Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest jedną z form wsparcia finansowego, o które mogą ubiegać się studenci z niepełnosprawnością. Stypendium można otrzymywać na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci z niepełnosprawnością, pobierając to stypendium mogą jednocześnie otrzymywać stypendium socjalne, stypendium rektora oraz zapomogę.

Stypendium może zostać przyznane w przypadku spełnienia warunków określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) i Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2021, poz. 215).

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student posiadający:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

albo

 • orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 ro rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (czyli orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym).

Jeśli posiadasz inne dokumenty np. dokumentację medyczną lub dokument o niepełnosprawności wydany przez organ orzekający w innym kraju nie spełniasz kryterium uprawniającego do przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych. Możesz jednak uzyskać inne wsparcie, które oferuje Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie BON.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Łączny okres, przez który stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, wynosi 12 semestrów – bez względu na pobieranie przez studenta – z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu stypendium przysługuje na:

 • studiach pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez dziewięć semestrów;
 • studiach drugiego stopnia – nie dłużej niż przez siedem semestrów

Ta zasada nie ma zastosowania, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego. W tym przypadku, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres sześciu lat.

Stypendium nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Wniosek składamy przez USOSweb. Po zalogowaniu na stronie USOSweb na swoje indywidualne konto, wchodzimy do zakładki DLA WSZYSTKICH, a następnie WNIOSKI. Wypełniamy wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego. Składanie wniosków drogą elektroniczną w USOSweb odbywa się z wykorzystaniem akcji “DALEJ: PODPISZ I ZŁÓŻ ELEKTRONICZNIE“. Po kliknięciu w ten przycisk USOSweb otworzy kolejny ekran, na którym będzie trzeba wprowadzić kod autoryzacyjny, który zostanie wysłany na Twój adres mailowy. Dopiero po wprowadzeniu kodu autoryzacyjnego nastąpi złożenie wniosku drogą elektroniczną przez USOSweb. Nie należy dostarczać wniosków w formie papierowej.

Obsługę merytoryczną wniosków o stypendium zapewnia Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Świadczenie w liczbach

Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane od miesiąca złożenia wniosku w terminie określonym przez Rektora, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące, przez okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż przez dziewięć miesięcy, od października do czerwca.

W przypadku, gdy rok studiów trwa semestr stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane:

 • w semestrze zimowym do pięciu miesięcy – od października do lutego,
 • w semestrze letnim do czterech miesięcy – od marca do czerwca.

Rektor w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studentów ustala w danym roku akademickim wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności.

Dokumentami uprawniającymi do otrzymania stypendium są:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 ro rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (czyli orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym).

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON) jednostka odpowiedzialna na Uniwersytecie Warszawskim za stwarzanie osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia,  kształceniu, prowadzeniu działalności naukowej.

Orzeczenie o niepełnosprawności – formalne  potwierdzenie, że jesteś osobą niepełnosprawną.  O niepełnosprawności orzekają:

 • Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja,
 • Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – formalne potwierdzenie, że jesteś osobą niepełnosprawną.  Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewidują gradację niepełnosprawności poprzez określenie jej stopni. Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności:

 •  znaczny,
 •  umiarkowany,
 •  lekki.

USOSweb – Uniwersytecki System Obsługi Studiów dostępny pod adresem www.usosweb.uw.edu.pl