Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Wszystko co musisz wiedzieć o wnioskowaniu o miejsce w akademiku – rok akademicki 2024/2025

Kategoria: Akademik

[Kto może ubiegać się o miejsce w akademiku UW?]

Każdy student i doktorant UW ma prawo do ubiegania się o miejsce dla siebie, jak również dla swoich dzieci oraz małżonka/ki, partner/ka.

Miejsce jest przyznawane na okres do 9 lipca 2025 r., z możliwością wcześniejszego wykwaterowania lub przedłużenia zakwaterowania na okres wakacji letnich 2025 roku.

Obecnie nie kwaterujemy na nowy rok akademicki studentów/doktorantów innych uczelni – w przypadku ewentualnej zmiany tej decyzji zostanie opublikowany odrębny komunikat, jednak nie wcześniej niż w połowie października 2024. 

[Terminy składania wniosków]

Zaplanowane zostały dwie tury składania i rozpatrywania wniosków: 

 • I tura dla obecnych studentów – wnioski będzie można składać w dniach 17 czerwca – 8 lipca 2024 r.,
 • II tura dla osób przyjętych na studia na rok 2024/2025 – wnioski będzie można składać w dniach 5–22 sierpnia 2024 r.

W I turze wnioski mogą złożyć także osoby kończące studia I stopnia i zamierzające kontynuować studia na UW.

Natomiast zamiast dotychczasowej wrześniowej, trzeciej tury, uruchomiona zostanie lista oczekujących (zasady przyznawania miejsc oraz link do listy zostaną opublikowane na początku września). 

Przyjęty system wnioskowania będzie analogiczny do wnioskowania o stypendium rektora. Wniosek o przyznanie miejsca w akademiku będzie można złożyć we wskazanym terminie, następnie możliwość składania wniosków zostanie wyłączona, po czym wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone. 

Wnioski będą weryfikowane na bieżąco – jeżeli we wniosku stwierdzimy jakieś braki, zostaniesz o tym poinformowany mailowo przez komentarz do wniosku w USOSweb i będziesz mieć czas na jego uzupełnienie. 

Złożenie wniosku po wskazanych terminach będzie niemożliwe. Nie odkładaj wnioskowania na później! II tura wnioskowania dostępna będzie WYŁĄCZNIE dla osób, które w roku akademickim 2024/2025 rozpoczynają studia na UW.

[Nowe zasady] 

W stosunku do poprzedniego roku zmianie uległy zasady przyznawania miejsc w akademikach. Poniżej znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje dot. wnioskowania. Przed złożeniem wniosku zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami. 

Pula miejsc przeznaczonych dla studentów została podzielona na:

 • pulę dedykowaną obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronom umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • pulę dedykowaną pozostałym studentom. 

Dwie pule oznaczają, że poszczególne grupy studentów nie będą rywalizowały ze sobą o miejsce w akademiku. Takie rozwiązanie pozwala na wyrównanie szans osób ubiegających się o przyznanie miejsca, ponieważ sytuacja każdej z tych grup jest różna. 

[Kiedy złożyć oświadczenie o dochodach?] 

Największą zmianą jest odstąpienie od obowiązku wypełniania oświadczenia o dochodach. Teraz oświadczenie o dochodach powinny wypełnić jedynie te osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1800 zł.

Nie musisz składać oświadczenia o dochodach gdy:

 • pobierasz stypendium socjalne lub pobierałeś/łaś je w semestrze zimowym,
 • pobierasz stypendium szkolne lub korzystasz z innego świadczenia o charakterze wsparcia dla osoby w trudnej sytuacji materialnej (np. korzystasz z usług Miejskiego/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej), 
 • jesteś laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej oraz zdawałeś/łaś maturę w 2024 roku. 

W Twoim przypadku wystarczy informacja o tym, że korzystasz z jednej form wsparcia lub posiadasz tytuł laureata lub finalisty.

[Zasady przyznawania miejsc obywatelom UE / EOG] 

Zostały wyodrębnione dwie grupy studentów, które w pierwszej kolejności otrzymają miejsce w akademiku: 

 • osoby korzystające ze stypendium socjalnego, a w przypadku rozpoczynających studia, korzystających ze stypendium szkolnego lub innego świadczenia o charakterze wsparcia dla osoby w trudnej sytuacji materialnej oraz osoby, których dochód kwalifikuje ich do uzyskania stypendium socjalnego;
 • osoby posiadające tytuł laureata lub finalisty olimpiady – tzn. przyjęte na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, laureata lub finalisty konkursu ogólnopolskiego i międzynarodowego wymienionego w uchwale Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych (dot. jedynie 1. roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich). 

Jeżeli nie otrzymasz miejsca na podstawie ww. kryteriów, możesz ubiegać się o nie na podstawie punktacji kryteriów dodatkowych. We wniosku znajdziesz szeroki katalog przesłanek branych pod uwagę podczas przyznawania miejsc. 

Liczba punktów: Przesłanka: Przykładowe dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:
120 dochód nieprzekraczający 1800 zł na osobę w rodzinie konieczne jest wypełnienie oświadczenia o dochodach w opisanych wyżej przypadkach!
120 otrzymanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który miejsce w akademiku jest przyznawane decyzja o przyznaniu
100 ukończenie studiów z wyróżnieniem w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który miejsce w akademiku jest przyznawane dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów z wyróżnieniem
60 otrzymanie stypendium rektora w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który miejsce w akademiku jest przyznawane nie należy dołączać żadnego dokumentu – koordynator zweryfikuje tę informację w USOS. W przypadku, gdy stypendium zostało przyznane na innej uczelni – decyzja o przyznaniu.
60 otrzymanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne lub stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za osiągnięcia artystyczne decyzja o przyznaniu
60 czynny udział w radzie mieszkańców zaświadczenie wydane przez kierownika akademika lub przewodniczącego samorządu studentów
40 sieroctwo lub półsieroctwo wnioskodawcy akt zgonu rodzica lub rodziców
40 wychowywanie wnioskodawcy przez jednego rodzica wyrok rozwodowy, wyrok alimentacyjny, ugoda alimentacyjna, pełny akt urodzenia
40 czynny udział w organach samorządu studentów lub doktorantów wybieranych w wyborach powszechnych na Uniwersytecie, z wyłączeniem rady mieszkańców, lub pełnienie funkcji przedstawiciela w podmiotach kolegialnych i innych gremiach Uniwersytetu (lista uprawnionych podmiotów znajduje się po prawej stronie tego wpisu). zaświadczenie wydane przez przewodniczącego organu lub samorządu studentów
40 czynny udział w organizacjach studenckich lub szkolnych, w szczególności w kołach naukowych – w przypadku osób studiujących pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich w roku poprzedzającym rok akademicki, na który miejsce w akademiku jest przyznawane zaświadczenie wydane przez opiekuna organizacji z rekomendacji prezesa albo dyrektora szkoły
40 reprezentowanie UW w działalności artystycznej lub w zawodach sportowych dyplom dokumentujący zajęcie miejsca/uczestnictwo w zawodach lub zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę (np. organizatorów, AZS)
40 regularna aktywność w ramach wolontariatu zaświadczenie wydane przez organizatorów wolontariatu
35 samotne wychowywanie dziecka przez wnioskodawcę wyrok rozwodowy, wyrok alimentacyjny, ugoda alimentacyjna, pełny akt urodzenia
25 studiowanie na indywidualnych studiach międzydziedzinowych lub na więcej niż jednym kierunku studiów jeżeli studiujesz jedynie na UW nie musisz dołączać żadnego dokumentu, w innym przypadku konieczne będzie dołączenie zaświadczenia o byciu studentem
20 nieprzerwane zamieszkanie w akademiku wskazanym we wniosku na pierwszym miejscu preferencji przez co najmniej 90 dni w okresie od dnia 1 października do dnia 30 czerwca roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który miejsce w akademiku ma być przyznane nie musisz dołączać żadnego dokumentu – koordynator zwerfikuje tę informację w USOS
10 nieprzerwane zamieszkanie w innym akademiku niż wskazany we wniosku na pierwszym miejscu przez co najmniej 90 dni w okresie od dnia 1 października do dnia 30 czerwca roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który miejsce w akademiku ma być przyznane nie musisz dołączać żadnego dokumentu – koordynator zwerfikuję tę informację w USOS

 

Co w przypadku, gdy powyższe dokumenty są w innym języku? 

Dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski. 

Gdy więcej niż jedna osoba ma taką samą liczbę punktów, a liczba miejsc nie pozwala na przyznanie ich każdej z tych osób, brana pod uwagę będzie odległość od miejsca zamieszkania – miejsce otrzyma osoba, która mieszka dalej od Uniwersytetu. 

[Zasady przyznawania miejsc osobom spoza EOG]

W akademikach UW mieszkają przedstawiciele niemalże każdego regionu świata. Oznacza to, że o miejsce ubiegają się osoby, które są w znacząco różnych sytuacjach. 

Pierwszeństwo w ramach tej grupy mają: 

 • osoby korzystające ze stypendium socjalnego, a w przypadku rozpoczynających studia, korzystających ze stypendium szkolnego lub innego świadczenia o charakterze wsparcia dla osoby w trudnej sytuacji materialnej;
 • osoby posiadające tytuł laureata lub finalisty olimpiady – tzn. które w roku złożenia egzaminu maturalnego posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, laureata lub finalisty konkursu ogólnopolskiego i międzynarodowego wymienionego w uchwale Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych (dot. jedynie 1. roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich). 

Jeżeli nie otrzymasz miejsca na podstawie ww. kryteriów, możesz ubiegać się o nie na podstawie punktacji kryteriów dodatkowych. We wniosku znajdziesz szeroki katalog przesłanek branych pod uwagę podczas przyznawania miejsc. 

Liczba punktów: Przesłanka: Przykładowe dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:
120 dochód nieprzekraczający 1800 zł na osobę w rodzinie  konieczne jest wypełnienie oświadczenia o dochodach w opisanych wyżej przypadkach!
120 otrzymanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który miejsce w akademiku jest przyznawane decyzja o przyznaniu 
100 ukończenie studiów z wyróżnieniem w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który miejsce w akademiku jest przyznawane dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów z wyróżnieniem
60 otrzymanie stypendium rektora w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który miejsce w akademiku jest przyznawane nie należy dołączać żadnego dokumentu – koordynator zweryfikuje tę informację w USOS. W przypadku, gdy stypendium zostało przyznane na innej uczelni – decyzja o przyznaniu. 
60 otrzymanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne lub stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za osiągnięcia artystyczne decyzja o przyznaniu 
60 czynny udział w radzie mieszkańców zaświadczenie wydane przez kierownika akademika lub przewodniczącego samorządu studentów
40 sieroctwo lub półsieroctwo wnioskodawcy akt zgonu rodzica lub rodziców
40 wychowywanie wnioskodawcy przez jednego rodzica wyrok rozwodowy, wyrok alimentacyjny, ugoda alimentacyjna, pełny akt urodzenia
40 czynny udział w organach samorządu studentów lub doktorantów wybieranych w wyborach powszechnych na Uniwersytecie, z wyłączeniem rady mieszkańców, lub pełnienie funkcji przedstawiciela w podmiotach kolegialnych i innych gremiach Uniwersytetu (lista uprawnionych podmiotów znajduje się po prawej stronie tego wpisu). zaświadczenie wydane przez przewodniczącego organu lub samorządu studentów
40 czynny udział w organizacjach studenckich lub szkolnych, w szczególności w kołach naukowych – w przypadku osób studiujących pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich w roku poprzedzającym rok akademicki, na który miejsce w akademiku jest przyznawane zaświadczenie wydane przez opiekuna organizacji z rekomendacji prezesa albo dyrektora szkoły
40 reprezentowanie UW w działalności artystycznej lub w zawodach sportowych dyplom dokumentujący zajęcie miejsca/uczestnictwo w zawodach lub zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę (np. organizatorów, AZS)
40 regularna aktywność w ramach wolontariatu zaświadczenie wydane przez organizatorów wolontariatu
35 samotne wychowywanie dziecka przez wnioskodawcę wyrok rozwodowy, wyrok alimentacyjny, ugoda alimentacyjna, pełny akt urodzenia
25 studiowanie na indywidualnych studiach międzydziedzinowych lub na więcej niż jednym kierunku studiów jeżeli studiujesz jedynie na UW nie musisz dołączać żadnego dokumentu, w innym przypadku konieczne będzie dołączenie zaświadczenia o byciu studentem
20 nieprzerwane zamieszkanie w akademiku wskazanym we wniosku na pierwszym miejscu preferencji przez co najmniej 90 dni w okresie od dnia 1 października do dnia 30 czerwca roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który miejsce w akademiku ma być przyznane nie musisz dołączać żadnego dokumentu – koordynator zweryfikuje tę informację w USOS
10 nieprzerwane zamieszkanie w innym akademiku niż wskazany we wniosku na pierwszym miejscu przez co najmniej 90 dni w okresie od dnia 1 października do dnia 30 czerwca roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który miejsce w akademiku ma być przyznane nie musisz dołączać żadnego dokumentu – koordynator zweryfikuje tę informację w USOS

 

[Jak złożyć wniosek?] 

Krok 1: Zaloguj się do USOSweb UW – usosweb.uw.edu.pl (prosimy o skorzystanie z USOSweb centralnego, nie z instalacji wydziałowych). Brak możliwości zalogowania się zgłoś w dziekanacie/sekretariacie Twojego kierunku studiów.
Krok 2: Wybierz zakładkę „Dla Wszystkich”, a następnie „Wnioski”.
Krok 3: Na liście dostępnych aplikacji wybierz „Wniosek o akademik na rok akademicki 2024/2025”, a następnie „Zacznij wypełniać”. 
Krok 4: Wybierz jedno z dostępnych pól:

Miejsca jednostki: Uniwersytet Warszawski (dla wszystkich studentów),
Miejsca jednostki: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub chorobami przewlekłymi) lub
Miejsca jednostki: Biuro ds. Pomocy Materialnej (dla osób doktoryzujących się).

Krok 5: Wybierz te kryteria, które Cię dotyczą. Niektóre z nich wymagają dodania dokumentu potwierdzającego – informacje o tym, jaki dokument należy dodać, znajdziesz w tabeli powyżej. 
Krok 6: Uszereguj akademiki w kolejności od tego, w którym najbardziej chciałbyś mieszkać, do tego, w którym chciałbyś mieszkać najmniej. Przesuwanie pól może być niemożliwe lub utrudnione na ekranach dotykowych. 
Krok 7: To już prawie koniec. Na tym etapie należy zatwierdzić wniosek wybierając opcję Dalej: Podpisz i złóż elektronicznie. 
Krok 8: Wpisz kod autoryzacyjny, który posłuży do zatwierdzenia Twojego wniosku. Na górze ekranu widnieje informacja, na jaki mai został przesłany kod. Zdarza się, że mail z kodem trafia do Spamu lub trzeba na niego poczekać kilka minut. 
Krok 9: Po wpisaniu kodu przy Twoim wniosku powinna się pojawić adnotacja „Złożony”, co oznacza, że wniosek do nas dotarł i będzie weryfikowany. Brak tej adnotacji oznacza, że nie został on skutecznie doręczony. Status wniosku będzie się z czasem zmieniał, o czym za każdym razem powiadomi Cię mail wysyłany z systemu. 

Ważne:

 • do czasu ostatecznego zatwierdzenia wniosku, możesz wracać do wcześniejszych pól i je modyfikować; 
 • możesz zapisać wniosek na dowolnym etapie i wrócić do jego edycji później;
 • możesz złożyć maksymalnie 1 wniosek.

[Ważne uwagi] 

Nie odkładaj złożenia wniosku. Dla obecnych studentów dostępna będzie wyłącznie I tura, następną szansą na uzyskanie miejsca będzie zapisanie się na listę oczekujących. Analogiczna sytuacja dotyczy studentów 1. roku studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich. 

Biuro ds. Pomocy Materialnej nie ma wpływu na tempo i kolejność przyznawania dostępu w USOSweb dla osób nowoprzyjętych na UW. O kwestie dostępu należy pytać w swojej jednostce dydaktycznej (na wydziale itp.). 

Wniosek może być złożony wyłącznie przez USOSweb – nie będą przyjmowane wnioski dostarczane papierowo. Wniosku z USOSweb nie trzeba drukować i dostarczać do Biura.

[Najczęściej zadawane pytania]

Czy potrzebne są informacje o moim dochodzie?

Jeżeli pobierasz obecnie stypendium socjalne (lub pobierałeś w semestrze zimowym), nie musisz wypełniać oświadczenia o dochodach. Oświadczenie o dochodach powinny wypełnić jedynie te osoby, które: 

 • nie pobierały stypendium socjalnego w roku akademickim 2023/2024 oraz
 • uzyskują dochód na osobę w rodzinie niższy lub równy 1800 zł.

Co, gdy dochód na osobę w mojej rodzinie wynosi więcej niż 1800 zł, czy powinnam wypełniać oświadczenie o dochodach?

W takim wypadku wypełnienie oświadczenia o dochodach nie jest konieczne – za dochód powyżej 1800 zł na osobę w rodzinie nie zostaną przyznane punkty w tej kategorii.

Co, gdy dochód na osobę w mojej rodzinie nie przekracza 1800 zł i nie pobieram stypendium socjalnego?

W takim wypadku zalecamy wypełnienie oświadczenia o dochodach. Jeśli wyliczenie Twojego dochodu się potwierdzi, uzyskasz 120 pkt. Jeśli oświadczenie nie zostanie złożone, wniosek będzie rozpatrywany, ale punkty w tej kategorii nie będą przyznawane. 

Ile punktów za odległość można uzyskać?

Odległość nie jest punktowana, jest rozstrzygająca jedynie w przypadku takiej samej liczby punktów – gdy np. pozostało 1 wolne miejsce, a są 3 osoby z taką samą liczbą punktów – wówczas miejsce otrzyma osoba, której odległość między UW a miejscem zamieszkania jest większa.

Czy liczy się tylko stypendium socjalne z UW, czy także z innych szkół/uczelni? 

Honorowane są także stypendia przyznawane w innych placówkach edukacyjnych – pamiętaj wówczas o dostarczeniu decyzji o przyznaniu stypendium.

Otrzymałam stypendium socjalne w roku 2023/2024, czy muszę wypełniać oświadczenie o dochodach?

Nie ma takiej konieczność, co więcej jesteś w grupie osób, która otrzymuje miejsce w pierwszej kolejności. 

Jestem laureatem/finalistą olimpiady i zdawałem maturę w 2024 r., czy muszę składać oświadczenie o dochodach?

Nie ma takiej konieczności, co więcej jesteś w grupie osób, która otrzymuje miejsce w pierwszej kolejności. Wystarczy tylko zaświadczenie lub dyplom potwierdzający osiągnięcie olimpijskie. 

Czy potrzebne są oryginały dokumentów, o których mowa w tabeli? 

Nie, wystarczą skany dołączone do wniosku w USOSweb. 

Czy wniosek należy drukować i dostarczać/wysłać do Biura ds. Pomocy Materialnej?

Nie, złożenie wniosku w USOSweb jest wystarczające – całość procedury odbywa się wyłącznie elektronicznie. 

Czy jest możliwe złożenie wniosku poza przewidzianymi turami?

Niestety nie, po zakończeniu tury wnioskowanie zostanie zamknięte. W przypadku niezłożenia wniosku, można będzie skorzystać z listy oczekujących, która zostanie otwarta we wrześniu.

Kończę w tym roku studia I stopnia i chcę studiować na studiach II stopnia na UW – w której turze powinienem złożyć wniosek?

Możesz złożyć wniosek zarówno w I, jak i w II turze, zalecamy jednak złożenie wniosku w I turze, ponieważ zwiększa to szanse na otrzymanie miejsca. 

Czy można złożyć wniosek bez dostępu do USOSweb?

Niestety nie, inna forma wnioskowania nie jest przewidziana. W sprawie dostępnu do USOSweb należy zgłaszać się do jednostki dydaktycznej (wydziału itd.), na której będziesz podejmować studia.

Czy od roku akademickiego 2024/2025 będzie dostępny akademik nr 7?

Tak, będzie dostępny – na takich samych zasadach jak pozostałe domy studenckie.

Co zrobić, gdy nie mam kompletu dokumentów? 

Sugerujemy złożenie wniosku nawet bez kompletu dokumentów – koordynator, w trakcie weryfikacji wniosku, poprosi o ich uzupełnienie. Powiadomienie o konieczności uzupełnienia wniosku otrzymasz na mail podany we wniosku.

Hej! Oceń jakość naszego wpisu:

Kliknij w gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 3.7 / 5. Liczba głosów: 69

Jak dotąd brak głosów

Dziękujemy!

Twoja opinia pozwoli nam tworzyć lepsze treści.

Przykro nam, że ten post nie był dla Ciebie przydatny!

Powiedz nam, jak możemy ulepszyć ten post?