Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Zapomoga

Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym przyznawanym na udokumentowany wniosek doktoranta, który z przyczyn niezależnych od siebie znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej powodującej kosztowne i krótkotrwałe trudności w studiowaniu.

Zapomoga to świadczenie dedykowane osobom, które znalazły się z nie swojej winy w przejściowo trudnej sytuacji życiowej. Istnieje kilka kluczowych różnic pomiędzy zapomogą, a stypendium socjalnym:

 • stypendium socjalne ściśle wiąże się z sytuacją dochodową wnioskodawcy, w przypadku rozpatrywania wniosku o zapomogę brany jest szereg innych czynników;
 • zapomoga to świadczenie wypłacane jednorazowo, które można otrzymać maksymalnie 2 razy w ciągu roku akademickiego – w przeciwieństwie do stypendium socjalnego, które jest co miesiąc;
 • stypendium socjalne dedykowane jest głównie osobom posiadającym niski dochód, w przypadku zapomogi katalog okoliczności uprawniających do pobierania świadczenia jest o wiele szerszy.

Regulamin świadczeń wskazuje, że zapomogę można uzyskać, w szczególności w wyniku:

 • śmierci dziecka wnioskodawcy, jego małżonka lub rodzica, o ile wnioskodawca pozostawał na utrzymaniu rodzica;
 • utraty pomocy medycznej niezbędnej do studiowania, w szczególności okularów korekcyjnych lub sprzętu rehabilitacyjnego;
 • utraty stałego i głównego źródła dochodu przez wnioskodawcę, jego małżonka lub jego rodzica, o ile wnioskodawca pozostaje na utrzymaniu rodzica;
 • nagłej choroby lub wypadku wnioskodawcy, lub członka jego najbliższej rodziny;
 • nagłej konieczności sprawowania przez wnioskodawcę opieki nad chorym członkiem najbliższej rodziny;
 • szkód spowodowanych przez pożar, zalanie, klęskę żywiołową lub inną katastrofę.

Należy jednak pamiętać, że jest to katalog otwarty. Co to oznacza? Oprócz wymienionych zespół oceniający wnioski może uznać także inne okoliczności, które zostaną wykazane we wniosku.

Wnioski rozpatrywane są przez Komisję ds. Zapomóg (dedykowany mail do kontaktu z Komisją to: zapomogi@uw.edu.pl)

Środki na stypendium socjalne, tak jak na zapomogę, stypendium rektora i stypendium dla niepełnosprawnych pochodzą z Funduszu Stypendialnego, czyli środków przyznawanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w formie dotacji. Oznacza to, że środki które nie zostaną wykorzystane (o ile wydanych zostanie więcej niż 70% środków z dotacji) przechodzą na kolejny rok rozliczeniowy (tj. kolejny rok kalendarzowy).

60/40 – maksymalne proporcje podziału Funduszu Stypendialnego. Przy czym środki przyznane na stypendium rektora nie mogą stanowić więcej niż 60% stypendium rektora, socjalne i zapomogi.

Maksymalna wysokość zapomogi opiniowana jest przez Zarząd Samorządu Studentów.

O zapomogę mogą się ubiegać wszyscy doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego. Świadczenie nie przysługuje doktorantowi posiadającemu stopień naukowy doktora.

Wnioski o zapomogę można składać przez cały rok akademicki, również w czasie wakacji. Z uwagi na to, że jest to świadczenie wypłacane jednorazowo nie ma wyznaczone dnia miesiąca do którego należy złożyć wniosek, aby uzyskać wyrównanie (tak jak to ma miejsce w przypadku stypendium socjalnego).

Wniosek składamy przez USOSweb. Po zalogowaniu na stronie USOSweb na swoje indywidualne konto, wchodzimy do zakładki DLA WSZYSTKICH, a następnie WNIOSKI. Wypełniamy wniosek o zapomogę dla właściwego roku akademickiego.

Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego. Składanie wniosków drogą elektroniczną w USOSweb odbywa się z wykorzystaniem akcji “DALEJ: PODPISZ I ZŁÓŻ ELEKTRONICZNIE“. Po kliknięciu w ten przycisk USOSweb otworzy kolejny ekran, na którym będzie trzeba wprowadzić kod autoryzacyjny, który zostanie wysłany na Twój adres mailowy. Dopiero po wprowadzeniu kodu autoryzacyjnego nastąpi złożenie wniosku drogą elektroniczną przez USOSweb. Nie należy dostarczać wniosków w formie papierowej.

Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia, chyba że wnioskodawca wiarygodnie wykaże i udokumentuje, że z przyczyn niezależnych od niego złożenie wniosku w tym terminie było niemożliwe.

Wnioskodawca obowiązany jest do udokumentowania trudnej sytuacji życiowej; w szczególności powinien wykazać, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy między określonym zdarzeniem a znalezieniem się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej powodującej kosztowne i krótkotrwałe trudności w studiowaniu oraz przedstawienia dokumentów umożliwiających ocenę sytuacji finansowej wnioskodawcy w celu określenia wysokości zapomogi.

Wypełniany – wniosek jest w trakcie wypełniania, możesz swobodnie dokonywać zmian w dokumencie. Uwaga! Wnioski i oświadczenia o tym statusie nie będą weryfikowane.

Złożony – na tym etapie nie możesz już dokonywać zmian we wniosku/oświadczeniu. Od tego momentu dokumenty podlegają weryfikacji. Aby uniknąć problemów związanych ze złożeniem wniosku/oświadczenia upewnij się, że w USOSweb widnieje Twój mail w domenie UW. Nie odkładaj złożenia wniosku na ostatni moment!

Cofnięty do poprawy/Cofnięty do uzupełnienia – w trakcie weryfikacji wniosku koordynator stwierdził błędy lub braki w dokumentach. Najczęściej szczegółowe informacje o sposobie poprawy wniosku znajdziesz w komentarzu widocznym w USOSweb lub na swojej skrzynce mailowej.

Gotowy do rozpatrzenia – weryfikacja dokumentów została zakończona. Wniosek jest gotowy do rozpatrzenia.

Rozpatrzony – status wniosku informuje, że wkrótce udostępniona zostanie decyzja.

Rozpatrzony (decyzja do doręczenia) – decyzja zostanie/została udostępniona w USOSweb. Prosimy o cierpliwość, ponieważ decyzja zostanie udostępniona po jej podpisaniu, dlatego pojawienie się jej w USOSweb może potrwać kilka dni. Decyzję będzie można znaleźć w zakładce “lista pism administracyjnych” (należy zalogować się do USOSWeb -> Dla wszystkich, a następnie po lewej w kolumnie znaleźć zakładkę “lista pism administracyjnych“). 

Zapomogi będą wypłacane przez Kwesturę Uniwersytetu Warszawskiego w następujących terminach:

 • 19 października 2023 r.
 • 17 listopada 2023 r.
 • 18 grudnia 2023 r.
 • 18 stycznia 2024 r.
 • 19 lutego 2024 r.
 • 18 marca 2024 r.
 • 19 kwietnia 2024 r.
 • 17 maja 2024 r.
 • 19 czerwca 2024 r.
 • 19 lipca 2024 r.
 • 19 sierpnia 2024 r.
 • 19 września 2024 r.

Maksymalna wysokość zapomogi wynosi 5500 zł. Zapomogę można uzyskać 2 razy w roku akademickim (z 2 różnych powodów)

Odwołanie

Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym na decyzję administracyjną organów pierwszej instancji. W przypadku, gdy organem wydającym decyzję administracyjną jest Rektor, stronie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.  Do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Organ właściwy do rozpatrzenia odwołania

Organem właściwym do rozpatrzenia odwołania jest Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Termin na wniesienie odwołania

Zgodnie z art. 129 §2 k.p.a. odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Przy obliczaniu tego terminu, stosownie do art. 57 §1 k.p.a., nie uwzględnia się dnia, w którym doszło do doręczenia decyzji. Oznacza to, że jeśli decyzję doręczono np. 1 października, to termin na wniesienie odwołania upływa 15 października.

Obowiązkowe elementy odwołania

Odwołanie powinno zawierać przynajmniej następujące elementy:

 • wskazanie osoby, od której pochodzi
 • adres tej osoby
 • wskazanie, od którego rozstrzygnięcia jest wnoszone odwołanie
 • podpis

Stosownie do art. 128 k.p.a. odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji.

Sposób wniesienia odwołania

Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie można wnieść na piśmie lub na adres do doręczeń elektronicznych (adresem do doręczeń elektronicznych nie jest adres e-mail organu).

BPM – Biuro ds. Pomocy Materialnej;

Dochód – definicja dochodu znajduje się w §2 załącznika nr 1 do Regulaminu Świadczeń;

Dochód uzyskany – informacje dotyczące dochodu uzyskanego znajdują się w §5 załącznika nr 1 do Regulaminu Świadczeń;

Gospodarstwo rolne – obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej;

KJD – Kierownik Jednostki Dydaktycznej;

Komisja stypendialna ds. stypendium socjalnego – organ powołany przez Rektora spośród studentów delegowanych przez właściwy organ samorządu studentów oraz pracowników Uniwersytetu. Zadaniem komisji jest przyznawanie stypendium socjalnego studentom wszystkich kierunków studiów, na których jednostka dydaktyczna organizuje kształcenie. Komisja odpowiada również za weryfikację spełniania przez studentów warunków branych pod uwagę przy przyznawaniu miejsca w domu studenta (dochód i odległość) i kryteriów wpływających na otrzymanie miejsca w domu studenta (np. zamieszkanie w akademiku w poprzednim roku akademickim, sieroctwo wnioskodawcy).

Koordynator ds. stypendialnych- pracownik wyznaczony przez KJD do prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem stypendium socjalnego studentom danego kierunku lub kierunków studiów;

Opiekun faktyczny – za opiekuna faktycznego wnioskodawcy uznaje się w szczególności osobę, na której utrzymaniu – częściowym lub całkowitym – on pozostaje, a która nie jest jego rodzicem ani opiekunem prawnym. W szczególności opiekę faktyczną może sprawować małżonek rodzica wnioskodawcy lub osoba, z którą wnioskodawca lub jego rodzic pozostaje
w nieformalnym związku. (§1 ust. 10 załącznika nr 2 Regulaminu świadczeń);

Opiekun prawny – za opiekuna prawnego wnioskodawcy uznaje się osobę, która dla udowodnienia tego faktu może przedłożyć wyrok sądu rodzinnego (§1 ust. 9 załącznika nr 1 Regulaminu świadczeń);

Oświadczenia – oświadczenia o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętych w roku bazowym oraz oświadczenia o aktualnej w sytuacji dochodowej, w szczególności zawierające informacje o uzyskaniu lub utracie dochodów.

Trudna sytuacja życiowa – Regulamin świadczeń dla Studentów Uniwersytetu Warszawskiego  nie zawiera katalogu zamkniętego zdarzeń uprawniających do ubiegania się o zapomogę.  Regulamin świadczeń wskazuje następujące przykładowe zdarzenia:

 • śmierci dziecka wnioskodawcy, jego małżonka lub rodzica, o ile wnioskodawca pozostawał na utrzymaniu rodzica;
 • utraty pomocy medycznej niezbędnej do studiowania, w szczególności okularów korekcyjnych lub sprzętu rehabilitacyjnego;
 • utraty stałego i głównego źródła dochodu przez wnioskodawcę, jego małżonka lub jego rodzica, o ile wnioskodawca pozostaje na utrzymaniu rodzica;
 • nagłej choroby lub wypadku wnioskodawcy, lub członka jego najbliższej rodziny;
 • nagłej konieczności sprawowania przez wnioskodawcę opieki nad chorym członkiem najbliższej rodziny;
 • szkód spowodowanych przez pożar, zalanie, klęskę żywiołową lub inną katastrofę.

Utrata dochodu – informacje dotyczące utraty dochodu znajdują się w §4 załącznika nr 1 do Regulaminu Świadczeń;

Wnioskodawca – Student/Studentka lub Doktorant/Doktorantka;

Zaświadczenia o podatku zryczałtowanym – zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku bazowym, zawierające dane podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, oraz formie opłacanego podatku, oraz w przypadku opłacania podatku w formie karty podatkowej – informację o wysokości należnego podatku,
a w przypadku opłacania podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego – informacje
o wysokości przychodu i stawce podatku;

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego – zaświadczenia z urzędu skarbowego o osiągniętym
w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium socjalne ma być przyznane, zwanym dalej „rokiem bazowym”, dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387), zawierające informacje o roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie, danych podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL; 

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – zaświadczenia o wysokości zapłaconych w każdym z miesięcy roku bazowego składek na ubezpieczenie zdrowotne wraz z kodami tytułów ubezpieczeń lub o braku tytułu do ubezpieczeń w roku bazowym, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 4 Załącznika nr 2 do Regulaminu Świadczeń.