Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Wszystko co powinieneś wiedzieć o stypendium socjalnym – semestr letni // All you need to know about the social scholarship – summer term

Kategoria: Stypendium socjalne

Początek semestru letniego to czas, gdy warto pamiętać o złożeniu wniosku o stypendium socjalne – powinni zrobić to ci, którzy już to stypendium otrzymują (jest ono przyznawane tylko na 1 semestr, a nie na cały rok akademicki!) oraz ci, którzy chcieliby dopiero postarać się o taką formę wsparcia. Poniżej garść istotnych informacji w związku z rozpoczynającą się 21 lutego 2022 możliwością składania wniosków na semestr letni 2021/2022.

Jeśli nie ubiegałeś/aś się o stypendium socjalne w semestrze zimowym 2021/2022 

KROK 1:

Wypełnij w USOSweb oświadczenie o dochodach za rok 2020. (Zakładka DLA WSZYSTKICH – Wnioski.

KROK 2:

Złóż wniosek o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2021/2022.

 

Jeśli ubiegałeś/aś się o stypendium socjalne w semestrze zimowym, ale go NIE uzyskałaś/eś

KROK 1:

Złóż wyłącznie wniosek o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2021/2022. 

Podczas wypełniania wniosku o stypendium socjalne, na ekranie [Informacje uzupełniające], na którym znajdują się oświadczenia studenta należy zaznaczyć wszystkie oświadczenia, które są zgodne ze stanem faktycznym.

 

Jeżeli uzyskałeś stypendium w semestrze zimowym 

W takim przypadku nie wypełniaj oświadczenia o dochodach za rok 2020. W USOSweb złóż wyłącznie wniosek o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2021/2022. 

Podczas wypełniania wniosku o stypendium socjalne, na ekranie [Informacje uzupełniające], na którym znajdują się oświadczenia studenta należy zaznaczyć wszystkie oświadczenia, które są zgodne ze stanem faktycznym.

Co jeśli, składałem/am wniosek o stypendium socjalne, a dochód w mojej rodzinie uległ, od tamtej pory, zmianie?

Jeżeli dochód lub skład Twojej rodziny uległ zmianie, a składałeś/aś już wniosek o stypendium socjalne w semestrze zimowym, należy napisać na adres: bpm@uw.edu.pl lub do koordynatora w swojej jednostce z prośbą o umożliwienie edycji oświadczenia o dochodach. Umożliwi to poprawę oświadczenia o dochodach i dodanie dokumentów potwierdzających zmiany jako załączniki do świadczenia o dochodach za rok 2020.

Zmiana dochodu mogła nastąpić na skutek:

utraty lub uzyskania przez Ciebie lub członka Twojej rodziny na terenie Polski lub poza jej granicami:

 • zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
 • zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r.
  o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym;
 • zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • świadczenia rodzicielskiego;
 • zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • stypendium doktoranckiego;
 • świadczenia rodzicielskiego;

a także na skutek: 

 • rozpoczęcia lub zakończenia urlopu wychowawczego;
 • rozpoczęcia wykonywania lub wyrejestrowania działalności gospodarczej a także zawieszenia lub wznowienia jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r.
  o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • utraty zasadzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;

 

Więcej o stypendium socjalnym przeczytasz tutaj: https://bpm.uw.edu.pl/stypendium-socjalne/.

Masz dodatkowe pytania? Napisz na: bpm@uw.edu.pl.


The beginning of the summer term is a time to remember to apply for a social scholarship – it should be done by those who already receive it (remember, it is granted for one semester only, not for the whole academic year!) and those who would like to apply for this form of support. Here is some important information in connection with the possibility to apply for the summer term 2021/2022, which starts on 21 February 2022.

If you have not applied for a social scholarship in the winter term 2021/2022 

STEP 1:

Complete the 2020 income statement in USOSweb (Tab FOR ALL – Applications).

STEP 2:

Apply for a social scholarship for the summer term of the academic year 2021/2022.

If you applied for a social scholarship in the winter term but did NOT receive one

STEP 1:

Only submit an application for a social scholarship for the summer term of the 2021/2022 academic year. 

When completing the social grant application, on the [Supplementary Information] screen where the student’s statements are listed, tick all statements that are factually correct.

If you received a scholarship in the winter term 

In this case, do not fill in an income statement for 2020. Only submit an application for a social scholarship for the summer term of the academic year 2021/2022 in USOSweb. 

When completing the application for a social scholarship, on the [Supplementary Information] screen where the student’s statements are listed, tick all statements that are factually correct.

What if I have applied for a social scholarship and the income in my family has changed since then?

If the income or composition of your family has changed and you have already applied for a social scholarship in the winter term, you should wait until the status of your income statement in USOSweb changes its status to “withdrawn for correction” or “withdrawn for completion”. This will enable you to improve your income statement and add documents supporting the changes as attachments to your 2020 income benefit.

A change in income may have occurred as a result:

1) obtaining the right to parental leave; 

2) loss of unemployment benefit or scholarship; 

3) loss of employment or other gainful work; 

4) loss of pre-retirement allowance or pre-retirement benefit, teacher compensation benefit, as well as retirement or disability pension, the survivor’s pension or social pension, or parental supplementary benefit referred to in the Act of 31 January 2019 on the parental supplementary benefit (Journal of Laws of 2019, item 303);

5) loss of sickness benefit, rehabilitation benefit or maternity allowance to which a person is entitled after losing employment or other gainful work; 

6) loss of parental benefit; 

7) loss of maternity allowance referred to in regulations on farmers’ social insurance; 

8) loss of the doctoral scholarship specified in Article 209 sections 1 and 7 of the Act of 20 July 2018 – Law on Higher Education and Science

and also as a result of:

1) beginning or ending of a childcare leave;

2) deregistration of non-agricultural business activity or suspension of thereof within the meaning of Article 16b of the Act of 20 December 1990 on farmers’ social insurance (consolidated text: Journal of Laws of 2019, item 299) or Article 36aa section 1 of the Act of 13 October 1998 on the social insurance system (consolidated text: Journal of Laws of 2019, item 300);

3) loss of adjudged child support/maintenance in connection with the death of a person liable for paying these benefits or loss of cash benefits paid in the event of ineffective enforcement of child support/maintenance in connection with the death of the person liable to pay child support/maintenance;

You can read more about the social scholarship here: https://bpm.uw.edu.pl/stypendium-socjalne/

Do you have any additional questions? Write to: bpm@uw.edu.pl.

Hej! Oceń jakość naszego wpisu:

Kliknij w gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów

Dziękujemy!

Twoja opinia pozwoli nam tworzyć lepsze treści.

Przykro nam, że ten post nie był dla Ciebie przydatny!

Powiedz nam, jak możemy ulepszyć ten post?