Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne pozwala na bezpłatne (czyli finansowane ze środków publicznych)  korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej tj. z placówek finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Za ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest comiesięczna składka zdrowotna.

Ubezpieczenie zdrowotne pozwala na bezpłatne (czyli finansowane ze środków publicznych)  korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej tj. z placówek finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Za ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest comiesięczna składka zdrowotna.

Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego jest dla studentów OBOWIĄZKOWE, ale nie każdy student może je uzyskać z uczelni.

Od 1 stycznia 2023 r. wyłączony został obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej z budżetu państwa za studentów i doktorantów. Osoby te nadal pozostają w ubezpieczeniu zdrowotnym lecz bez obowiązku comiesięcznego opłacania za nie składek na to ubezpieczenie.

Student, który:

 • ma ukończone 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, czyli:
  • nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia,
  • nie prowadzi działalności gospodarczej,
  • współmałżonek studenta nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego;
 • nie ma ukończonych 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, czyli:
  • nie może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców, dziadków lub współmałżonka np. nie żyją lub sami nie mają ubezpieczenia zdrowotnego

oraz

  • nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę ani nie prowadzi działalności gospodarczej (umowa zlecenia jest dopuszczalna).

Do 26. roku życia student w pierwszej kolejności powinien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców, dziadków lub współmałżonka. Zgłoszenie przez uczelnię następuje tylko, jeśli nie ma możliwości zgłoszenia z innego źródła.

W przypadku studentów-cudzoziemców, uczelnia może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego studentów, którzy zostali uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Dodatkowe informacje:

Student pochodzący spoza państw UE/EFTA może ubezpieczyć się dobrowolnie podpisując z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu oraz samodzielnie opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Student będący obywatelem państwa członkowskiego UE/EFTA może korzystać z publicznej opieki zdrowotnej na podstawie karty EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego) wydanej w kraju pochodzenia. Jeśli taki student nie posiada tytułu do ubezpieczenia w kraju pochodzenia, to może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię.

Studenci posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi mogą być zgłoszeni jako członek rodziny przy rodzicu bez względu na wiek.

Student, który zawarł związek małżeński, może zostać ubezpieczony przez współmałżonka, o ile współmałżonek jest zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego.

Ubezpieczony student może również ubezpieczyć członków swojej rodziny, jeżeli członkowie rodziny nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci). W tym celu składa w Biurze ds. Pomocy Materialnej wypełniony i podpisany wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członka rodziny lub formularz ZUS-ZCNA. Jeśli członek rodziny studenta uzyskał własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, to student powinien złożyć do Biura ds. Pomocy Materialnej wniosek o wyrejestrowanie przez uczelnię takiego członka rodziny.

Przez cały rok kalendarzowy. Uczelnia ma 7 dni na zarejestrowanie studenta, od momentu złożenia wniosku.

W celu zgłoszenia przez UW do ubezpieczenia zdrowotnego musisz złożyć, w formie papierowej, do Biura ds. Pomocy Materialnej UW (BPM) następujące dokumenty:

1. Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne (wypełniony i podpisany po obu stronach):

Wniosek do pobrania: Kliknij, aby pobrać
Przykładowo wypełniony wniosek: Kliknij, aby pobrać

2. Zaświadczenie o statusie studenta UW (uzyskasz je w swoim dziekanacie):

3. Studenci-cudzoziemcy dodatkowo: kopia ważnej Karty Polaka lub opinii o uznaniu za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji.

Dokument można złożyć:

 • Osobiście w siedzibie biura (poniedziałek-piątek: 9.00-15.00):
  ul. Dobra 55,
  00-312 Warszawa.
  Parter, pokój 00.094.

 • Za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej (poniedziałek-piątek: 9.00-14.30):
  Budynek Auditorium Maximum na Kampusie Głównym UW,
  pokój 2,
  (z dopiskiem: Biuro ds. Pomocy Materialnej).

 • Wysyłając list pocztą tradycyjną na adres:
  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
  00-927 Warszawa,
  (z dopiskiem: Biuro ds. Pomocy Materialnej).

Przez okres, w jakim student jest zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, uczelnia opłata składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne studenta.

[Ogólny opis procedury]

 • student składa w Biurze ds. Pomocy Materialnej (BPM) kompletny wniosek w formie papierowej;
 • biuro przygotowuje i wysyła do ZUS zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego;
 • ZUS przekazuje dane o osobach ubezpieczonych do NFZ.

WAŻNE! W przypadku zmiany imienia, nazwiska, nr paszportu, adresu, uzyskania numeru PESEL ubezpieczony student musi pisemnie powiadomić Biuro ds. Pomocy Materialnej w celu zgłoszenia tych zmian do ZUS.

Uczelnia wyrejestrowuje studenta z ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku:

 • ukończenia studiów (obrona dyplomu) lub skreślenia z listy studentów
 • zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
 • zarejestrowania działalności gospodarczej
 • dla studentów, którzy ukończyli 26 lat – również w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia

Student musi pisemnie powiadomić uczelnię o zatrudnieniu lub zarejestrowaniu działalności gospodarczej w celu wyrejestrowania studenta przez uczelnie z ubezpieczenia zdrowotnego.

Należy złożyć do Biura ds. Pomocy Materialnej również wnioski o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego w związku ukończeniem studiów lub skreśleniem z listy studentów.

Jeśli jesteś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez UW i zakończyłeś studia na UW (obrona dyplomu lub skreślenie z listy studentów), powinieneś złożyć wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego:

Jako datę wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego prosimy wpisać datę dnia następnego po dniu obrony dyplomu/skreślenia z listy studentów.

Wiosek w formie papierowej należy złożyć do Biura ds. Pomocy Materialnej w terminie 7 dni od dnia obrony dyplomu/skreślenia z listy studentów.

Dokument można złożyć:

 • Osobiście w siedzibie biura (poniedziałek-piątek: 9.00-15.00):
  ul. Dobra 55,
  00-312 Warszawa.
  Parter, pokój 00.094.

 • Za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej (poniedziałek-piątek: 9.00-14.30):
  Budynek Auditorium Maximum na Kampusie Głównym UW,
  pokój 2,
  (z dopiskiem: Biuro ds. Pomocy Materialnej).

 • Wysyłając list pocztą tradycyjną na adres:
  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
  00-927 Warszawa,
  (z dopiskiem: Biuro ds. Pomocy Materialnej).

[Ogólny opis procedury]

 • student składa w Biurze ds. Pomocy Materialnej wniosek (oświadczenie) o wyrejestrowanie,
 • student traci status studenta UW (ukończenie studiów lub skreślenie z listy studentów) lub ZUS informuje uczelnię o innym tytule do ubezpieczenia zdrowotnego studenta;
 • biuro przygotowuje i wysyła do ZUS zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego.

4 miesiące – okres ochronny po wyrejestrowaniu przez uczelnię z ubezpieczenia zdrowotnego – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ wygasa po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów (obrona dyplomu) albo skreślenia z listy studentów.

Czy UW zapewnia ubezpieczenie zdrowotne wszystkim studentom?

Nie. UW nie zgłasza studentów do ubezpieczenia zdrowotnego „z automatu” tj. z racji posiadania statusu studenta. UW zgłasza studentów na ich wniosek w przypadkach opisanych poniżej.

W jakich przypadkach UW zgłasza studenta do ZUS do ubezpieczenia zdrowotnego?

Kluczowy jest wiek studenta.

Studenci do 26-go roku życia:

Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoby, które nie ukończyły 26 lat w pierwszej kolejności powinny być zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców, dziadków lub małżonka (ubezpieczenie członka rodziny, nie są za to płacone dodatkowe składki). Rodzic/dziadek/małżonek powinien zwrócić się do swojego pracodawcy/ZUS o ubezpieczenie członka rodziny.

Jeżeli student nie ma możliwości, aby zostać zgłoszonym przez rodziców/dziadków/małżonka (np. jeśli nie mają tytułu do ubezpieczenia, w przypadku ich śmierci) i nie ma umowy o pracę ani nie prowadzi działalności gospodarczej, to na wniosek studenta zgłoszenia dokonuje uczelnia. (Taki student może być zatrudniony na podstawie umowy zlecenie/o dzieło.)

Jeżeli rodzice pracują za granicą (w kraju  UE), to mogą zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego w tym kraju UE, gdzie pracują, a wtedy student może korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce na podstawie karty EKUZ.

Studenci, którzy ukończyli 26 lat:

Studenci, którzy ukończyli 26 lat mogą być zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez UW, jeśli:

– nie mają zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia ani nie prowadzą działalności gospodarczej;
– nie mogą być zgłoszeni do ubezpieczenia przez małżonka/ nie pozostają w związku małżeńskim

Jakie dokumenty są wymagane w celu zgłoszenia studenta przez UW do ubezpieczenia zdrowotnego?

W celu zgłoszenia studenta przez UW do ubezpieczenia zdrowotnego należy złożyć do Biura ds. Pomocy Materialnej (BPM) – osobiście lub pocztą – następujące dokumenty:

Studenci z polskim obywatelstwem:

 • Wypełniony i podpisany (na obu stronach) wniosek o ubezpieczenie zdrowotne, formularz na dole strony (checklista dokumentów)
 • Aktualne zaświadczenie o statusie studenta UW – z dziekanatu

Studenci-cudzoziemcy:

 • Wypełniony i podpisany (ma obu stronach) wniosek o ubezpieczenie zdrowotne  –  formularz na dole strony (checklista dokumentów)
 • Aktualne zaświadczenie o statusie studenta UW – z dziekanatu
 • Kopię ważnej Karty Polaka lub decyzji o uznaniu za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji

 Dokument można złożyć:

 • Osobiście w siedzibie biura (poniedziałek-piątek: 8.30-15.30):
  ul. Dobra 55,
  00-312 Warszawa.
  Parter, pokój 00.094.
   
 • Za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej (poniedziałek-piątek: 8.00-14.30):
  Budynek Auditorium Maximum na Kampusie Głównym UW,
  pokój 2,
  (z dopiskiem: Biuro ds. Pomocy Materialnej).
   
 • Wysyłając list pocztą tradycyjną na adres:
  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
  00-927 Warszawa,
  (z dopiskiem: Biuro ds. Pomocy Materialnej).

Czy UW może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego każdego studenta-cudzoziemca?

Nie. UW zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego (na jego wniosek) tylko:

 • studentów – cudzoziemców spoza UE/EFTA posiadających ważną Kartę Polaka lub decyzję o uznaniu za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 14) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art.  86.  [Podmioty zobowiązane do pobierania i opłacania składek]

 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne:
  • osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 4, jeżeli zostały uznane za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka, opłaca uczelnia lub podmiot prowadzący szkołę doktorską, w których osoby te odbywają lub będą odbywać kształcenie;
  • studentów będących obywatelami państwa członkowskiego UE/EFTAjeśli nie posiadają tytułu do ubezpieczenia w kraju pochodzenia.

Jeśli student-obywatel państwa członkowskiego UE/EFTA posiada tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego może korzystać z publicznej opieki zdrowotnej na podstawie karty EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego) wydanej w kraju pochodzenia.

Jak student-cudzoziemiec, bez polskiego pochodzenia, może uzyskać ubezpieczenie zdrowotne w Polsce?

Jeśli student-cudzoziemiec nie ma polskiego pochodzenia (potwierdzonego ważną Kartę Polaka lub decyzją o uznaniu za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji), to powinien udać się do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) i podpisać umowę o korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej (umowa o dobrowolne ubezpieczenie z NFZ). Za takie ubezpieczenie student będzie musiał sam płacić comiesięczną składkę.

Adres NFZ w Warszawie:

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ w Warszawie

Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

http://www.nfz-warszawa.pl/kontakt/dane-teleadresowe/

W jaki sposób wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli UW dokonało zgłoszenia do tego ubezpieczenia?

W celu wyrejestrowania studenta z ubezpieczenia zdrowotnego należy dostarczyć do Biura ds. Pomocy Materialnej – osobiście lub pocztą –  wypełnione i podpisane oświadczenie, formularz na dole strony (checklista dokumentów)

Co mam zrobić, jeśli jestem zgłoszony/a do ubezpieczenia zdrowotnego przez UW, ale uzyskałem/am w międzyczasie inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. podjęcie pracy, zawarcie związku małżeńskiego, zarejestrowanie działalności gospodarczej) lub ukończyłem/am studia lub zostałem/am skreślony/a z listy studentów? 

Student, który został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez UW, a następnie:

 • podjął pracę na podstawie:
  • umowy o pracę lub umowy zlecenie (studenci, którzy ukończyli 26 lat)
  • umowy o pracę (studenci, którzy nie ukończyli 26 lat)
 • zarejestrował działalność gospodarczą
 • ukończył studia na UW (obronili dyplom)
 • został skreślony z listy studentów UW
 • zawarł związek małżeński i małżonek ma tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego

powinien złożyć do Biura ds. Pomocy Materialnej oświadczenie o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego – formularz na dole strony (checklista dokumentów)

Czy jako student/ka UW mogę zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny (np. dziecko, rodzica)?

Student, który jest zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez UW, może złożyć wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego swojego członka rodziny tj.:

 • Dziecko (własne, małżonka, przysposobione, wnuka, dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka):
  • bez ograniczenia wieku – jeżeli dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub inne traktowane na równi);
  • do ukończenia 18. roku życia – jeśli nie kontynuuje nauki;
  • do ukończenia 26. roku życia – jeśli kontynuuje naukę;
 • Małżonka (męża, żonę);
 • Wstępnych, którzy pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym (rodzice, dziadkowie).

W celu zgłoszenia lub wyrejestrowania członka rodziny należy złożyć do Biura ds. Pomocy Materialnej – osobiście lub pocztą –  wypełniony i podpisany druk (odpowiednio zaznaczając m.in. czy dotyczy to zgłoszenia czy wyrejestrowania członka rodziny oraz z jaką datą ma to nastąpić). Formularz na dole strony (checklista dokumentów)

Czy dziadkowie mogą mnie zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego zamiast rodziców?

Dziadkowie mogą zgłosić wnuka do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli jego rodzice nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu lub nie są uprawnieni do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie:

 • przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy,
 • pracy na własny rachunek,
 • ubezpieczenia dobrowolnego.

Czy w przypadku ukończenia studiów/skreślenia z listy studentów nadal mam prawo do świadczeń opieki zdrowotnej? 

Jeśli uczelnia zgłosiła studenta do ubezpieczenia zdrowotnego, to przez 4 miesiące od ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów przysługuje studentowi prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Oznacza to, że student będzie wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego w związku z ukończeniem studiów lub skreśleniem z listy studentów, ale będzie mu jeszcze przysługiwało 4-miesięcze prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Podstawa: art. 67 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Czy jest możliwe wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego?

 Tak, jeżeli student nie był zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, chociaż miał do tego prawo  i skorzystał ze świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ  – to może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego wstecznie.

Należy jednak pilnować terminów. Można wstecznie zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego:

 • przez 30 dni od skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej,
 • przez 30 dni od momentu, gdy Narodowy Fundusz Zdrowia powiadomi studenta, że rozpoczął dochodzenie od niego kosztów tych świadczeń.

Jeśli w tym czasie student zgłosi się wstecznie do ubezpieczenia zdrowotnego, nie poniesie kosztów leczenia w ramach NFZ.

DOKUMENTY PRZYJMOWANE SĄ JEDYNIE W FORMIE PAPIEROWEJ!

[Do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego]

 • Wniosek o objęcie studenta ubezpieczeniem zdrowotnym przez UW (wypełniony i podpisany po obu stronach).
 • Zaświadczenie o statusie studenta UW (uzyskasz je w swoim dziekanacie).
 • Studenci-cudzoziemcy dodatkowo: kopia ważnej Karty Polaka lub opinii o uznaniu za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji.

[Do wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego]

 • Wniosek o wyrejestrowanie studenta z ubezpieczenia zdrowotnego

[Do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny studenta]

 • Wniosek o objęcie ubezpieczeniem członka rodziny

Art. 66 ust. 1 pkt 20, art. 67. art. 68, art. 69, art. 73 pkt. 4), art. 75 ust. 4, art. 76, art. 76a, art. 77, art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2017 r., poz. 1938, z późn. zm.

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych; to do ZUS uczelnia zgłasza studentów do ubezpieczenia zdrowotnego, do ZUS uczelnia odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne

NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia; podmiot finansujący świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym, refunduje leki.