Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Ubezpieczenie zdrowotne doktorantek i doktorantów UW – cudzoziemców

  • Doktorant/ka będący/a obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) jest uprawniony do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub – jeżeli nie posiada tytułu do ubezpieczenia w kraju zamieszkania – jest zgłaszany/a do ubezpieczenia przez Uczelnię na zasadach obowiązujących studentów polskich.

W celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego doktorant/ka przekazuje do Biura ds. Pomocy Materialnej następujące dokumenty:

Doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenie przed 1.10.2019 r. Doktoranci ze szkół doktorskich
Formularz ZUS ZZA – druk dwustronny Formularz ZUS ZUA
Oświadczenie /pouczenie Oświadczenie/pouczenie
Aktualne zaświadczenie z jednostki dydaktycznej prowadzącej studia doktoranckie potwierdzające status doktoranta Aktualne zaświadczenie ze szkoły doktorskiej potwierdzające status doktoranta
Paszport lub inny dokument tożsamości Paszport lub inny dokument tożsamości
  • Doktorant niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), uznany za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
    • Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca Uczelnia po złożeniu przez zainteresowanego wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym oraz kopii umowy podpisanej z NFZ .
      W celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego doktorant/ka przekazuje do Biura ds. Pomocy Materialnej następujące dokumenty:
Doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenie przed 1.10.2019 r. Doktoranci ze szkół doktorskich
Formularz ZUS ZZA – druk dwustronny Formularz ZUS ZUA
Oświadczenie /pouczenie Oświadczenie/pouczenie
Aktualne zaświadczenie z jednostki dydaktycznej prowadzącej studia doktoranckie potwierdzające status doktoranta Aktualne zaświadczenie ze szkoły doktorskiej potwierdzające status doktoranta
Karta Polaka lub dokument potwierdzający polskie pochodzenie Karta Polaka lub dokument potwierdzający polskie pochodzenie
Umowa o dobrowolne ubezpieczenie z Narodowym Funduszem Zdrowia Umowa o dobrowolne ubezpieczenie z Narodowym Funduszem Zdrowia
Paszport Paszport
  • Doktorant niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) nieposiadający udokumentowanego pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji, może ubezpieczyć się dobrowolnie w Narodowym Funduszu Zdrowia.