Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Akademik

Uniwersytet Warszawski oferuje zakwaterowanie w jednym z sześciu Domów Studenta – znajdują się one w różnych częściach Warszawy – 3 na Ochocie, po jednym w Śródmieściu, Mokotowie i Pradze Południe.

 • Każdy student/studentka UW, doktorant/doktorantka UW;
 • w drugiej kolejności, w szczególnych przypadkach, osoby niestudiujące na UW – jednakże ta opcja nie jest aktualnie dostępna.

Ze względu na specyficzne wymogi, wynikające ze stanu zdrowia, istnieje możliwość otrzymania miejsca w domu studenta przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Istnieje także możliwość wnioskowania o miejsce z puli Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Dokładne terminy wnioskowania o miejsca w Domu Studenta, przyznawania miejsc, kwaterowania mogą się rok do roku, mniej lub bardziej, różnić – są one określane i ogłaszane przez Rektora po zasięgnięciu opinii Zarządu Samorządu Studentów i Zarządu Samorządu Doktorantów. Jednak warto pamiętać:

 • jeśli już studiujesz na UW i planujesz ubiegać się o miejsce w DS na kolejny rok akademicki – o śledzeniu informacji i terminów w trakcie wakacji, tak by nie przegapić terminu wnioskowania dla obecnych studentów/ek;
 • jeśli dopiero rozpoczynasz studia na UW i planujesz ubiegać się o miejsce w DS, że niezmiennie wniosek na dany rok akademicki musisz złożyć na 14 dni przed planowaną turą. Daty poszczególnych tur na dany rok akademicki są publikowane w aktualnościach (terminy 2023/24).

Wniosek składamy przez USOSweb. Po zalogowaniu na stronie USOSweb na swoje indywidualne konto, wchodzimy do zakładki DLA WSZYSTKICH, a następnie WNIOSKI. Wypełniamy Wniosek o akademik w roku akademickim 2023/2024 oraz oświadczenie o dochodach za 2022 rok.

Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego. Składanie wniosków drogą elektroniczną w USOSweb odbywa się z wykorzystaniem akcji “DALEJ: PODPISZ I ZŁÓŻ ELEKTRONICZNIE“. Po kliknięciu w ten przycisk USOSweb otworzy kolejny ekran, na którym będzie trzeba wprowadzić kod autoryzacyjny, który zostanie wysłany na Twój adres mailowy. Dopiero po wprowadzeniu kodu autoryzacyjnego nastąpi złożenie wniosku drogą elektroniczną przez USOSweb. Nie należy dostarczać wniosków w formie papierowej.

Studenci cudzoziemcy nie wypełniają oświadczenia o dochodach!

Właściwy koordynator weryfikuje wniosek, w razie potrzeby prosi o korektę. W odpowiednim terminie Biuro ds. Pomocy Materialnej rozpatruje wnioski, przy użyciu algorytmu w USOSweb.

Algorytm przyznawania miejsc działa dwuetapowo. Po pierwsze, weryfikowane jest spełnienie warunków, czyli dochód i odległość od miejsca stałego zamieszkania. Jeśli te warunki są spełnione (liczba punktów jest wystarczająca, by znaleźć się dość wysoko w rankingu), wnioskodawca jest weryfikowany w drugim etapie. W II etapie są sprawdzane określone kryteria (patrz tabela poniżej) – im więcej punktów przyznanych za te kryteria, tym większe szanse na otrzymanie przydziału miejsca zgodnego z preferencjami.

Warunki brane pod uwagę w procesie ubiegania się o miejsce w akademiku:

 • dochód na osobę w rodzinie, obliczony zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu – za to kryterium można otrzymać 0-75 pkt. – proporcjonalnie do dochodu – za miesięczny dochód 0 zł na osobę w rodzinie otrzymuje się 75 punktów, a za 1500 zł 0 punktów;
 • odległość od miejsca zamieszkania do Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa), z uwzględnieniem rzeczywistych szlaków komunikacyjnych – za to kryterium można otrzymać 0-25 punktów – proporcjonalnie do odległości – za 250 km i więcej otrzymuje się 25 punktów, za 0 km 0 punktów.

Dodatkowo Rektor po zasięgnięciu opinii Zarządu Samorządu Studentów i Zarządu Samorządu doktorantów może ustalić próg dochodu, czyli wartość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, powyżej której otrzymanie miejsca w domu studenta nie będzie możliwe, oraz minimalną odległość, czyli wartość poniżej której wnioskodawca nie będzie miał możliwości otrzymania zakwaterowania w domu studenta.

Powyższych warunków, progu dochodu oraz minimalnej odległości nie stosuje się w przypadku studentów/ek przyjętych na Uniwersytet Warszawski w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy są laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie, o ile to osiągnięcie uzyskał w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole ponadpodstawowej do ostatniego dnia wnioskowania o miejsca w domu studenta.

Kryteria wpływające na otrzymanie miejsca w domu studenta zgodnie z preferencjami:

Kryterium Liczba punktów
 1. Nieprzerwane zamieszkanie w domu studenta wskazanym we wniosku na pierwszym miejscu preferencji przez co najmniej trzy miesiące (ok. 90 dni) w okresie od dnia 1 października do dnia 30 czerwca roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który miejsce w domu studenta ma być przyznane
2
 1. Sieroctwo wnioskodawcy
2
 1. Półsieroctwo wnioskodawcy
1
 1. Samotne wychowywanie dziecka przez wnioskodawcę
1
 1. Studiowanie na więcej niż jednym kierunku (dot. także doktorantów)
1
 1. Otrzymanie stypendium rektora w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który miejsce w domu studenta jest przyznawane
1
 1. Otrzymanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który miejsce w domu studenta jest przyznawane
2
 1. Posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego laureata lub finalisty konkursu ogólnopolskiego i międzynarodowego wymienionego w uchwale Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych – w przypadku studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy rozpoczną te studia w kolejnym roku akademickim.
2

Studenci/tki zagraniczni ubiegają się o miejsce w domu studenta na tych samych zasadach co obywatele Polskie, z tym że za kryterium dochodu otrzymują 75 punktów.

529 – 950 zł – tyle wynoszą opłaty miesięczne za zamieszkanie w domu studenta w roku akademickim 2023/24, ceny różnią się w zależności od Domu Studenta i standardu pokoju. Szczegółowe opłaty za dane miejsce, w danym Domu studenta zawarte są w załączniku do postanowieniu nr 11 Rektora UW z 19 lipca 2023 r.

Kaucja jest równa miesięcznej opłacie za miejsce, w przypadku studentów, doktorantów UW, uczestników studiów podyplomowych „Szkoła edukacji PAFW – UW” oraz stypendystów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w pozostałych przypadkach kaucja to równowartość opłaty za dwa miesiące. Kaucję wpłaca się gotówką przy zakwaterowaniu, zwracana jest ona gotówką lub na rachunek bankowy, w ciągu 10 dni od wykwaterowania, w przypadku wywiązania się ze wszystkich zobowiązań finansowych związanych z zamieszkiwaniem w akademiku.

2 osobowe pokoje. W roku akademickim 2023/24 studenci/tki są kwaterowani/ne w pokojach po dwie osoby.

9 miesięcy – na taki okres, maksymalnie, przyznawane jest miejsce w domu studenta – licząc od dnia rozpoczęcia roku akademickiego do pierwszego dnia wakacji, zgodnie z obowiązującą organizacją roku akademickiego. Istnieje możliwość zakwaterowania na okres wakacji i sesji poprawkowej – w takich wypadkach należy złożyć wniosek do właściwego Kierownika domu studenta.

2352 – tyle miejsc łącznie, w swoich domach studenta oferuje Uniwersytet Warszawski w roku akademickim 2023/24.

Status wniosku możesz na bieżąco śledzić w USOSweb, wnioski mogą mieć następujące statusy:

Wypełniany – wniosek jest w trakcie wypełniania, możesz swobodnie dokonywać zmian w dokumencie. Uwaga! Wnioski i oświadczenia o tym statusie nie będą weryfikowane.

Złożony – na tym etapie nie możesz już dokonywać zmian we wniosku/oświadczeniu. Od tego momentu dokumenty podlegają weryfikacji przez koordynatorów.

Cofnięty do poprawy/cofnięty do uzupełnienia – w trakcie weryfikacji wniosku koordynator stwierdził błędy lub braki w dokumentach. Najczęściej szczegółowe informacje o sposobie poprawy wniosku znajdziesz w komentarzu widocznym w USOSweb lub na swojej skrzynce mailowej.

Gotowy do rozpatrzenia – weryfikacja dokumentów została zakończona. Twój wniosek weźmie udział w nadchodzącej turze.

Rozpatrzony – wniosek został rozpatrzony, rozstrzygnięcie możesz sprawdzić w USOSweb.

Czy muszę składać dokumenty osobiście?

Nie, wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

Dostałem się na UW, ale nie mam nadal dostępu do USOSweb, co robić?

Prosimy o kontakt z jednostką, w której składałeś dokumenty przy rekrutacji na studia z prośbą o dodanie do systemu USOSweb.

Czy jeżeli jestem laureatem/finalistą olimpiady muszę wypełnić oświadczenie o dochodach?

Tak, z przyczyn technicznych jest to konieczne. 

Jestem studentem – mieszkam obecnie w akademiku, czy muszę składać wniosek o akademik na kolejny rok?

Tak, jeżeli chcesz zamieszkać w akademiku w roku akademickim 2023/2024. 

Kończę w tym roku studia I stopnia na UW i chcę od października studiować na studiach II stopnia na UW, w której turze powinnam złożyć wniosek? 

Możesz złożyć wniosek już w I turze, dla obecnych studentów – ważne by stało się to przed obroną, czyli zanim, chwilowo, stracisz uprawnienia studenta w USOS. Nie ma także przeszkód, by wnioskować w turze II i III. Jednak zachęcamy do złożenia wniosku tak szybko jak się da.

Wyjeżdżam na Erasmus w semestrze zimowym 2023/24, będę chciał mieszkać w akademiku, po powrocie (od semestru letniego 2023/24). Czy powinienem składać wniosek o miejsce? 

Nie, w takim wypadku prosimy o kontakt mailowy w grudniu, w celu rezerwacji miejsca od semestru letniego.

Czy student/studentka obcej uczelni może brać udział w rekrutacji do Domów Studenckich Uniwersytetu Warszawskiego?

Nie ma możliwości ubiegania się o miejsce w Domach Studenta przez osoby spoza Uniwersytetu Warszawskiego.

Czy we wniosku wybiera się typ pokoju (np. jednoosobowy), o który się wnioskuje? 

Nie, na etapie wniosku wskazuje się jedynie preferencje akademików – tzn. kolejność, od tego w którym chciałbym mieszkać najbardziej do najmniej pożądanego. Pokój będzie przydzielony przez Administrację akademika, w dniu Twojego przyjazdu. 

Należy także pamiętać, że większość pokoi jest dwuosobowa i co do zasady tak kwaterowani są studenci. 

Czy mogę jednocześnie wnioskować o miejsce z puli BON i ogólnej? 

Niestety nie, prosimy o wybranie jednej puli. W przypadku nieotrzymania miejsca z puli BON, będzie możliwość wnioskowania o miejsce z puli ogólnej.

Czy muszę wypełnić oświadczenie o dochodach za 2022 r. 

Tak, jest to koniecznie – bez wypełnienia oświadczenia o dochodach USOSweb nie umożliwi złożenia wniosku o akademik. 

Czy cudzoziemcy muszą wypełniać oświadczenie o dochodach podczas składania wniosku o miejsce w Domu Studenta?

Nie, cudzoziemcy nie muszą wypełniać oświadczenia o dochodach podczas aplikowania o miejsce w Domu Studenta.

[Oświadczenie o dochodach] Jakie dokumenty są konieczne do złożenia oświadczenia o dochodach w celu wnioskowania o miejsce w Domu Studenta?

Podstawowymi dokumentami są:

 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2022,
 • zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o składkach na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku 2022,
 • oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (dostępne do pobrania w USOSweb podczas wypełniania wniosku).

Powyższe dokumenty dotyczą wszystkich pełnoletnich członków rodziny. Pozostałe dokumenty, które należy przedstawić, zależą od indywidualnej sytuacji aplikującego Studenta.

[Oświadczenie o dochodach] Czy mogę przedstawić deklarację PIT zamiast zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok bazowy?

Nie, podstawowym dokumentem potwierdzającym wysokość dochodu na osobę w rodzinie jest zaświadczenia z Urzędu Skarbowego. Nie możesz go zastąpić żadnym innym dokumentem, jest to jeden z obligatoryjnych dokumentów.

Zwracając się do US poproś o zaświadczenie o osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium socjalne/akademik ma być przyznane, (tzw. „rokiem bazowym”), dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387), zawierające informacje o roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie, danych podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL. Pamiętaj powiedzieć urzędnikowi/urzędniczce w jakim celu potrzebujesz zaświadczenie. Podstawa prawna: ust. 2 pkt 1) załącznika nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów UW.

Dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024 “rokiem bazowym” będzie rok 2022

[Oświadczenie o dochodach] Czy świadczenie 500+ wlicza się do miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie?

Nie, świadczenie wychowawcze podobnie jak zasiłek rodzinny, zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy nie wliczają się do miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie. Podstawa prawna: § 10 ust. 3 załącznika nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów UW.

[Oświadczenie o dochodach] Jestem tegorocznym maturzystą, nie pracowałem do tej pory, czy muszę dołączać swoje zaświadczenie z urzędu skarbowego? 

Tak, każda osoba pełnoletnia musi dostarczyć zaświadczenie z urzędu skarbowego – niezależnie czy dochód był osiągany. 

[Oświadczenie o dochodach] W jakich przypadkach rodzica nie wlicza się do składu rodziny?

Stosownie do § 1 ust. 5 Załącznika nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego Rodzica lub rodziców wnioskodawcy nie wlicza się do składu rodziny w przypadku, gdy:

 • rodzic lub rodzice nie żyją;
 • rodzic lub rodzice wyrokiem sądu są zobowiązani do płacenia alimentów na rzecz wnioskodawcy;
 • powództwo o ustalenie alimentów od rodzica lub rodziców na rzecz wnioskodawcy zostało oddalone;
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania wnioskodawcy i nie zobowiązał drugiego rodzica do płacenia alimentów – w takim przypadku nie wlicza się rodzica niezobowiązanego do płacenia alimentów na rzecz wnioskodawcy;
 • ojciec wnioskodawcy jest nieznany;
 • rodzic lub rodzice zaginęli;
 • wnioskodawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 5:
  • posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.).

[Oświadczenie o dochodach] Czy muszę uwzględniać rodzeństwo przy wypełnianiu oświadczeń o dochodach?

Zgodnie z  § 1 ust. 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego:
Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

 • Wnioskodawcę;
 • małżonka wnioskodawcy;
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych wnioskodawcy; będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 1-3 dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

[Oświadczenie o dochodach] Czy dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski?

Tak, w przypadku dokumentów w języku obcym należy przedłożyć poświadczone tłumaczenie przysięgłe na język polski. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy organ stypendialny może odstąpić od żądania tłumaczenia dokumentu sporządzonego w języku angielskim. Podstawa prawna: §12 ust. 3 Regulaminu świadczeń dla studentów UW.

[Oświadczenie o dochodach] Co gdy zapomniałem o jakimś dokumencie lub nie jestem pewien, czy dobrze wypełniłem oświadczenie/wniosek? 

Proszę się nie martwić, koordynatorzy weryfikują wszystkie wnioski i w razie potrzeby poproszą o korektę. Wówczas USOSweb prześle na maila powiadomienie, że wniosek został wycofany do poprawy lub uzupełnienia, z kolei koordynator zamieści komentarz wskazujący co trzeba poprawić/uzupełnić. Pomyłka/błąd nie przekreśla szansy otrzymania akademika.

[Oświadczenie o dochodach] Czy muszę czekać na zaakceptowanie oświadczenia o dochodach, by złożyć wniosek o akademik? 

Nie, wystarczy że oświadczenie będzie miało status złożony.

Skąd się mogę dowiedzieć na jakim etapie jest mój wniosek? 

Aktualny status wniosku widnieje cały czas w USOSweb, gdy jego status będzie się zmieniał – USOSweb poinformuje o tym mailowo, także gdy wniosek zostanie już rozpatrzony.

Czy mogę uzyskać telefonicznie informacje o moim wniosku? 

Tak, jednak należy pamiętać że w przypadku pełnoletnich studentów/kandydatów to oni sami powinni się kontaktować z Biurem. Zgodnie z przepisami, nie możemy żadnych informacji udzielać rodzicom. 

Otrzymałem miejsce w Domu Studenta, czy mogę się zamienić miejscem z innym studentem/tką?

Tak, zamiany można dokonać w giełdzie w USOSweb w określonym terminie. W roku akademickim 2023/24 są to: 25 lipca – 17 września 2023 roku.

Kiedy można się zakwaterować w domu studenta? 

Osoby, które otrzymają miejsce w domu studenta w roku akademickim 2023/24, będą mogły zakwaterować się w okresie od 18 września do 2 października 2023 roku.

Jak powinienem się zakwaterować?

 • W określonym terminie należy się udać do odpowiedniego domu studenta.
 • Na miejscu należy wypełnić formularz osobowy, dołączając dwa zdjęcia oraz na piśmie potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem Domów Studenta UW.
 • Wnieść kaucję w odpowiedniej wysokości (w gotówce).
 • Kierownik lub pracownik domu studenta wskazuje odpowiedni pokój. W miarę możliwości spełniane są preferencje co do współlokatorów.

Co, gdy nie zakwateruję się we wskazanym terminie?

Niezakwaterowanie się w określonym terminie oznacza utratę miejsca w akademiku. Na uzasadniony wniosek (złożony osobiście lub elektronicznie) Kierownik DS może wyrazić zgodę na przedłużenie okresu na zakwaterowanie.

Co gdy nie załapałem się na żadną z tur?

W takim wypadku będzie możliwość z korzystania z listy rezerwowej, na początku października 2023.

Czy mogę mieszkać w akademiku także w okresie wakacji?

Tak, należy złożyć wniosek do kierownika swojego domu studenta. Szczegółowych informacji udzielą pracownicy administracji akademika.

Nie jestem studentem/tką UW – czy mogę skorzystać z akademika w okresie wakacji?

Tak, jest taka możliwość, na zasadzie usługi hotelowej. W tej sprawie należy się skontaktować z administracją danego domu studenta.

Czy mogę przedłużyć okres zamieszkania w domu studenta?

Sprawy związane z przedłużeniem zakwaterowania dla studentów/ek UW są rozpatrywane indywidualnie.

Czy mogę mieszkać w domu studenta z małżonkiem/małżonką lub dzieckiem? 

Tak, jest to możliwe w szczególnie uzasadnionych przypadkach, o ile małżonek/małżonka/dziecko zostaną zakwaterowane w domu studenta wraz z wnioskodawcą. Możliwość taka jest w DS nr 1, 2, 3 i 4.

Dlaczego w podglądzie wniosku o akademik nie widzę uzasadnienia?

Uzasadnienie jest widoczne tylko dla komisji.

Czy będzie rejestracja żetonowa do akademików? 

Nie, ale na początku października będzie szansa na otrzymanie miejsca w ramach listy rezerwowej – wówczas nie będzie już potrzebne składanie wniosku w USOSweb.  

Czy akademik i dom studenta to to samo? 

Tak, nazwy te są używane zamiennie. 

W roku akademickim 2023/2024:

Zaświadczenia do wiz są wydawane jedynie w piątki. Potrzebę wydania zaświadczenia należy złożyć najpóźniej do czwartku do godziny 12:00, aby otrzymać zaświadczenie w dany piątek. Poinformowanie biura o potrzebie wydania zaświadczenia po godzinie 12:00 w czwartek oznacza, że zaświadczenie zostanie wydane w kolejny piątek.

Zaświadczenia będą wysyłane mailowo w wersji polskiej i angielskiej. Zaświadczenia są podpisywane elektronicznie.

Osoby, które muszą otrzymać zaświadczenie do wizy, prosimy o kontakt mailowy (bpm@uw.edu.pl) – w tytule wiadomości należy wpisać “Zaświadczenie do wizy”. Prosimy o podanie numeru indeksu w treści maila.

Uwaga! Jeśli mieszkasz już w akademiku i chciałbyś uzyskać zaświadczenie o pobycie, skontaktuj się z administracją akademika.

 

 • oświadczenie o dochodach (dostępne w USOSweb)
 • wniosek o akademik (dostępne w USOSweb)

DS – dom studenta.

Kierownik DS – osoba zarządzająca domem studenta.

Karta mieszkańca – karta potwierdzająca zamieszkiwanie w Domu Studenta.

Rada mieszkańców – ciało kolegialne reprezentujące mieszkańców domu studenta.

Regulamin Domów Studenta – Regulamin określający m.in. prawa i obowiązki mieszkańca, pracownika i kierownika DS.