Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Wszystko co powinieneś wiedzieć o zmianach w Regulaminie świadczeń dla studentów UW

W ostatnim czasie, nastąpiło kilka zmian w Regulaminie świadczeń dla studentów UW. Część z nich jest wynikiem dostosowania wewnętrznych przepisów naszej uczelni do przepisów nadrzędnych, inne natomiast mają na celu uproszczenie procedury ubiegania się o świadczenia studentom, którzy pochodzą z krajów, gdzie prowadzone są działania wojenne.

Poniżej najistotniejsze, z perspektywy studenckiej, zmiany:

 

Zmiana sposobu obliczania okresu studiów, w którym przysługują świadczenia (tj. stypendium socjalne, zapomoga, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora):

Do tej pory okres ten obliczany był w latach (świadczenia można było otrzymywać maksymalnie 6 lat), natomiast od 28 lutego 2022 okres ten oblicza się za pomocą semestrów – oznacza to, że stypendia przysługują na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich jednak nie dłużej niż przez okres 12 semestrów, przy czym nie dłużej niż przez 9 semestrów na studiach I stopnia oraz nie dłużej niż przez 7 semestrów na studiach II stopnia. Okres ten wydłuża się o 2 miesiące w przypadku osób, które podjęły studia jednolite magisterskie trwające 11 lub 12 semestrów. 

W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów, stypendium przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów. 

Należy pamiętać, że do 12 semestrów wliczają się wszystkie rozpoczęte semestry, także w trakcie urlopów od zajęć, czy studiów zagranicznych. 

 

Możliwość odstąpienia od wymogu tłumaczenia przysięgłego przez organ:

W przypadku, gdy osoba wnioskująca o świadczenie pochodzi z kraju objętego działaniami wojennymi organ stypendialny może odstąpić od wymogu przedłożenia tłumaczenia przysięgłego dokumentów na język polski. W takim wypadku organ wzywa do złożenia, w wyznaczonym terminie, tłumaczenia części lub całości dokumentów sporządzonych w języku innym niż angielski.

 

Możliwość złożenia oświadczenia – w przypadku wnioskodawców pochodzących z terenów objętych działaniami wojennymi:

W przypadku, gdy osoba wnioskująca o stypendium socjalne lub zapomogę, nie jest w stanie udokumentować swojej sytuacji materialnej i dochodowej, ze względu na działania wojenne prowadzone w kraju pochodzenia wnioskodawcy, organ stypendialny może przyjąć od wnioskodawcy pisemne oświadczenie. Jednocześnie wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia odpowiednich dokumentów w terminie miesiąca od ustania przyczyn uniemożliwiających udokumentowanie sytuacji materialnej. 

 

Dodatkowe, przykładowe, przesłanki do otrzymania zapomogi: 

Należy pamiętać, że katalog okoliczności, na wskutek których może być przyznana zapomoga nadal pozostaje otwarty – tj. nie wyczerpują go sytuacje opisane w Regulaminie świadczeń. Obecnie przepis dotyczący zapomogi brzmi następująco (dodano punkt 7 i 8):

Zapomoga może być przyznana studentowi lub doktorantowi, który z przyczyn niezależnych od siebie znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej powodującej kosztowne i krótkotrwałe trudności w studiowaniu, w szczególności w wyniku: 

1) śmierci dziecka wnioskodawcy, jego małżonka lub rodzica, o ile wnioskodawca pozostawał na utrzymaniu rodzica; 

2) utraty pomocy medycznej niezbędnej do studiowania, w szczególności okularów korekcyjnych lub sprzętu rehabilitacyjnego; 

3) utraty stałego i głównego źródła dochodu przez wnioskodawcę, jego małżonka lub jego rodzica, o ile wnioskodawca pozostaje na utrzymaniu rodzica; 

4) nagłej choroby lub wypadku wnioskodawcy, lub członka jego najbliższej rodziny; 

5) nagłej konieczności sprawowania przez wnioskodawcę opieki nad chorym członkiem najbliższej rodziny; 

6) szkód spowodowanych przez pożar, zalanie, klęskę żywiołową lub inną katastrofę

7) działań wojennych w kraju, z którego pochodzi wnioskodawca lub w którym zamieszkują jego osoby najbliższe; 

8) potrzeby pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej wywołanej nagłym zdarzeniem.

 

Poniżej szczegółowy wykaz zmian w Regulaminie świadczeń: 

Obecnie Wcześniej
§ 2 ust. 1 pkt 4

koordynator ds. stypendialnych – pracownik wyznaczony przez KJD lub Rektora do prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem stypendium socjalnego studentom danego kierunku lub kierunków studiów; 

§ 2 ust. 1 pkt 4

koordynator ds. stypendialnych – pracownik wyznaczony przez KJD do prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem stypendium socjalnego studentom danego kierunku lub kierunków studiów;

§ 5 ust. 3

Łączny okres, przez który świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, wynosi 12 semestrów – bez względu na ich pobieranie przez studenta – z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na: 1) studiach pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez dziewięć semestrów; 2) studiach drugiego stopnia – nie dłużej niż przez siedem semestrów.

§ 5 ust. 3

Świadczenia przysługują na studiach 

pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres sześciu lat. Okres ten oblicza się w miesiącach, sumując do 72 miesięcy każdy rozpoczęty miesiąc, w którym wnioskodawca posiadał status studenta, w tym na studiach za granicą. 

§ 5 ust. 5

Przepisy ust. 3-4 stosuje się również do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe i stopnie naukowe za granicą.

§ 5 ust. 5

Przepisy ust. 4 stosuje się również do osób posiadających tytuły zawodowe i stopnie naukowe uzyskane za granicą. 

§ 5 ust. 6

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów.

§ 5 ust. 6

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres sześciu lat. Okres ten oblicza się zgodnie z ust. 3.

§ 5 ust. 9 i 10 (dodany):

9. Łączny okres, o którym mowa w ust. 3, jest dłuższy o dwa semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w programie studiów wynosi 11 albo 12 semestrów. 

10. Do okresu, o którym mowa w ust. 3 i 6, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, o których mowa w ust. 3, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w § 43 ust. 1 oraz § 44 ust. 1 Regulaminu Studiów, z wyjątkiem kolejnych studiów pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

§ 12 ust. 3: 

W przypadku dokumentów w językach obcych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, wnioskodawca przedkłada tłumaczenie przysięgłe na język polski.

§ 12 ust. 3: 

W przypadku dokumentów w językach obcych, z zastrzeżeniem ust. 4, wnioskodawca przedkłada tłumaczenie przysięgłe na język polski.

§ 12 ust. 5 (dodany)

Jeżeli wnioskodawca pochodzi z kraju objętego działaniami wojennymi, właściwy organ stypendialny może odstąpić od wymagania przedłożenia tłumaczenia przysięgłego dokumentów na język polski. W takim przypadku właściwy organ stypendialny wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie tłumaczenia części lub całości dokumentu sporządzonego w innym języku niż język angielski.”. 2) w § 15 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu.

§ 15 ust. 3a (dodany)

W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest w stanie udokumentować swojej

sytuacji materialnej i dochodowej na zasadach określonych w załączniku nr 2 do

Regulaminu ze względu na działania wojenne prowadzone w kraju jego pochodzenia, właściwy organ stypendialny może odebrać od wnioskodawcy pisemne oświadczenie na okoliczność sytuacji materialnej i dochodowej. W takim przypadku przyznanie stypendium socjalnego następuje z zawartym w decyzji zastrzeżeniem dopełnienia przez wnioskodawcę czynności przedłożenia dokumentów uprawdopodobniających

sytuację materialną i dochodową w dniu wnioskowania – w terminie miesiąca od dnia ustania przyczyn uniemożliwiających udokumentowanie sytuacji materialnej i dochodowej. Przepisy art. 75 § 2 oraz art. 162 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się.

§ 16 ust. 3

W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca składa oświadczenie o przyczynie niedołączenia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, wraz z dokumentami potwierdzającymi wszystkie źródła utrzymania rodziny. Przepis § 15 ust. 3a stosuje się odpowiednio.

§ 16 ust. 3

W przypadku, o którym mowa w ust. 2 wnioskodawca składa oświadczenie o przyczynie niedołączenia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 wraz z dokumentami potwierdzającymi wszystkie źródła utrzymania rodziny.

§ 21 ust. 1 pkt 7 i 8 (dodany)

7) działań wojennych w kraju, z którego pochodzi wnioskodawca lub w którym zamieszkują jego osoby najbliższe; 

8) potrzeby pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej wywołanej nagłym zdarzeniem

§ 23 pkt 2 

przedstawienia dokumentów umożliwiających ocenę sytuacji finansowej wnioskodawcy w celu określenia wysokości zapomogi. Przepis § 15 ust. 3a stosuje się odpowiednio

§ 23 pkt 2 

przedstawienia dokumentów umożliwiających ocenę sytuacji finansowej wnioskodawcy w celu określenia wysokości zapomogi.

 


Зміни до Положення про надання пільг студентам

 

 

Нещодавно до Положення про надання пільг студентам Варшавського університету впроваджено зміни. Деякі з них є результатом адаптації внутрішніх розпоряджень нашого університету до загальнопольських законів, а інші спрямовані на спрощення процедури оформлення пільг студентам, які приїжджають з країн, де ведуться бойові дії.

 

Нижче наведено найважливіші зміни, які стосуються студента:

 

  1. Зміна методу розрахунку терміну навчання, на який надаються пільги (соціальна стипендія, допомога, стипендія для людей з інвалідністю, ректорська стипендія):

До цього часу цей період обчислювався роками (пільги можна було отримати максимум впродовж 6 років), а з 28 лютого 2022 року цей період обчислюється за семестрами – це означає, що стипендії доступні для бакалаврату, магістратури, неподільної магістратури, однак не довше 12 семестрів, не довше 9 семестрів на бакалавраті та не довше 7 семестрів на магістратурі. Цей термін подовжується на 2 місяці для осіб, які розпочали неподільну магістратуру тривалістю 11 або 12 семестрів.

 

У разі призначення стипендії для людей з інвалідністю, коли інвалідність виникла під час навчання, стипендія призначається додатково на 12 семестрів.

 

Слід пам’ятати, що до 12 семестрів входять усі розпочаті семестри, а також під час відпусток чи навчання за кордоном.

 

  1. Можливість знесення вимоги присяжного перекладу органом влади:

 

Якщо особа, яка подає заявку на отримання допомоги, походить із країни, яка постраждала від бойових дій, стипендіальний орган може відмовитися від вимоги представляти присяжний переклад документів польською мовою. У такому випадку орган влади вимагає подати у встановлений термін переклад частини або всіх документів, які оформлені іншою мовою, ніж англійська.

 

  1. Можливість подання заяви – у разі заявників із районів, які постраждали від бойових дій:

 

Якщо заявник, який претендує на соціальну стипендію чи допомогу, не може документально підтвердити своїх доходів і матеріального становища через військові дії в країні походження, стипендіальний орган може прийняти від заявника лише письмову заяву. При цьому заявник зобов’язаний подати відповідні документи протягом одного місяця з дня припинення причин, що перешкоджають документальному підтвердженню матеріального становища.

 

  1. Додаткові, зразкові умови для отримання допомоги:

 

Слід пам’ятати, що перелік обставин, за яких може бути призначена допомога, залишається відкритим – тобто не вичерпується ситуаціями, описаними в Положенні про надання пільг студентам. Поточний стан формулювань щодо отримання допомоги є таким (додано пункти 7 і 8):

 

Допомога може бути призначена студенту або докторанту, який з незалежних від нього причин тимчасово опинився у складній життєвій ситуації, що спричинила дороговартісні та короткочасні труднощі під час навчання, зокрема внаслідок:

1) смерті дитини заявника, його подружжя чи одного з батьків за умови, що заявник перебував на утриманні одного з батьків;

2) втрати медичної допомоги, необхідної для навчання, зокрема коригуючих окулярів або реабілітаційного обладнання;

3) втрати заявником, його дружиною або батьком постійного та основного джерела доходу за умови перебування заявника на утриманні одного з батьків;

4) раптової хвороби або нещасного випадку заявника або члена його найближчої родини;

5) нагальної потреби заявника в догляді за хворим найближчим членом сім’ї;

6) збитків, заподіяних пожежею, затопленням, стихійним лихом або іншою катастрофою;

7) бойових дій в країні, звідки походить заявник або де проживають його родичі;

8) необхідніості психологічної або психіатричної допомоги, викликаної надзвичайною ситуацією.

Нижче наведено детальний перелік змін до Положення про надання пільг студентам:

 

Нижче наведено детальний перелік змін до Положення про пільги:

 

Поточний стан Було
§ 2 абзац 1 пункт 4

координатор стипендій – працівник, призначений KJD або ректором для ведення справ, пов’язаних із наданням соціальної стипендії студентам даного напряму навчання або напрямів підготовки;

§ 2 абзац 1 пункт 4

координатор стипендій – працівник, призначений KJD для ведення справ, пов’язаних із наданням соціальної стипендії студентам даного напряму навчання або напрямів підготовки;

§ 5 абзац 3

Загальний термін, протягом якого надаються пільги на бакалавраті, магістратурі та непоідльній магістратурі становить 12 семестрів незалежно від їх отримання студентом з умовою, що протягом цього періоду він має право на пільги на: 1) бакалавраті – не більше дев’яти семестрів; 2) магістратурі – не більше семи семестрів.

§ 5 абзац 3

Пільги надаються під час навчання

бакалавраті, магістратурі та неподільній магістратурі, але не довше ніж на шість років. Цей період обчислюється місяцями, додаючи до 72 місяців кожний розпочатий місяць, в якому заявник мав статус студента, включаючи навчання за кордоном.

§ 5 абзац 5

Положення абзацу 3-4 також застосовуються до студентів, які навчалися або отримали освітньо-професійні та наукові ступені за кордоном.

§ 5 абзац 5

Положення абзацу 4 поширюється також на осіб, які отримали освітньо-професійні та наукові ступені за кордоном.

§ 5 абзац 6

Якщо інвалідність виникла під час навчання або після отримання освітньо-професійного ступеня, стипендія особам з інвалідністю призначається додатково на 12 семестрів.

§ 5 абзац 6

Якщо інвалідність виникла під час навчання або після отримання освітньо-професійного ступеня, студент може отримувати стипендію для осіб з інвалідністю лише на одному напрямку навчання, але не довше ніж шість років. Цей строк розраховується відповідно до абзацу 3.

§ 5 абзац 9 і 10 (додано):

9. Загальний період, зазначений в абз. 3 збільшується до двох семестрів, якщо студент навчається на неподільній магістратурі, тривалість якої визначена програмою навчання 11 або 12 семестрів.

10. До періоду, зазначеного в абзаці 3 і 6, усі семестри, розпочаті студентом під час навчання, зазначеного в абз. 3, включаючи семестри в період користування відпустками, зазначеними в § 43 абзац 1 та § 44 абзац 1 Положення про навчання, за винятком наступного навчання на бакалавраті, розпочатого або продовженого після отримання ступеня бакалавра, інженера або його рівноважного. У разі навчання за кількома напрямами навчання семестри, які тривають одночасно, вважаються одним семестром.

 
§ 12 абзац 3:

У разі оформлення документів іноземними мовами з урахуванням абзаців 4 і 5, заявник подає присяжний переклад польською мовою.

 

§ 12 абзац 3:

У разі оформлення документів іноземними мовами з урахуванням абзацу 4, заявник подає присяжний переклад польською мовою.

§ 12 абзац 5 (додано)

Якщо заявник походить із країни, яка постраждала від бойових дій, стипендіальний орган може відмовитися від вимоги надання присяжного перекладу документів польською мовою. У такому випадку стипендіальний орган запропонує заявнику подати у визначений термін переклад частини або всього документа іншою мовою, ніж англійська. 2) § 15 після абзацу 3 доповнюється пунктом 3а такого змісту:

§ 15 абзац 3а (додано)

У випадку, якщо заявник не може задокументувати його доходів та

матеріального становища на умовах, визначених додатком №2 до

Положення у зв’язку з військовими діями в країні походження, компетентний стипендіальний орган може отримати від претендента письмову заяву про доходи та матеріальне становище. У такому випадку призначення соціальної стипендії відбувається із застереженням, що заявник виконає етапи подання документів, що обґрунтовують доходи і матеріальне становище на день звернення протягом одного місяця з дня припинення причин, що перешкоджають документальному оформленню доходу та матеріальног остановища. Положення ст. 75 § 2 та ст. 162 § 2 Закону від 14 червня 1960 р. – застосовується адміністративно-процесуальний кодекс.

 
§ 16 абзац 3

У випадку, зазначеному в абзаці 2, заявник подає заяву про причину відсутності довідки, зазначеної в абзаці 1 разом із документами, що підтверджують усі джерела доходів сім’ї. Відповідно застосовується положення § 15 абз. 3a.

§ 16 абзац 3

У випадку, зазначеному в абзаці 2, заявник подає декларацію про причину відсутності довідки, зазначеної в абзаці 1 разом із документами, що підтверджують усі джерела доходів сім’ї.

§ 21 абзац 1 пункти 7 і 8 (додано)

7) бойових дій в країні заявника або його родичів;

8) необхідністю психологічної або психіатричної допомоги, викликаної надзвичайною ситуацією.

 
§ 23 пункт 2

подання документів, що дозволяють оцінити матеріальне становище заявника для визначення розміру допомоги. Відповідно застосовується § 15 абзац 3a

§ 23 пункт 2

подання документів, що дозволяють оцінити матеріальне становище заявника для визначення розміру допомоги.

 

Згідно з:

  1. https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/6138/M.2022.54.Zarz.27.pdf
  2. https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/6142/M.2022.58.Zarz.31.pdf