Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Ubezpieczenie zdrowotne doktorantek i doktorantów UW – obywateli RP

  • Przez pracodawcę – gdy doktorant/ka pozostaje zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę lub zlecenie, wówczas pracodawca zgłasza taką osobę do ubezpieczenia i opłaca za nią składkę zdrowotną.
  • Przez doktoranta/kę – w przypadku, gdy doktorant/ka prowadzi działalność gospodarczą – taka osoba sama odpowiada za swoje ubezpieczenie zdrowotne.
  • Przez rodzica – do ukończenia 26 roku życia obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego ciąży na rodzicach (o ile doktrant/ka nie prowadzi działalności gospodarczej lub nie posiada umowy o pracę). Pracujący rodzic zgłasza doktranta/tkę do swojego ubezpieczenia.
  • Przez małżonkę/a – w przypadku, gdy doktorant/ka pozostaje w związku małżeńskim z pracującą osobą ubezpieczoną, wówczas osoba ta zgłasza doktoranta/kę do ubezpieczenia.

Zgłoszenie do ubezpieczenie przez uczelnię jest możliwe (wyłącznie na wniosek doktoranta/tki, nigdy z urzędu), gdy:

  • doktorant/ka nie ukończył/a 26 roku życia, ale nie ma możliwości by został zgłoszony przez rodzica;
  • doktorant/ka ukończył/a 26 rok życia i nie pracuje na podstawie umowy zlecenia lub umową o pracę, nie prowadzi działalności gospodarczej;

Do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego:

Do wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego:

Do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny doktoranta:

  • wniosek o objęcie ubezpieczeniem członka rodziny doktoranta –  formularz ZUS-ZCNA ZCNA – zgłoszenie danych o członkach rodziny do ubezpieczenia
  • kopia odpisu aktu urodzenia ( dziecko niechodzące jeszcze do szkoły), kopia ważnej legitymacji szkolonej (dziecko uczące się do 26 r.ż.), kopia odpisu aktu małżeństwa przy zgłaszaniu współmałżonka.

Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym, jednak należy pamiętać, by wniosek trafił do Biura ds. Pomocy Materialnej na co najmniej 7 dni przed datą, od której ubezpieczenie ma zacząć obowiązywać.

Procedura wnioskowania

W celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego należy złożyć w BPM następujące dokumenty:  

Doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenie przed 1.10.2019 r. Doktoranci ze szkół doktorskich
Formularz ZUS ZZA – druk dwustronny Formularz ZUS ZUA
Oświadczenie /pouczenie Oświadczenie/pouczenie
Aktualne zaświadczenie z jednostki dydaktycznej prowadzącej studia doktoranckie potwierdzające status doktoranta Aktualne zaświadczenie ze szkoły doktorskiej potwierdzające status doktoranta

oraz

ZUS ZCNA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny doktoranta, którzy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia się Należy przedstawić odpis aktu urodzenia dziecka lub legitymacje szkolną jeśli dziecko się uczy, odpis aktu ślubu przy zgłaszaniu niepracującego małżonka
ZUS ZIUA Zmiana danych doktoranta Chodzi o zmianę nazwiska lub nr dowodu osobistego/paszportu. Zmianę adresu zgłasza się na formularzu ZUS ZZA lub ZUZ ZUA
ZUS ZWUA Wyrejestrowanie doktoranta z ubezpieczenia zdrowotnego

Doktorant/ka jest zobowiązany/a do bieżącego informowania o zmianach dotyczących ubezpieczenia (np. zawarcie umowy o pracę) – najpóźniej w ciągu 3 dni.

Prawo do świadczenia ustaje:

  • po upływie 4 miesięcy od ukończenia kształcenia lub skreślenia z listy doktorantów;
  • w przypadku uzyskania innego tytułu do ubezpieczenia, w szczególności: przez małożonka/kę doktrant/ki, zwarcia umowy zlecenia, umowy o pracę, założenia działalności gospodarczej;