Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Akademik

Uniwersytet Warszawski oferuje zakwaterowanie w jednym z sześciu Domów Studenta – znajdują się one w różnych częściach Warszawy – 3 na Ochocie, po jednym w Śródmieściu, Mokotowie i Pradze Południe.

 • Każdy student/studentka UW;
 • w drugiej kolejności – osoby niestudiujące na UW – po okresie kwaterowania przez osoby posiadające status studenta/tki UW;

Ze względu na specyficzne wymogi, wynikające ze stanu zdrowia, istnieje możliwość otrzymania miejsca w domu studenta przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Istnieje także możliwość wnioskowania o miejsce z puli Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością.

Dokładne terminy wnioskowania o miejsca w Domu Studenta, przyznawania miejsc, kwaterowania mogą się rok do roku, mniej lub bardziej, różnić – są one określane i ogłaszane przez Rektora po zasięgnięciu opinii Zarządu Samorządu Studentów i Zarządu Samorządu Doktorantów. Jednak warto pamiętać:

 • jeśli już studiujesz na UW i planujesz ubiegać się o miejsce w DS na kolejny rok akademicki – o śledzeniu informacji i terminów w trakcie wakacji, tak by nie przegapić terminu wnioskowania dla obecnych studentów/ek;
 • jeśli dopiero rozpoczynasz studia na UW i planujesz ubiegać się o miejsce w DS, że niezmiennie wniosek na dany rok akademicki musisz złożyć na 14 dni przed planowaną turą. Daty poszczególnych tur na dany rok akademicki są publikowane w aktualnościach (terminy 2022/23).
 • Lista rezerwowa (2022/23): bpm.uw.edu.pl/akademiki-lista-rezerwowa

Wniosek składamy przez USOSweb. Po zalogowaniu na stronie www.usosweb.uw.edu.pl na swoje indywidualne konto, wchodzimy do zakładki DLA WSZYSTKICH, a następnie WNIOSKI. Wypełniamy wniosek o akademik w roku akademickim 2022/2023 i oświadczenie o dochodach za 2021 rok.

Studenci cudzoziemcy nie wypełniają oświadczenia o dochodach!

Właściwy koordynator na Wydziale weryfikuje wniosek, w razie potrzeby prosi o korektę. W odpowiednim terminie Biuro ds. Pomocy Materialnej rozpatruje wnioski, przy użyciu algorytmu w USOSweb.

Algorytm przyznawania miejsc działa dwuetapowo. Po pierwsze, weryfikowane jest spełnienie warunków, czyli dochód i odległość od miejsca stałego zamieszkania. Jeśli te warunki są spełnione (liczba punktów jest wystarczająca, by znaleźć się dość wysoko w rankingu), wnioskodawca jest weryfikowany w drugim etapie. W II etapie są sprawdzane określone kryteria (patrz tabela poniżej) – im więcej punktów przyznanych za te kryteria, tym większe szanse na otrzymanie przydziału miejsca zgodnego z preferencjami.

Warunki brane pod uwagę w procesie ubiegania się o miejsce w akademiku:

 • dochód na osobę w rodzinie, obliczony zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu – za to kryterium można otrzymać 0-75 pkt. – proporcjonalnie do dochodu – za miesięczny dochód 0 zł na osobę w rodzinie otrzymuje się 75 punktów, a za 1500 zł 0 punktów;
 • odległość od miejsca zamieszkania do Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa), z uwzględnieniem rzeczywistych szlaków komunikacyjnych – za to kryterium można otrzymać 0-25 punktów – proporcjonalnie do odległości – za 250 km i więcej otrzymuje się 25 punktów, za 0 km 0 punktów.

Dodatkowo Rektor po zasięgnięciu opinii Zarządu Samorządu Studentów i Zarządu Samorządu doktorantów może ustalić próg dochodu, czyli wartość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, powyżej której otrzymanie miejsca w domu studenta nie będzie możliwe, oraz minimalną odległość, czyli wartość poniżej której wnioskodawca nie będzie miał możliwości otrzymania zakwaterowania w domu studenta.

Powyższych warunków, progu dochodu oraz minimalnej odległości nie stosuje się w przypadku studentów/ek przyjętych na Uniwersytet Warszawski w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy są laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie, o ile to osiągnięcie uzyskał w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole ponadpodstawowej do ostatniego dnia wnioskowania o miejsca w domu studenta.

Kryteria wpływające na otrzymanie miejsca w domu studenta zgodnie z preferencjami:

Kryterium Liczba punktów
 1. Nieprzerwane zamieszkanie w domu studenta wskazanym we wniosku na pierwszym miejscu preferencji przez co najmniej trzy miesiące (ok. 90 dni) w okresie od dnia 1 października do dnia 30 czerwca roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który miejsce w domu studenta ma być przyznane
2
 1. Sieroctwo wnioskodawcy
2
 1. Półsieroctwo wnioskodawcy
1
 1. Samotne wychowywanie dziecka przez wnioskodawcę
1
 1. Studiowanie na więcej niż jednym kierunku (dot. także doktorantów)
1
 1. Otrzymanie stypendium rektora w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który miejsce w domu studenta jest przyznawane
1
 1. Otrzymanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który miejsce w domu studenta jest przyznawane
2
 1. Posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego laureata lub finalisty konkursu ogólnopolskiego i międzynarodowego wymienionego w uchwale Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych – w przypadku studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy rozpoczną te studia w kolejnym roku akademickim.
2

Studenci/tki zagraniczni ubiegają się o miejsce w domu studenta na tych samych zasadach co obywatele Polskie, z tym że za kryterium dochodu otrzymują 75 punktów.

400-810 zł – tyle wynoszą opłaty miesięczne za zamieszkanie w domu studenta w roku akademickim 2021/22, ceny różnią się w zależności od Domu Studenta i standardu pokoju. Szczegółowe opłaty za dane miejsce, w danym Domu studenta zawarte są w postanowieniu nr 8 Rektora UW z 20 sierpnia 2021.

Kaucja jest równa miesięcznej opłacie za miejsce, w przypadku studentów, doktorantów UW, uczestników studiów podyplomowych „Szkoła edukacji PAFW – UW” oraz stypendystów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w pozostałych przypadkach kaucja to równowartość opłaty za dwa miesiące. Kaucję wpłaca się gotówką przy zakwaterowaniu, zwracana jest ona gotówką lub na rachunek bankowy, w ciągu 10 dni od wykwaterowania, w przypadku wywiązania się ze wszystkich zobowiązań finansowych związanych z zamieszkiwaniem w akademiku.

2 osobowe pokoje. W roku akademickim 2022/23 studenci/tki są kwaterowani/ne w pokojach po dwie osoby.

9 miesięcy – na taki okres, maksymalnie, przyznawane jest miejsce w domu studenta – licząc od dnia rozpoczęcia roku akademickiego do pierwszego dnia wakacji, zgodnie z obowiązującą organizacją roku akademickiego. Istnieje możliwość zakwaterowania na okres wakacji i sesji poprawkowej – w takich wypadkach należy złożyć wniosek do właściwego Kierownika domu studenta.

Ponad 2000 – tyle miejsc łącznie, w swoich domach studenta oferuje Uniwersytet Warszawski w roku akademickim 2022/23.

Otrzymałem miejsce w Domu Studenta, czy mogę się zamienić miejscem z innym studentem/tką?

Tak, zamiany można dokonać w giełdzie w USOSweb w określonym terminie. W roku akademickim 2022/23 są to: 25 lipca – 14 września 2022 roku.

Kiedy można się zakwaterować w domu studenta? 

Osoby, które otrzymają miejsce w domu studenta w roku akademickim 2022/23, będą mogły zakwaterować się w okresie od 15 września do 7 października 2022 roku.

Co, gdy nie zakwateruję się we wskazanym terminie?

Niezakwaterowanie się w określonym terminie oznacza utratę miejsca w akademiku. Na uzasadniony wniosek (złożony osobiście lub elektronicznie) Kierownik DS może wyrazić zgodę na przedłużenie okresu na zakwaterowanie.

Jak powinienem się zakwaterować?

 • W określonym terminie należy się udać do odpowiedniego domu studenta.
 • Na miejscu należy wypełnić formularz osobowy, dołączając dwa zdjęcia oraz na piśmie potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem Domów Studenta UW.
 • Wnieść kaucję w odpowiedniej wysokości (w gotówce).
 • Kierownik lub pracownik domu studenta wskazuje odpowiedni pokój. W miarę możliwości spełniane są preferencje co do współlokatorów.

Czy mogę mieszkać w akademiku także w okresie wakacji?

Tak, należy złożyć wniosek do kierownika swojego domu studenta. Szczegółowych informacji udzielą pracownicy administracji akademika.

Nie jestem studentem/tką UW – czy mogę skorzystać z akademika w okresie wakacji?

Tak, jest taka możliwość, na zasadzie usługi hotelowej. W tej sprawie należy się skontaktować z administracją danego domu studenta.

Czy mogę przedłużyć okres zamieszkania w domu studenta?

Sprawy związane z przedłużeniem zakwaterowania dla studentów/ek UW są rozpatrywane indywidualnie.

Czy mogę mieszkać w domu studenta z małżonkiem/małżonką lub dzieckiem? 

Tak, jest to możliwe w szczególnie uzasadnionych przypadkach, o ile małżonek/małżonka/dziecko zostaną zakwaterowane w domu studenta wraz z wnioskodawcą. Możliwość taka jest w DS nr 1, 2, 3 i 4.

Czy mogę przedstawić deklarację PIT zamiast zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok bazowy?

Nie, podstawowym dokumentem potwierdzającym wysokość dochodu na osobę w rodzinie jest zaświadczenia z urzędu skarbowego o osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student wnioskuje o dom studenta, zwanym dalej „rokiem bazowym”, dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387), zawierające informacje o roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie, danych podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL.

Czy muszę składać dokumenty osobiście?

Nie, wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb (www.usosweb.uw.edu.pl) – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

Dopiero zostałem/zostałam przyjęty/przyjęta na studia, jak mogę zdobyć dostęp do systemu USOSweb, żeby złożyć wniosek o miejsce w domu studenta?

Żeby otrzymać szybszy dostęp do systemu USOSweb należy skontaktować się z Pana/Pani jednostką dydaktyczną z prośbą o dodanie do systemu USOSweb.

Czy student/studentka obcej uczelni może brać udział w rekrutacji do Domów Studenckich Uniwersytetu Warszawskiego?

Nie ma możliwości ubiegania się o miejsce w Domach Studenta przez osoby spoza Uniwersytetu Warszawskiego.

W jakich przypadkach rodzica nie wlicza się do składu rodziny?

Stosownie do § 1 ust. 5 Załącznika nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego Rodzica lub rodziców wnioskodawcy nie wlicza się do składu rodziny w przypadku, gdy:

 • rodzic lub rodzice nie żyją;
 • rodzic lub rodzice wyrokiem sądu są zobowiązani do płacenia alimentów na rzecz wnioskodawcy;
 • powództwo o ustalenie alimentów od rodzica lub rodziców na rzecz wnioskodawcy zostało oddalone;
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania wnioskodawcy i nie zobowiązał drugiego rodzica do płacenia alimentów – w takim przypadku nie wlicza się rodzica niezobowiązanego do płacenia alimentów na rzecz wnioskodawcy;
 • ojciec wnioskodawcy jest nieznany;
 • rodzic lub rodzice zaginęli;
 • wnioskodawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 5:
  • posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.).

Czy muszę uwzględniać rodzeństwo przy wypełnianiu oświadczeń o dochodach?

Zgodnie z  § 1 ust. 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego:
Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

 • Wnioskodawcę;
 • małżonka wnioskodawcy;
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych wnioskodawcy; będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 1-3 dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Czy cudzoziemcy muszą wypełniać oświadczenie o dochodach podczas składania wniosku o miejsce w Domu Studenta

Nie, cudzoziemcy nie muszą wypełniać oświadczenia o dochodach podczas aplikowania o miejsce w Domu Studenta.

Od kiedy Studenci/Studentki mogą zacząć mieszkać w Domach Studenckich?

Osoby, którym zostaną przyznane miejsca w domach studenta, będą mogły kwaterować się w okresie od 15 września 2022 r. do 7 października 2022 r.

Jakie dokumenty są konieczne do składania wniosku o miejsce w Domu Studenta?

Najważniejszymi dokumentami są zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
o dochodzie za rok 2021, wszystkich pełnoletnich członków rodziny oraz zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o składkach na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku 2021. Pozostałe dokumenty, które należy przedstawić zależą od indywidualnej sytuacji aplikującego Studenta

Ukończyłem/Ukończyłam studia I stopnia, uzyskałem/uzyskałam dyplom, jestem w trakcie rekrutacji na studia II stopnia, mam dostęp do systemu USOSweb ale nie mam możliwości złożenia wniosku o miejsce w akademiku, co mogę zrobić?

Po przyjęciu na studia i wpisaniu do systemu USOSweb, będzie istniała możliwość złożenia wniosku o akademik.

Dlaczego w podglądzie wniosku o akademik nie widzę uzasadnienia?

Uzasadnienie jest widoczne tylko dla komisji.

 • wniosek o akademik (dostępne w USOSweb)
 • oświadczenie o dochodach (dostępne w USOSweb)

DS – dom studenta.

Kierownik DS – osoba zarządzająca domem studenta.

Karta mieszkańca – karta potwierdzająca zamieszkiwanie w Domu Studenta.

Rada mieszkańców – ciało kolegialne reprezentujące mieszkańców domu studenta.

Regulamin Domów Studenta – Regulamin określający m.in. prawa i obowiązki mieszkańca, pracownika i kierownika DS.