Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest jedną z form wsparcia finansowego, o które mogą ubiegać się doktoranci z niepełnosprawnością. Stypendium można otrzymywać na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Doktoranci z niepełnosprawnością, pobierając to stypendium mogą jednocześnie otrzymywać stypendium socjalne, stypendium rektora oraz zapomogę.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać doktorant posiadający:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 ro rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (czyli orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym).

Jeśli posiadasz inne dokumenty np. dokumentację medyczną albo dokument
o niepełnosprawności wydany przez organ orzekający w innym kraju nie spełniasz kryterium uprawniającego do przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych. Możesz jednak uzyskać inne wsparcie, które oferuje Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie BON.

Doktorant odbywający równocześnie więcej niż jedne studia doktoranckie, może otrzymywać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednych, wskazanych przez siebie studiach doktoranckich.

Stypendium nie przysługuje doktorantowi posiadającemu stopień naukowy doktora.

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, doktorant może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednych kolejnych studiach doktoranckich.

O stypendium dla osób niepełnosprawnych można ubiegać się po wcześniejszym przedłożeniu w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym.

Z uwagi na sytuację epidemiczną istnieje możliwość przesyłania orzeczeń elektronicznie na adres mailowy BON: bon@uw.edu.pl. Dokumenty należy przesyłać w formacie pdf z konta pocztowego z adresem domenowym identyfikowanym z Uniwersytetem Warszawskim. Pracownicy BON wprowadzają dane z  orzeczenia do systemu USOS. Złożenie wniosku o stypendium będzie możliwe dopiero w dniu następnym po wpisaniu do systemu USOS danych z orzeczenia.

Wniosek o stypendium składa się na rok akademicki. Wniosek należy jednak złożyć ponownie, jeśli dotychczasowe orzeczenie straciło ważność i wydany został nowy dokument. W tym przypadku prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, o ile z nowego orzeczenia wynika nieprzerwane trwanie niepełnosprawności. Wniosek o stypendium należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia, chyba że wnioskodawca wiarygodnie wykaże i udokumentuje, że z przyczyn niezależnych od niego złożenie wniosku w tym terminie było niemożliwe.

Wniosek o stypendium składa się za pośrednictwem systemu USOSweb. Po zalogowaniu do USOSweb, należy wejść w zakładkę „DLA WSZYSTKICH”, następnie „Wnioski” i wypełnić wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych wybierając go z listy dostępnych wniosków, które możesz złożyć w Twojej jednostce.

Wniosek o stypendium składa się w formie dokumentu elektronicznego. Składanie wniosków drogą elektroniczną w USOSweb odbywa się z wykorzystaniem akcji “DALEJ: PODPISZ I ZŁÓŻ ELEKTRONICZNIE“. Po kliknięciu w ten przycisk USOSweb otworzy kolejny ekran, na którym będzie trzeba wprowadzić kod autoryzacyjny, który zostanie wysłany na Twój adres mailowy. Po wprowadzeniu kodu autoryzacyjnego nastąpi złożenie wniosku drogą elektroniczną przez USOSweb. Nie należy dostarczać wniosków w formie papierowej.

Obsługę merytoryczną wniosków o stypendium zapewnia Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na rok akademicki i wypłacane od miesiąca złożenia wniosku w terminie określonym przez Rektora, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące, przez okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż przez dziewięć miesięcy, od października do czerwca.

W przypadku, gdy rok studiów trwa semestr stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane:

 • w semestrze zimowym do pięciu miesięcy – od października do lutego,
 • w semestrze letnim do czterech miesięcy – od marca do czerwca.

Rektor w porozumieniu z Zarządem Samorządu Doktorantów ustala w danym roku akademickim wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności.

Dokumentami uprawniającymi do otrzymania stypendium są:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 ro rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (czyli orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym).

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON) –  Jednostka odpowiedzialna na Uniwersytecie Warszawskim za stwarzanie osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia,  kształceniu, prowadzeniu działalności naukowej.

Orzeczenie o niepełnosprawności – Jest formalnym potwierdzeniem, że jesteś osobą niepełnosprawną.

O niepełnosprawności orzekają:

 • Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja,
 • Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – Jest formalnym potwierdzeniem, że jesteś osobą niepełnosprawną.  Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewidują gradację niepełnosprawności poprzez określenie jej stopni. Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności:

 • znaczny,
 • umiarkowany,
 • lekki

USOS – Uniwersytecki System Obsługi Studiów

USOSweb – Uniwersytecki System Obsługi Studiów dostępny pod adresem www.usosweb.uw.edu.pl