Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Stypendium rektora

Stypendium rektora jest przyznawane w trybie postępowania konkursowego, w którym ocenie podlegają udokumentowane osiągnięcia wskazane przez doktoranta we wniosku o przyznanie stypendium,  złożonym w formie i terminie określonym przez Rektora. Stypendium rektora może otrzymać doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ubiega się o przyznanie stypendium, spełnił łącznie następujące kryteria, wykazując się:

 • postępami w pracy naukowej,
 • postępami w przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
 • szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Rektor w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studentów i Zarządem Samorządu Doktorantów ustala w danym roku akademickim wysokość stypendium rektora. Ustalając wysokość świadczenia bierze się pod uwagę w szczególności:

 • stan Funduszu Stypendialnego;
 • planowane wydatki;
 • sposób podziału środków finansowych dla uczelni na świadczenia dla studentów.

Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium rektora nie może być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora.

Doktorant odbywający równocześnie więcej niż jedne studia doktoranckie może otrzymywać stypendium rektora tylko na jednym, wskazanych przez studiach doktoranckich.

W przypadku przyznania świadczenia na więcej jednych studiach doktoranckich wnioskodawca składa oświadczenie o wyborze studiów doktoranckich, na których będzie je otrzymywać. Oświadczenie to stanowi jednocześnie wniosek o uchylenie decyzji przyznających świadczenie na studiach doktoranckich na Uniwersytecie.

O stypendium rektora mogą ubiegać się:

 • uczestnicy studiów doktoranckich (tym doktoranci cudzoziemcy spełniający warunki zawarte w § 32 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. (Monitor UW 2019 r. poz. 318)),
 • doktoranci, którzy spełnią łącznie kryteria wykazując się postępami w pracy naukowej, postępami w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Rektor określa na dany rok akademicki formę i terminy składania wniosków o przyznanie stypendium rektora oraz ich oceny przez komisje doktoranckie obowiązujące dla danej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu prowadzącej studia doktoranckie.

O stypendium rektora można ubiegać się w okresie wrzesień-październik danego roku akademickiego, o ile kierownik studiów doktoranckich po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów nie przedstawi Rektorowi propozycji innego terminu składania wniosków i ich oceny przez komisję doktorancką.

Wniosek powinien zawierać wszystkie osiągnięcia na podstawie, których student chce ubiegać się o świadczenie. Wniosek musi również zostać wiarygodnie udokumentowany stosownie do Załącznika nr 4 do Regulaminu.

Wniosek składamy przez USOSweb. Po zalogowaniu na stronie USOSweb na swoje indywidualne konto, wchodzimy do zakładki DLA WSZYSTKICH, a następnie WNIOSKI. Wypełniamy wniosek o stypendium rektora.

Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego. Składanie wniosków drogą elektroniczną w USOSweb odbywa się z wykorzystaniem akcji “DALEJ: PODPISZ I ZŁÓŻ ELEKTRONICZNIE“. Po kliknięciu w ten przycisk USOSweb otworzy kolejny ekran, na którym będzie trzeba wprowadzić kod autoryzacyjny, który zostanie wysłany na Twój adres mailowy. Dopiero po wprowadzeniu kodu autoryzacyjnego nastąpi złożenie wniosku drogą elektroniczną przez USOSweb.

Aby uzyskać świadczenie należy:

 • wypełnić i złożyć wniosek o przyznanie stypendium w formie elektronicznej, zamieszczony w serwisie USOSweb.uw.edu.pl
 • wgrać do serwisu załączniki potwierdzające spełnienie kryteriów postępów w pracy naukowej, w przygotowaniu rozprawy doktorskiej oraz szczególnego zaangażowania w pracę dydaktyczną;
 • dopuszcza się udokumentowanie osiągnięć wskazanych we wniosku za pomocą kserokopii lub skanów (w przypadku dokumentów w języku obcym należy przedłożyć poświadczone tłumaczenie przysięgłe na język polski. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy organ stypendialny może odstąpić od żądania tłumaczenia dokumentu sporządzonego w języku angielskim.);
 • należy pamiętać, że ocenie podlegają wyłącznie osiągnięcia uzyskane w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane (w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek kierownika studiów doktoranckich Rektor może wyrazić zgodę na ocenę osiągnięć doktorantów, którzy znajdują się na danej liście rankingowej, z innego okresu, z tym że musi on być równy 12 miesiącom);
 • sfinalizować procedurę składania wniosku w formie elektronicznej z zachowaniem terminu wyznaczonego przez Rektora.

Wypełniany – wniosek jest w trakcie wypełniania, możesz swobodnie dokonywać zmian w dokumencie. Uwaga! Wnioski i oświadczenia o tym statusie nie będą weryfikowane.

Złożony – na tym etapie nie możesz już dokonywać zmian we wniosku/oświadczeniu. Od tego momentu dokumenty podlegają weryfikacji. Aby uniknąć problemów związanych ze złożeniem wniosku/oświadczenia upewnij się, że w USOSweb widnieje Twój mail w domenie UW. Nie odkładaj złożenia wniosku na ostatni moment!

Cofnięty do poprawy/Cofnięty do uzupełnienia – w trakcie weryfikacji wniosku koordynator stwierdził błędy lub braki w dokumentach. Najczęściej szczegółowe informacje o sposobie poprawy wniosku znajdziesz w komentarzu widocznym w USOSweb lub na swojej skrzynce mailowej.

Gotowy do rozpatrzenia – weryfikacja dokumentów została zakończona. Wniosek jest gotowy do rozpatrzenia.

Rozpatrzony – status wniosku informuje, że wkrótce udostępniona zostanie decyzja.

Rozpatrzony (decyzja do doręczenia) – decyzja zostanie/została udostępniona w USOSweb. Prosimy o cierpliwość, ponieważ decyzja zostanie udostępniona po jej podpisaniu, dlatego pojawienie się jej w USOSweb może potrwać kilka dni. Decyzję będzie można znaleźć w zakładce “lista pism administracyjnych” (należy zalogować się do USOSWeb -> Dla wszystkich, a następnie po lewej w kolumnie znaleźć zakładkę “lista pism administracyjnych“). 

Stypendia rektora będą wypłacane przez Kwesturę Uniwersytetu Warszawskiego w następujących terminach:

 • 19 października 2023 r. (dodatkowy termin wypłat ewentualnego wyrównania stypendium za poprzedni rok akademicki)
 • 17 listopada 2023 r. (dodatkowy termin wypłat ewentualnego wyrównania stypendium za poprzedni rok akademicki)
 • 18 grudnia 2023 r.
 • 18 stycznia 2024 r.
 • 19 lutego 2024 r.
 • 18 marca 2024 r.
 • 19 kwietnia 2024 r.
 • 17 maja 2024 r.
 • 19 czerwca 2024 r.

Wartości graniczne:

Rektor w porozumieniu z Zarządem Samorządu Doktorantów określa odsetek doktorantów uprawnionych do otrzymania stypendium i sposób jego wyliczania, nie większy niż 10% liczby doktorantów każdego roku studiów doktoranckich (na wniosek komisji złożony w porozumieniu z właściwym organem samorządu doktorantów Rektor może wydać zgodę na sporządzenie jednej listy rankingowej dla doktorantów wszystkich lat studiów). Liczbę doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich ustala się na dzień wyznaczony przez Rektora. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż̇ 10, stypendium rektora może być przyznane jednemu studentowi.

Stypendium rektora jest przyznawane na cykl dydaktyczny trwający rok akademicki i wypłacane przez okres do dziewięciu miesięcy, od października do czerwca.

 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora,
 • Załączniki stanowiące informacje o osiągnięciach zawartych we wniosku, potwierdzające spełnienie kryteriów postępów w.w. pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej oraz szczególnego zaangażowania w pracę dydaktyczną, zgodne z wytycznymi zawartymi w Szczegółowych zasadach oceny wniosków o przyznanie stypendium rektora, obowiązujących w danej jednostce organizacyjnej UW.

Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium rektora – zbiór zasad określający osiągnięcia, które są uznawane w ramach poszczególnych kryteriów. Dokument przygotowywany jest przez komisję doktorancką danej jednostki organizacyjnej UW w porozumieniu z właściwym organem samorządu doktorantów.

Postępy w pracy naukowej – katalog uznawanych przez komisję doktorancką osiągnięć, zawarty w Szczegółowych zasadach oceny wniosków o przyznanie stypendium rektora.

Postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej – katalog uznawanych przez komisję doktorancką osiągnięć, zawarty w Szczegółowych zasadach oceny wniosków o przyznanie stypendium rektora.

Szczególne zaangażowanie w pracę dydaktyczną – katalog uznawanych przez komisję doktorancką osiągnięć, zawarty w Szczegółowych zasadach oceny wniosków o przyznanie stypendium rektora.

Komisja doktorancka – organ działający w ramach danej jednostki organizacyjnej UW, który dokonuje oceny wniosków o przyznanie stypendium. W skład komisji wchodzi co najmniej trzech członków powoływanych spośród nauczycieli akademickich, wykonujących pracę w jednostce organizacyjnej Uniwersytetu, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, w tym kierownik studiów doktoranckich, który pełni funkcję przewodniczącego komisji oraz doktoranci w liczbie nie większej niż pięciu delegowani przez właściwy organ samorządu doktorantów. Komisja doktorancka powoływana jest przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.