w ramach listy rezerwowej – wówczas nie będzie już potrzebne składanie wniosku w USOSweb.  

Czy akademik i dom studenta to to samo? 

Tak, nazwy te są używane zamiennie. 

W roku akademickim 2024/2025:

Zaświadczenia do wiz odnośnie zakwaterowania w akademiku będą wydawane jedynie w piątki. Chęć otrzymania zaświadczenia należy złożyć najpóźniej do czwartku do godziny 12:00. Poinformowanie biura o potrzebie wydania zaświadczenia po godzinie 12:00 w czwartek oznacza, że zaświadczenie zostanie wydane w następny piątek.

Zaświadczenia będą wysyłane mailowo w wersji polskiej i angielskiej. Zaświadczenia są podpisywane elektronicznie.

Pragniemy również przypomnieć, że szczegółowe zaświadczenie (z informacją o przyznaniu miejsca w danym akademiku wraz z jego ceną) będziemy mogli wystawić dopiero po otrzymaniu przez Ciebie miejsca w konkretnym akademiku. W innym przypadku jest możliwe wydanie jedynie zaświadczenie z adnotacją o prawie do ubiegania się o miejsce w jednym z akademików Uniwersytetu Warszawskiego.

Osoby, które chcą otrzymać zaświadczenie do wizy prosimy o kontakt mailowy (bpm@uw.edu.pl).

W tytule wiadomości należy wpisać “Zaświadczenie do wizy”. Prosimy o podanie numeru indeksu (albumu) w treści maila lub decyzji o przyjęciu na studia na Uniwersytecie Warszawskim.

 • oświadczenie o dochodach (dostępne w USOSweb)
 • wniosek o akademik (dostępne w USOSweb)

DS – dom studenta.

Kierownik DS – osoba zarządzająca domem studenta.

Karta mieszkańca – karta potwierdzająca zamieszkiwanie w Domu Studenta.

Rada mieszkańców – ciało kolegialne reprezentujące mieszkańców domu studenta.

Regulamin Domów Studenta – Regulamin określający m.in. prawa i obowiązki mieszkańca, pracownika i kierownika DS.